دکتر جواد تاجيك

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

jtajik@gmail.com; tajik@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

00983431322935

 آدرس

بخش بیماری های داخلی دامهای بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، میدان پژوهش، کرمان، ایران

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد دکتری عمومی دامپزشکی , از 1377 تا 1383

 دانشگاه تهران

دکترا دکتری تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ , از 1383 تا 1387

علاقمندی ها

 بیماریهای دستگاه گوارش

 بیماریهای تک سمیان

 بیماریهای نوزادان

 متابولیسم و بیماریهای متابولیک

انتشارات

مقاله های مجله

1. Tajik J, Derakhshadeh A, Rostami A, Khajooee L, Liver abscess prevalence and some related factors in slaughtered cattle in Shiraz abattoir.

Pajouhesh&Sazandegi, 101, 55-59, 2014

2. Tajik J, Kheirandish R, Abbasi S, Rohani H, The protective effects of vitamin A in experimental myoglobinuric renal failure.

Comparative clinical pathology, 23, 1491-1495, 2014

3. Tajik J, Kheirandish R, Aggression to a foal after 4 months of nursing.

Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 9, 136-139, 2014

4. Raoofi A, Nadalian M Gh, Tajik J, Mohammadi Gh R, Bahonar A R, Evaluation of the correlation between ration physically effective fiber and rumen pH in dairy cattle

Journal of Veterinary Research, 69, 183-189, 2014

5. Tajik J, Nazifi S, Abbasi F, Serum concentrations of haptoglobin and serum amyloid A, and electrophoresis of serum proteins in cattle with liver telangiectasis.

Online Journal of Veterinary Research, 18, 201-207, 2014

6. - Tajik J, Khodakaram Tafti A, Derakhshandeh A, Tajik T, Black leg in a sucker dairy calf: the necessity of providing sufficient maternal antibody in endemic regions

International Journal of Veterinary Research, 7, 69-72, 2013

7. Tajik J, Khodakaram Tafti A, Heidari M, Babazadeh M, Prevalence, histopathological and some epidemiological aspects of abomasal ulcers in water buffalo (Bubalus bubalis) in Iran.

Comparative Clinical Pathology, 22, 271-275, 2013

8. Tajik J, Sazmand A, Hekmatimoghaddam SH, Rasooli A, Serum concentrations of thyroid hormones, cholesterol and triglyceride, and their correlations together in clinically healthy camels (Camelus dromedarius); effects of season, sex and age.

Veterinary Research Forum, 4, 239-243, 2013

9. Tajik J, Nazifi S, Shakibaeinia M and Bahadori M, Effects of flunixin meglumine on kidney function and muscle injury in experimental rat rhabdomyolysis model.

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, 179-185, 2013

10. Tajik J, Sazmand A, Hekmatimoghaddam SH, Shirazi MR, Evaluation of serum concentration of cardiac troponin I in normal racing thoroughbred horses.

Euro-Asian journal of veterinary research, 29, 176-179, 2013

11. Tajik J, Kheirandish R, Rohani H, Abbasi S, The protective effects of vitamin E in experimentally induced rhabdomyolosis.

Euro-Asian journal of veterinary research, 29, 180-184, 2013

12. Tajik J, Nourollahi Fard SR, Paidar A, Anousheh S, Dehghani E, Balantidiasis in a dromedarian camel.

Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 3, 409-412, 2013

13. Tajik J, Khodakaram Tafti A, Evazzadeh M, Clinical and histopathological effects of chronic Fumaria parviflora extract on sprague-Dawley rats.

Online Journal of Veterinary Research, 17, 604-612, 2013

14. Tajik J, Samimi AS, Tajik T, Bakhshaei S, Mirjordavi A, Electrocardiographic parameters in clinically healthy cashmere goats.

Online Journal of Veterinary Research, 17, 528-534, 2013

15. Tajik J, Nazifi S, Rostami A, Khajooee L, Serum concentrations of haptoglobin and serum amyloid A in cattle with liver abscess

Online Journal of Veterinary Research, 17, 620-626, 2013

16. - Tajik J, Nazifi S, Naghib SM and Roshan Ghasrodashti A, Comparison of electrocardiographic parameters and serum electrolytes and microelements between single infection of rotavirus and coronavirus and concurrent infection of Cryptosporidium parvum with rotavirus and coronavirus in diarrheic dairy calves

Comparative Clinical Pathology, 21, 241-244, 2012

17. - Tajik J, Nazifi S, Badie K, Gholaminejad MR and Naghib SM, Correlations of serum leptin with lipids, lipoproteins, and thyroid hormones in Water Buffalo (Bubalus bubalis

Comparative Clinical Pathology, 21, 1013-1017, 2012

18. - Tajik J; Nadalian MG; Raoofi A; Mohammadi GR and Bahonar AR, Evaluation of rumenocentesis practicability as a routine diagnostic technique in veterinary practice

Veterinarski Arvhiv, 81, 557-561, 2011

19. Tajik J, Moghaddar S, Nikjou D and Taleban Y, Occurrence of gastrointestinal helminthes of Bactrian camel in Iran.

Tropical Biomedicine, 28, 362-365, 2011

20. Tajik J, Nazifi S, Eskandarzadeh N, Sepehrimanesh M and Basaki M, Serum haptoglobin, amyloid A, and sialic acid values in healthy water buffalo.

Online Journal of Veterinary Research, 15, 270-276, 2011

21. Tajik J, Nazifi S and Poorzal M, Evaluation of the effects of long term use of Fumaria parviflora extract on some hepatic related biochemical parameters in serum of rat.

Journal of Pharmacology and Toxicology, 6, 710-714, 2011

22. Hekmatimoghaddam SH, Sazmand A, Tajik J, Shirazi MR, Evaluation of serum concentration of cardiac troponin I in the camel and Buffalo.

Online Journal of Veterinary Research, 15, 514-519, 2011

23. Tajik J, Nazifi S, Heidari M, Babazadeh M, Serum concentrations of haptoglobin and serum amyloid A in water buffaloes (Bubalus bubalis) with abomasal ulcer.

Veterinary Research Forum, 3, 209-212, 2011

24. Tajik J; Mohammadi GR; Rad M and Barati AR., Hemorrhagic Bowel Syndrome in dairy cattle in Iran

Iranian Journal of Veterinary Research, 11, 180-183, 2010

25. Tajik J and Nazifi S, Correlation of serum lipids and lipoproteins with trace elements in water buffalo (Bubalus bubalis

Veterinary Research Forum, 1, 91-97, 2010

26. - Tajik J, Mirshahi A, Mohammadi GR and Razmi GR, A survey of parasitic infestation of Turkmen horses in Jargalan region, northeast of Iran

Pajouhesh&Sazandegi, 87, 53-56, 2010

27. - Tajik J; Nadalian MG; Raoofi A; Mohammadi GR and Bahonar AR, Prevalence of subacute ruminal acidosis in some dairy herds of Khorasan Razavi province, northeast of Iran

Iranian J. Vet. Res, 10, 28-32, 2009

مقاله های کنفرانس

1. تاجیک ج، آذری ا، علومی م، بشیری ع, كوليك ناشي از فتق مغابني در يك راس سيلمي نژاد عرب،

هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران, 1393

2. , بررسي مقادير نرمال برخي شاخص هاي هماتولوژيك و بيوشيميايي در بز نژاد رائيني

هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران،, تهران, 1393
تاجیک ج، قاسم خانی ن، سلطانی نژاد ح

3. تاجيك ج، مقبلی م، کرمشاهی ع, بررسی گذشته نگر علل ارجاع اسبان به بیمارستان دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سالهای 1385-1391

دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب, شیراز, 1392

4. تاجيك ج، مقبلی م، کرمشاهی ع, پیشگیری از ابتلا به زخم معده در اسبان در معرض خطر با افزودن برخی گیاهان به غذای دامها

دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب, شیراز, 1392

5. تاجيك ج، روحانی ح، عباسی ش, مقایسه تاثیر تجویز ترکیبات آنتی اکسیدان در پیشگیری از آسیبهای کلیوی ناشی از رابدومیلوز

دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب, شیراز, 1392

6. تاجیک ت، نظیفی س، تاجیک ج، مصطفوی ع, ). ارزیابی الکتروفورز پروتئینهای سرم و غلظت سرمی پروتئینهای فاز حاد و همبستگی بین آنها در گاوميش Bubalus bubalis))

دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور, کرمان, 1392

7. تاجيك ج, افزایش ناگهانی وقوع ورم پستان به دنبال شیوع اسیدوز در یک گله گاو شیری در استان کرمان

هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی, شیراز, 1392

8. تاجيك ج، رئوفی ا، ساسانی ف, گزارش نشانه های بالینی و آزمایشگاهی در يک گوساله نوزاد دارای علائم تنفسي در اثر شکستگي دنده‌ها

هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی, شیراز, 1392

9. تاجيك ج، نظیفی س، ایزدنشان م, ارزیابی غلظت سرمی عناصر کمیاب (روي، مس، آهن، منگنز و سلنيوم) و همبستگی آنها با هورمونهای تیروئیدی در گاوميش Bubalus bubalis))

هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی, شیراز, 1392

10. • تاجيک ج ، امین پایدار اردکانی، سمانه انوشه، الهه دهقانی تفتی, مدیریت گله های گاو شيري در جهت کاهش دفع باکتری اشرشیا کولای انتروهموراژیک

همايش ملی بهداشت و ایمنی غذا, شیراز, 1391

11. تاجیک ج، تاجیک ت, ارزيابي عوامل موثر بر فعاليت سرمي آنزيمهاي آلكالين فسفاتاز و آميلاز درگاوهاي شيري تازه زا و پرتوليد

کنفرانس بین المللی زیست شناسی, کرمان, 1391

12. تاجیک ج، رضوی دینانی م، نیکجو, بررسي آلودگي كريپتوسپوريديايي شتر دوكوهانه در استان اردبيل، شمال غرب ايران

کنفرانس بین المللی زیست شناسی, کرمان, 1391

13. تاجيك ج، پايدار اردكاني ا، انوشه س، دهقاني تفتي ا, بررسي نقش احتمالي شتر در انتقال انگل بالانتيديوم كولاي به انسان

دومین کنگره علوم آزمایشگاهی, سمنان, 1391

مهارت ها

 متخصص بیماری های داخلی دامهای بزرگ

دروس

دروس ترم های گذشته

 اصول معاینه دام (کارشناسی ارشد)

 بیماریهای متابولیک (کارشناسی)

 بیماریهای داخلی دامهای بزرگ (کارشناسی ارشد)

 مسمومیت دام (کارشناسی ارشد)

 بیماریهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان (دکترا)

 بیماریهای دستگاه گوارش تک سمیان (دکترا)

 بیماریهای دام و طیور (کارشناسی)

 بهداشت دام و طیور (کارشناسی)