دكتر سيد عبدالمجيد جلائی

استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید باهنرکرمان

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

jalaee@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

دکترا اقتصاد پولی و بین الملل (پایان نامه: عبورنرخ ارز و تعيين رابطه آن با سياست پولی و درجه باز بودن اقتصاد به روش سيستم های فازی عصبی) ,

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد اقتصاد پولی (پایان نامه: برآورد تابع تقاضای پول و تحليل الگوی عرضه پول در ایران) ,

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی اقتصاد نظری ,

فایل ها

افتخارات و جوایز

 Professor of Economics

Shahid Bahonar University

 پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد باهنرکرمان در سال 1388

 پژوهشگر طرح پژوهشی برتردانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال 1389

علاقمندی ها

 اقتصاد بین الملل

 اقتصاد انرژی

 اقتصاد کلان

 مدل سازی اقتصادی

 اقتصاد کشاورزی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 عضو هيات مميزه دانشگاه های جنوب شرق کشور

از 1388 تا اکنون

 عضو هسته مطالعات اقتصادی اداره کل تعاون استان کرمان

از 1388 تا اکنون

 عضو هسته پژوهشی اتاق بازرگانی استان کرمان

از 1390 تا اکنون

 سردبیر فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی ایران

از 1389 تا اکنون

 رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شهيد باهنرکرمان

از 1384 تا اکنون

 سردبیر مجله توسعه و سرمایه

از 1387 تا اکنون

 عضو شورای استعداد های درخشان دانشگاه شهيد باهنر کرمان

از 1386 تا اکنون

 رئيس بخش اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان

از 1371 تا 1377

 عضو هيات علمی دانشگاه شهيد باهنر كرمان

از 1371 تا اکنون

طرح های تحقیقاتی

 راهبرد های توسعه صنعتی-معدنی در شهرستان های كرمان، زرند و رفسنجان

مجری: سازمان صنايع استان کرمان

 بررسی تاثير يکسان سازی نرخ ارز بر واردات کشور

مجری: دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 راه های توسعه صنعت توريسم در استان کرمان

مجری: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

 بررسی زمينه های ايجاد اشتغال در شهرستان های زرند، گلباف و شهربابک

مجری: دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 بررسی وضعيت اقتصادی اجتماعی شهرستان زرند

مجری: سازمان مديريت و برنامه ريزی استان کرمان

 بررسی تغييرات نرخ کارمزد تسهيلات اعتباری در سرمايه گذاری های بخش صنعت و معدن

مجری: وزارت صنايع و معادن

 تعيين شاخص های بهره وری بخش خدمات استان كرمان

مجری: معاون اقتصادی و برنامه ریزی استانداری استان کرمان

 تعيين رفتار نرخ ارز واقعی در ايران

مجری: وزارت اقتصاد و دارائی

 تدوين و تهيه طرح آمايش استان كرمان

مجری: استانداری استان کرمان

 ارزيابی فرصت های تجاری و بازار کار در شهرستان بم

مجری: استانداری استان کرمان

 تدوين و تهيه طرح آمايش آموزش عالی استان كرمان

مجری: دانشگاه شهید باهنر کرمان

انتشارات

کتاب ها

1. دارون عجم اوغلو, مقدمه ای بر رشد اقتصادی مدرن

نورعلم, تهران, 1394
ترجمه: سيد عبدالمجيد جلائی اسفندآبادی و مليحه واعظی زاده

2. جیمز لسیج, مقدمه ای بر اقتصادسنجی فضایی

نور علم, تهران, 1392
ترجمه: سيد عبدالمجيد جلائی اسفندآبادی و آرش جمشيد نژاد

3. جیمز لسیج, نظریه و تکنيک های اقتصادسنجی فضایی در نرم افزار MATLAB

نور علم, تهران, 1392
ترجمه: سيد عبدالمجيد جلائی اسفندآبادی، آرش جمشيد نژاد و فاطمه طالقانی

4. سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی, اقتصاد کلان (1)

انتشارات علوی, کرمان, 1377

مقاله های مجله

1. Sayyed Abdolmajid Jalaee, Mehrdad Lashkary, Amin GhasemiNejad, The Phillips curve in Iran: econometric versus artificial neural networks

Heliyon, 5, 8, e02344, 2019

2. Sayyed Abdolmajid Jalaee, Amin GhasemiNejad, Mehrdad Lashkary, Maryam Rezaee Jafari, Forecasting Iran’s Energy Demand Using Cuckoo Optimization Algorithm

Mathematical Problems in Engineering, 2019, 2019

3. , Exploring the Economic Effects of Risk Spillovers of Foreign Exchange Rate on Money Market and Macroeconomic Variables in the Economy of Iran via DCGE Model

Business and Economics Journal, 2018

4. , EVALUATION OF BUSINESS CYCLE SYNCHRONIZATION BY THE OIL REVENUES (MARKOV SWITCHING BAYESIAN VAR ANALYSIS)

International Journal of Contemporary Economics & Administrative Sciences, 2018

5. , The Effect of Good Governance on the Real Exchange Rate Behavior in Iran and Selected Countries

Academic Journal of Accounting and Economic Researches, 2018

6. , The effect of good governance on the business cycles on Iran and OECD countries

Academic Journal of Accounting and Economic Researches, 2018

7. , Impacts of economic shocks on livestock in Iran: a DSGE model approach

Journal of Livestock Science and Technologies, 2017

8. , A STUDY ON THE EFFICIENCY OF GOVERNMENT SPENDING, OPTIMAL FISCAL POLICY AND INDIGENOUS ECONOMIC GROWTH IN IRAN ECONOMY

International Journal of Contemporary Economics & Administrative Sciences, 2017

9. , Examining and comparing the economic effects of spillovers of investment risk in Iran: Computable General Equilibrium Model Approach

Iranian Journal of Economic Studies, 2017

10. , How to use composite indicator and linear programming model for determine sustainable tourism

Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2017

11. , The Feasibility of Optimal Monetary Zone Formation between Iran and Shanghai Group Using Fuzzy Clustering Algorithm Approach

International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2016

12. , Shanghai Group a trading partner for drawing the future of economic convergence with Iran

International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, 2015

13. , Study of Economic Integration and Synchronization of Business Cycles of Iran and BRICS Countries using Spatial Econometric Approach

Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 2015

14. , The Analysis of the Impact of Exchange Rate on Investment and Employment in Iran by Using GTAP Model

Middle-East Journal of Scientific Research, 2014

15. , Study of the Effect of Currency Shocks on Stock Returns in Iran Stock Exchange

Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 2014

16. , Evaluating life insurance demand in Iran

International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2014

17. , Evaluation of synchronization of the commercial cycles and economic integration between iran and d8 countries

International Journal of Social Science and Humanities, 2014

18. , Comparing the Economic Convergence of Iran with South East and South West Asia Countries with an Emphasis on Synchronization of Business Cycles

International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2014

19. , Adopting entrepreneurial orientation to improve agile manufacturing

International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2014

20. , Reflecting on the Effects of Medium and Large Industries’ Management Method on Decreasing Poverty in Iran

Management and Administrative Sciences Review, 2014

21. , Impact of Government`s Size on Employment in Agricultural Sector

Caspian Journal of Applied Sciences Research, 2013

22. , Impact of Information and communications technology on growth of agriculture sector

Asian Journal of Management Sciences and Education, 2013

23. , Regional economic integration and its effects on economic growth and economic welfare

World Applied Sciences Journal, 2012

24. , The effect of long and short time oil shocks on economic growth in Iran

Romanian Economic Journal, 2012

25. , بررسی تاثير جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخه های تجاری در اقتصاد ايران (با استفاده از روش تجربی لوكاس و مدل رگرسيون خود توضيح برداری)

فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی, 1396

26. , تاثير شاخص کيفيت حاکميت شرکتی بر محدود کردن مديريت سود با استفاده از معاملات غير معمول با اشخاص وابسته در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه راهبرد مديريت مالی, 1396

27. , تاثير بازدهی سهام بر تابع تقاضای بازار كار در ايران

پژوهش های مديريت راهبردی, 1395

28. , بررسی آثار عوامل موثر بر شكاف توليد در اقتصاد ايران

نظريه های كاربردی اقتصاد, 1395

29. , بررسی اثر اقتصاد زير زمينی بر تقاضای واردات ايران به تفكيك گروه كالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمايه ای

پژوهشهای رشد و توسعه پايدار, 1395

30. , بررسی تاثير جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخه های تجاری در اقتصاد ايران با استفاد از روش تجربی لوكاس

فصلنامه مديريت صنعتی, 1395

31. , بررسی ادوار تجاری حقيقی در اقتصاد ايران با تاكيد بر عوامل موثر بر شكاف توليد

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری, 1395

32. , بررسی تاثير عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمايه گذاری, 1395

33. , بررسی تأثير تکانه های نرخ ارز بر سرمايه گذاری و اشتغال در ايران با رهيافت مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه

پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پايدار), 1395

34. , تحليل اثر سرريزهای تكنولوژی بر رشد بهره وری كل عوامل بخش كشاورزی ايران

اقتصاد و توسعه كشاورزی, 1395

35. , ارزيابی تاثير تكانه های بهره وری بخش صنعت كشورهای گروه شانگهای بر سرمايه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ايران با رويكرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای

مطالعات اقتصادی كاربردی ايران, 1395

36. , سنجش گردشگری پايدار با استفاده از شاخص تركيبی پايداری و مدل برنامه ريزی رياضی

نظريه های كاربردی اقتصاد, 1395

37. , بررسی تأثير تکانه بهره وری اقتصاد جهانی بر توليد بخش کشاورزی ايران با رهيافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای

تحقيقات اقتصاد و کشاورزی, 1395

38. , تجزيه ی رشد بهره وری زيست محيطی عوامل توليد با استفاده از تابع فاصله ای در استان های ايران

مطالعات اندازه گيری و ارزشيابی آموزشی, 1394

39. , بررسی سازگاری اقتصادی کشورهای عضو منطقه يورو و نقش آن در بحران ارزی منطقه

تحقيقات اقتصادی, 1394

40. , بررسی مزيت نسبی عسل طبيعی ايران با استفاده از شاخص هزينه منابع داخلی

اقتصاد کشاورزی, 1394

41. , شبيه سازی تابع مصرف و پيش بينی ميزان مصرف ايران تا افق 1404با استفاده از الگوريتم ژنتيک (GA) و الگوريتم بهينه سازی انبوه (PSO)

پژوهشهای اقتصادی, 1394

42. , بررسی تاثير نا اطمينانی نرخ ارز بر صادرات خرما ی ايران کاربرد روش خودتوضيح با وقفه گسترده (ARDL)

تحقيقات اقتصاد كشاورزی, 1394

43. , بررسی تاثير فرار مغزها بر توليد و تجارت خارجی ايران با استفاده از يک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

نظريه های کاربردی اقتصاد, 1394

44. , بررسی تاثير نا اطمينانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ايران با استفاده از شبکه های عصبی

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی, 1393

45. , بررسی تائيد تكانه های بهره وری بر استخراج نفت و گاز ايران

تحقيقات مدل سازی اقتصادی, 1393

46. , بررسی جايگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ايران

مدلسازی اقتصادی, 1393

47. , بررسی تاثير توسعه مالی بر فرآيند جهانی شدن اقتصاد در ايران

مطالعات اقتصادی کاربردی, 1393

48. , بررسی و پيش بينی توزيع درآمد مناطق شهری و روستائی ايران در افق 1404

راهبرد اقتصادی, 1393

49. , بررسی اثر جهانی شدن روی رابطه ی مبادله ی خالص، ناخالص و درآمدی کل ايران با استفاده از مدل VAR

پژوهشنامه اقتصاد کلان, 1393

50. , برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ايران با استفاده از داده های تابلويی استانی

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ايران, 1392

51. , بررسی تأثير توسعه مالی و مصرف انرژی بر تخريب زيستمحيطی در ايران در چارچوب فرضيه منحنی زيست محيطی کوزنتس (EKC)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ايران, 1392

52. , بررسی تاثير تجارت خارجی بر توزيع درآمد بين هر يک از دهک های درآمدی شهری ايران

اقتصاد و توسعه منطقه ای, 1392

53. , برآورد ظرفيت بالفعل مالياتی ايران با استفاده از الگوريتم بهينه سازی انبوه ذرات (PSO) و الگوريتم ژنتيک (GA)

پژوهشنامه ماليات, 1392

54. , شبيه سازی و پيش بينی صادرات غير نفتی ايران تا افق 1404

راهبرد اقتصادی, 1392

55. , بررسی جهش پولی نرخ ارز و پيش بينی آن با شبکه های عصبی مصنوعی در ايران

اقتصادکلان, 1391

56. , بررسی رابطه نوسان های نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحليل موجک در بخش های مختلف بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ايران, 1391

57. , بررسی و پيش بينی توزيع درآمد مناطق شهری و روستائی ايران درافق 1404

راهبرد اقتصادی, 1391

58. , تاثير شوک های نفتی بر توليد سبز در ايران

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران, 1391

59. , بررسی تأثير تکانه های موقتی و دائمی بهره وری بر ادوار تجاری ايران با رويکرد بلانچارد کوا

پژوهشنامه اقتصاد کلان, 1391

60. , بررسی و پيش بينی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در جامعه شهری ايران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی, 1390

61. , پيش بينی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در جامعه روستائی ايران با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی, 1390

62. , بررسی پيام ها و مفاهيم اقتصادی در کتاب های درسی دوره ابتدائی

پژوهش های اقتصادی ايران, 1390

63. , بررسی عبور نرخ ارز بر قيمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ايران

پژوهشهای علوم اقتصادی, 1390

64. , بررسی نقش گردشگری در اقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستان های آن

مديريت شهری, 1390

65. , بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ايران

اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنايع کشاورزی), 1390

66. , اندازه گيری نرخ بيكاری متناسب با تورم غيرشتابنده (نايرو، NAIRU) در ايران (با استفاده از روش STM/UN)

اقتصاد مقداری, 1389

67. , پيش بينی صادرات محصولات کشاورزی ايران: کاربرد مدل های رگرسيونی وشبکه عصبی مصنوعی

اقتصاد کشاورزی و توسعه, 1389

68. , تاثير آزادسازی تجاری بر آلودگی محيط زيست در ايران

تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران, 1389

69. , تاثير آزادسازی تجاری و اندازه ی دولت بر اشتغال بخش کشاورزی ايران

اقتصاد کشاورزی, 1389

70. , تاثير آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ايران

تحقيقات اقتصاد کشاورزی, 1389

71. , تاثير سياست های پولی بر سطح بيکاری از طريق منحنی فيليپس نيوکينزين ها در ايران

اقتصاد کلان, 1388

72. , بررسی سرمايه گذاری مستقيم خارجی بر رشد اقتصادی ايران از مسير بازارهای مالی

پژوهشنامه اقتصادی, 1388

73. , بررسی خواص فرکتالی در رفتارنرخ ارز ايران

مطالعات اقتصاد بين الملل, 1388

74. , بررسی کشش بين واردات کالای واسطه ای، نيروی کار و سرمايه در ايران: رهيافت تابع هزينه ترانسلوگ

تحقيقات اقتصادی, 1387

75. , بررسی اثرات تفاوت های جنسيتی در سطح توسعه يافتگی اقتصاد ايران

دانش و توسعه, 1387

76. , بررسی اثر تغيير نرخ تسهيلات اعتباری بانک ها بر سرمايه گذاری دربخش صنعت ومعدن

پژوهشنامه اقتصادی, 1387

77. , تحليل منطقه گرائی ايران و اتحاديه اروپا در بخش کشاورزی

اقتصاد و کشاورزی, 1387

78. , يکپارچگی تجارت ايران با کشورهای عضو اکو (ECO): کاربرد يک مدل جاذبه

پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پايدار), 1385

79. , انحراف از مسير تعادلی نرخ حقيقی ارز و تاثير آن بر رشد اقتصادی در ايران

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی, 1385

80. , عبور نرخ ارز و تعيين رابطه آن با سياست پولی و درجه باز بودن اقتصاد به روش سيستم های فازی عصبی

پژوهشهای اقتصادی ايران, 1385

81. , برآورد رفتار نرخ ارز واقعی

پژوهشنامه اقتصادی, 1385

82. , تحليل عبور نرخ ارز در ايران

دانش و توسعه, 1384

83. , تحليل ادوار تجاری در اقتصاد ايران

تحقيقات اقتصادی, 1383

84. , Assessing the Globalisation Performance of the Muslim Countries through Convergence Analysis

Review of Islamic Economics,Engeland, 0

85. , Effects of Globalization on Growth of the Agricultulture in Iran

Business Perspectives, 0

86. , Impact of Economic Globalization on Income Distribution in Iran,s National and Rural Economies

European Journal of Economics Finance and Administrative Sciences, 0

87. , Convergence of Iran with South East and South West Asia Countries with an Emphasis on Synchronization of Business Cycles

International Journal of Economy, Management and Social Science,, 0

88. , برآورد توابع عرضه و تقاضای پول

مجله علمی – پژوهشی دانشگاه اصفهان, 0

89. , جهاني شدن و تجارت بين الملل

اقتصاد ايران, 0

90. , جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر تركيب واردات كشور

پژوهش های اقتصادی دانشگاه تربيت مدرس, 0

91. , جهاداقتصادی وارزش گذاری متناسب پول ملی

چاپ درمجله علمي- پژوهشي تحقیقات بازاریابی نوین, 0

مقاله های کنفرانس

1. , Impacts of Pass-Through Exchange Rate On Trade Flows and Economic Growth in Eu

7EMES RENCONTRES EURO-MEDITERRANEENNES, Astrulia, 2003

2. , A Comparative Study Of Economic Integration For East Asia and Euro Zone Countries An International Trade Approach

7EMES RENCONTRES EURO-MEDITERRANEE, Astrulia, 2003

3. , بررسی شکاف توليد در اقتصاد ايران با استفاده از فيلترينگ هودريک – پرسکات و باند - پس

کنفرانس علمی مديريت، اقتصاد کاربردی و تجارت, 1396

4. , بررسی تاثير حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل توليد در ايران

دومين همايش بين المللی مديريت، اقتصاد و توسعه, 1395

5. , برآورد سرريزهای تکنولوژی برای ايران و شرکای تجاری منتخب با رهيافت داده های تابلويی

هفتمين همايش پژوهش های نوين در علوم و فناوری, 1395

6. , بررسی كشش های تابع تقاضای برق بخش كشاورزی با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب و الگوريتم فاخته

کنفرانس اقتصاد کشاورزی ايران, 1395

7. , كاربرد تاپسيس فازی در مديريت راهبردی تقاضای آب در بخش كشاورزی ايران

کنفرانس اقتصاد کشاورزی ايران, 1395

8. , برآورد سرریرزهای تكنولوژی برای ايران و شركای تجاری منتخب با رهيافت داده های تابلويی

هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری, 1395

9. , بررسی تاثير شاخص سهام بورس اوراق بهادار بر تقاضای گردشگری ايران

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز, 1395

10. , تاثير سياستهای پولی بر فضای کسب و کار اقتصاد ايران

اولين کنفرانس بين المللی اقتصاد، مديريت، حسابداری، علوم اجتماعی, 1394

11. , بررسی نقش شرکت های تعاونی در افزايش سهم شاغلان روستايی بخش کشاورزی ايران

اولين کنفرانس سالانه تحقيقات کشاورزی ايران, 1394

12. , بررسی همگرايی اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت با رويکرد اقتصاد سنجی فضايی

اولين کنفرانس بين المللی اقتصاد، مديريت ،حسابداری ، علوم اجتماعی, 1394

13. , بررسی اثرات شوکهای دائمی و موقتی بهره وری بر ارزش افزوده صنعت ايران دوره زمانی 1389-1358به روش بلانچارد – کوآ

کنفرانس بين المللی اقتصاد مديريت و علوم کشاورزی, 1394

14. , سرمايه گذاری مستقيم خارجی و سرريز تکنولوژی

چهارمين کنفرانس ملی و دومين کنفرانس بين المللی حسابداری و مديريت, 1394

15. , بررسی کاربرد الگوريتم های تکاملی به عنوان روشهای نوين در مديريت بازاريابی

دومين کنفرانس بين المللی اقتصاد، مديريت، حسابداری با رويکرد ارزش آفرينی, 1394

16. , رتبه بندی شرکت های بيمه و شاخص های ارزيابی آن ها با رويکردی ترکيبی در تصميم گيری چند معياره

چهارمين کنفرانس بين المللی حسابداری و مديريت و اولين کنفرانس کارآفرينی و نوآوری های باز, 1394

17. , آثار بحران اقتصاد جهانی بر صادرات غير نفتی در ايران

اولين کنفرانس بين المللی اقتصاد، مديريت، حسابداری، علوم اجتماعی, 1394

18. , نگاهی بر تأثير نحوه مديريت صنايع متوسط و بزرگ بر کاهش فقر در ايران

اولين کنفرانس بين المللی اقتصاد، مديريت، حسابداری و علوم اجتماعی, رشت, 1393

19. , تحليل همگرايی اقتصادی ايران و کشورهای اسلامی مطالعه موردی : کشورهای گروه D8

اولين کنفرانس ملی اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايرانی اسلامی, 1393

20. , بررسی تاثير حکمرانی خوب بر ارتباط صنعت و دانشگاه

دومين همايش ملی تعامل صنعت و دانشگاه, دانشگاه تحصيلات تکميلی کرمان (ماهان), 1393

21. , هزينه مسکن و شکل گيری اخلاق مصرفی خانوارهای شهری در ايران

هشتمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامی «اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ايران», تهران, 1393

22. , آسيب شناسی صنعت گردشگری

نخستين همايش ملی گردشگری معاصر, دانشگاه شیراز, 1393

23. , بررسی نقش تأمين مالی خرد در بهبود فضای کسب و کار ايران

دومين همايش ملی مديريت کسب و کار, 1393

24. , بررسی منافع زيست محيطی استفاده از انرژی جزر و مد در توليد برق مطالعه موردی بندر درگهان

اولين کنفرانس ملی انرژی های تجديد پذير و توسعه پايدار, 1393

25. , بررسی تاثير تحريم و افزايش نرخ ارز بر سرمايه گذاری و اشتغال در ايران با رهيافت مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه

دومين کنفرانس بين المللی اقتصاد در شرايط تحريم, 1393

26. , بررسی نقش درجه باز بودن تجاری اقتصاد در ارتقای مزيت های نسبی

دومين همايش ملی رقابت پذيری و کارآفرينی, دانشگاه مازندران (بابلسر), 1393

27. , بررسی نقش درجه باز بودن تجاری اقتصاد در ارتقای مزيت های رقابتی ايران بر مبنای فرهنگ سازمانی

دومين همايش ملی کارآفرينی و رقابت پذيری, 1393

28. , بررسی تاثير سرمايه گذاری در بخش نفت و گاز بر توليد سبز در ايران

کنفرانس سراسری الکترونيکی محيط زيست و انرژی ايران, 1393

29. , ارائه برچسب مديريت مصرف آب در جهت بهينه سازی منابع آبی کشاورزی وکاربردهای اقتصادی آن

کنفرانس بين المللی توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزی ، منابع طبيعی، محيط زيست و گردشگری, 1393

30. , ارائه روش تأمين مالی در صنعت خودروسازی با رويکرد رقابت پذيری در شرايط تحريم

دومين کنفرانس بين المللی اقتصاد در شرايط تحريم, 1393

31. , بررسی تأثير سرکوب مالی بر سرمايه گذاری بخش نفت و گاز در ايران: رهيافت الگوريتم ژنتيک

کنفرانس سراسری الکترونيکی محيط زيست و انرژی ايران, 1393

32. , بررسی تاثير تکانه های نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های عمده در بورس اوراق بهادار ايران

همايش بين المللی مديريت, 1393

33. , بررسی جايگاه بهره برداران ماهر در بخش کشاورزی ايران

کنفرانس پژوهش های نوين در علوم انسانی, تهران, 1393

34. , تعيين نقش و جايگاه تامين مالی خرد در کاهش فقر ايران

نخستين کنفرانس ملی توسعه مديريت پولی و بانکی, تهران, 1392

35. , بررسی تأثير درآمدهای نفتی دولت در رشد اقتصادی ايران با رويکرد اقتصاد مقاومتی

همايش اقتصاد مقاومتی, کرمان, 1392

36. , نقش اقتصاد دانش بنيان در ارتقای مزيت های رقابتی از منظر فرهنگ کارآفرينی

سومين کنفرانس بين المللی علوم رفتاری, کیش, 1392

37. , بررسی تحريم های اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی از مسير بی ثباتی نرخ ارز

کنفرانس بين المللی اقتصاد در شرايط تحريم, 1392

38. , اشتغال و سبک زندگی با تاکيد بر واردات مصرفی

همايش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوين اسلامی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1392

39. , برآورد تغيير سهم اشتغال در اقتصاد ايران طی برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تاکيد بر اقتصاد باز

کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی, رودهن, 1392

40. , بررسی نقش مزيت های نسبی استان کرمان در تقويت توليد ملی ايران از منظر اقتصاد مقاومتی

همايش ملی اقتصاد مقاومتی با رهيافت توليد ملی, کرمان, 1392

41. , تاثير تغييرات ساختاری بر سطح اشتغال در ايران با رويکرد اقتصاد مقاومتی

همايش ملی اقتصاد مقاومتی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1392

42. , بررسی تأثير نرخ ارز حقيقی بر صادرات خدمات در ايران و کشورهای منتخب گروه OECD با رويکرد کارآفرينی

دومين کنفرانس بين المللی مديريت، کارآفرينی و توسعه اقتصادی, قم, 1392

43. , بررسی رابطه بين درآمدهای مالياتی و فرهنگ مالياتی موديان شهر کرمان

اولين کنفرانس بين المللی حماسه سياسی (با رويکردی بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادی (با رويکردی بر مديريت و حسابداری), 1392

44. , سهم و جايگاه نظام بانکی در تامين مالی خانوارها (مقايسه بين استانی)

نخستين کنفرانس ملی توسعه مديريت پولی و بانکی, تهران, 1392

45. , اقتصاد تحريم و تاثير آن بر رشد اقتصادی از مسير سرمايه گذاری مستقيم خارجی و درآمدهای نفتی

کنفرانس بين المللی اقتصاد در شرايط تحريم, 1392

46. , بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر فضای کسب و کار ایران

اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار, همدان, 1392

47. , بررسی تاثير سرکوب مالی بر توليد سبز (توليد مطلوب) در ايران

دومين همايش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوريت برنامه ريزی منطقه ای, 1391

48. , تاثير ماليات بر واردات بر توليد ملی از منظر جهاد اقتصادی

همايش ملی جهاد اقتصادی, دانشگاه مازندران, 1391

49. , جايگاه حامل های انرژی در توليد ملی در اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

همايش ملی اقتصاد مقاومتی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

50. , تاثير شوک های نرخ ارز بر بخش های اقتصادی استان کرمان

همايش توسعه استان کرمان, اتاق بازرگانی کرمان, 1391

51. , تاثير تکانه های نرخ ارز بر تراز تجاری ايران با نگاه حمايت از توليد ملی

همایش ملی جهاداقتصادی, دانشگاه مازندران, 1391

52. , تعیین رفتار نرخ ارز حقیقی در اقتصاد مقاومتی

همايش ملی اقتصاد مقاومتی با رهيافت توليد ملی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391

53. , بررسی تاثير شاخص های جهاد اقتصادی بر توزيع درآمد شهری و روستايی ايران

همايش ملی جهاد اقتصادی, اصفهان, 1391

54. , بررسی رابطه بين توسعه شهری و خالص مهاجرت شهرستانهای استان کرمان با استفاده از روش منطق فازی

اولين کنفرانس اقتصاد شهری ايران, 1390

55. , بررسی و پيش بينی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در جامعه روستائی ايران

اولين کنفرانس بين المللی توسعه روستائی, دانشگاه سیستان و بلوچستان, 1390

56. , بررسی نقش گردشگری دراقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستانهای آن

اولين کنفرانس اقتصاد شهری ايران, 1390

57. , بررسی رابطه بين توسعه شهری و خالص مهاجرت شهرستان های استان کرمان

اولين کنفرانس اقتصاد شهری ايران, مشهد, 1390

58. , جهاد اقتصادی و ارزش گذاری متناسب پول ملی

کنفرانس بين المللی جهاد اقتصادی, 1390

59. , جهانی شدن بخش کشاورزی ايران و تطبيق آن با برنامه پنجم توسعه کشور

همايش ملی سهم کشاورزی و منابع طبيعی در توسعه جمهوری اسلامی ايران در افق 1404, گیلان, 1389

60. , تعيين همگرائی تجاری ميان کشورهای اسلامی با رويکرد جهانی شدن

دومين همايش اقتصاد اسلامی و توسعه, مشهد, 1389

61. , تحليل نقش تجاری سازی پژوهش در فرايند توسعه اقتصادی پايدار کشور با تاکيد بر برنامه پنجم توسعه

اولين همايش منطقه ای تجاری سازی پژوهش, 1389

62. , تأثير اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی ايران

ششمين کنفرانس اقتصاد کشاورزی ايران, 1388

63. , انحراف نرخ ارز از مسير تعادلی و رشد بهره وری در بخش کشاورزی ايران

ششمين کنفرانس اقتصاد کشاورزی ايران, 1386

64. , مقايسه تطبيقی بانکداری اسلامی و بانکداری غربی

جهانی شدن و اقتصاد اسلامی دانشگاه اصفهان و دانشگاه دمشق, دانشگاه اصفهان, 1382

65. , تک نرخی شدن ارز رقابت پذيری بين المللی و حضور در بازار های جهانی

دوازدهمين کنفرانس سياست های پولی و ارزی بانک مرکزی, پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی, 1381

66. , بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ايران

سمينار جهانی شدن اقتصاد, مرکز مطالعات بازرگانی وزارت بازرگانی, 1380

67. , نقش زنان در توسعه اقتصادی ايران

سمينار زنان و توسعه, يونسکو, 1377

68. , تبيين رابطه فرهنگ و توسعه اقتصادی ايران

سمينار وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی, 1376

69. , بررسی وضعيت صادرات غير نفتی ايران با تکيه بر صنعت فرش

سمينار صادرات غير نفتی ايران, دانشگاه علامه طباطبائی, 1372

70. , ارزيابی شاخص های فضای کسب و کار و تاثير آن بر ارتباط صنعت و دانشگاه

همايش ملی ارتباط صنعت و دانشگاه, 0

71. , بررسی تاثير حکمرانی خوب بر ارتباط صنعت و دانشگاه

همايش ملی ارتباط صنعت و دانشگاه, 0

72. , تاثير آثار اقتصادی زلزله بم بر محصول خرمای منطقه

كنفرانس بين المللی زلزله, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 0

73. , بررسي نقش بهبود فضاي كسب و كار در كاهش فقر ايران

همايش 4871, 0

مهارت ها

 نرم افزارهای اقتصادی

 MATLAB

دروس

دروس ترم جاری

 اقتصادکلان (1) کارشناسی (کارشناسی)

 اقتصاد کلان (کارشناسی ارشد)

 اقتصاد کلان پیشرفته (1) (دکترا)

 مالیه بین الملل کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد)

 اقتصاداطلاعات کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد)

 اقتصاد کلان پیشرفته (2) (دکترا)