دکتر ايرج توسليان

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه آدلاید - استرالیا

دکترا بهنژادی درختان میوه (پایان نامه: نقشه ژنتیکی اشباع بادام با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره) , از 2004 تا 2008

 دانشگاه تربیت مدرس - تهران

کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گلکاری (پایان نامه: تکثیر سوسن چلچراغ با استفاده از کشت بافت و فلس برداری) , از 1378 تا 1381

 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

کارشناسی علوم باغبانی (پایان نامه: روشهای پرورش و اسانس گیری نعناع فلفلی) , از 1374 تا 1378

زبان ها

ٍانگلیسی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. Adabnejad, H., Kavousi, H. R., Hamidi, H. and Tavassolian, I.,, Assessment of the vacuolar Na+ /H+ antiporter (NHX1) transcriptional changes in Leptochloa fusca L. in response to salt and cadmium stresses

Molecular Biology Research Communications, 4, 3, 133-142, 2015

2. Parvin, P., Khezri, M. Tavasolian, I., Hosseini, H., The Effect of Gibberellic Acid and Chilling Stratification on Seed Germination of Eastern Black Walnut (Juglans nigra L.).

Journal of Nuts, 6, 1, 67-76, 2015

3. Tavassolian, I., Rabiei, G., Gregory, D., Mnejja, M. Wirthensohn, M. G., Hunt, P. W., Gibson, J. P., Ford, C. M., Sedgley, M. and Wu, S., Construction of an almond linkage map in an Australian population Nonpareil × Lauranne.

BMC Genomics, 11, 551-562, 2010
Impact factor: 4.04

4. Wu, S., Tavassolian, I., Rabiei, G., Hunt, P., Wirthensohn, M., Gibson, J. P., Ford, C. M., and Sedgley, M., Mapping SNP-anchored genes using high-resolution melting analysis in almond.

Molecular Genetics and Genomics, 282, 273-281, 2009
Impact factor: 2.74

5. ارجمند، ر، توسلیان، ا. محمدی نژاد، ق, ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام پسته و همبستگی صفات مرفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی.

مجله بیوتکنولوژی ایران, در دست چاپ, 1394
پذیرفته شده - در دست چاپ

6. افضلی گروه، م. توسلیان، ا., تاثیر محلولپاشی24- اپی براسینواستروئید بر برخی از ویژگیهای پرتقال رقم واشنگتن ناول در دوره انبارمانی.

مجله علوم و فنون باغبانی ایران, 15, 2, 191-200, 1393

7. حیدری،ط، آروین، م ، ج ، توسلیان، ا., اثر تنظیم کننده رشد 24- اپی براسینواستروئید بر برخی از ویژگیهای کمی میوه هلو رقم آلبرتا.

مجله علوم و فنون باغبانی ایران, 15, 3, 399- 406, 1393
استاد راهنما: ایرج توسلیان

8. پروین، پ.، خضری، م. و توسلیان،ا, بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخصهای ریخت شنلسی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهالهای گردو ایرانی.

نشریه پژوهشهای تولید گیاهی., 21, 3, 1-25, 1393

مقاله های کنفرانس

1. توسلیان، ا., تولید پروتئین تک سلولی از شیره خرما

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران, بم - ایران, 1394

2. ابوالحسنی، م. ر. و توسلیان، ا, حفاظت از منابع ژنتیکی گیاه خرما درشرایط فراانجماد

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران, بم - ایران, 1394

3. بلوچ پور، س. و توسلیان، ا., بررسی اثرات تنش شوری بر خرما (Phoenix dactylifera L)

دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران, بم - ایران, 1394

4. توسلیان، ا. میرزایی، س. و ابوالحسنی، م., بهبود تولید محصولات کشاورزی تحت تنش آبیاری با آبهای شور

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر., کرمان, 1394

5. توسلیان، ا. ، کاووسی، ح.ر.، و ابوالحسنی، م., مکانیسمهای مقابله گیاهان با تنش خشکی

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 1394

6. سیاه سر،م. خضري، م. توسلیان، ا., تعیین بهترین گرده زا برای خرمای کشت بافتی رقم زاهدی در استان سیستان و بلوچستان

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, جیرفت - ایران, 1393

7. توسلیان، 1., تولید سوختهای زیستی از ضایعات کشاورزی

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی, تهران, 1393

8. فرزان، ک.، نصیری، ع.، خضری، م. توسلیان، ا, تاثیر کاربرد SA در زمانهای محتلف بر صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم پاروس

دومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, همدان - ایران, 1393

9. فرزان، ک.، توسلیان، ا. خضری، م., تاثیر کاربرد براسینواستروئید بر برخی صفات کمی و کیفی توت فرنگی رقم پاروس

دومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, همدان - ایران, 1393

10. افضلی گروه، م. و توسلیان، ا., تاثیر محلولپاشی براسینواستروئید بر برخی ترکیبات آنتی اکسیدانتی و کیفیت میوه پرتقال واشنگتن ناول طی انبارمانی

اولین همایش ملی الکترونیک مباحث نوین در علوم باغبانی, جهرم, 1392

11. افضلی گروه، م. توسلیان، ا., تاثیر محلولپاشی براسینواستروئید بر عمر پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول

هشتمین کنگره علوم باغبانی, همدان, 1392

12. افضلی گروه، م. توسلیان، ا., تاثیر براسینواستروئید بر برخی خواص کمی و کیفی پرتقال واشنگتن ناول

هشتمین کنگره علوم باغبانی, همدان, 1392

13. سلیمانی، م.، توسلیان، ا., ررسی تاثیر هورمون براسینواستروئید بر روی برخی خواص فیزیکو شیمیایی میوه خرما رقم مضافتی

اولین همایش ملی الکترونیک مباحث نوین در علوم باغبانی, جهرم, 1392

14. حیدری، ط.، توسلیان، ا., بررسی تاثیر براسینواستروئید بر برخی صفات کمی و کیفی انگور رقم عسگری

هشتمین کنگره علوم باغبانی., همدان, 1392

15. حیدری، ط.، توسلیان، ا. ، آروین، م. ج., بهبود برخی صفات کمی و کیفی هلو رقم آلبرتا : نقش براسینواستروئید

اولین همایش ملی الکترونیک مباحث نوین در علوم باغبانی, همدان, 1392

16. احمدي، ر. ، توسليان، ا. و حكم آبادي، ح., بررسي تاثير محلول پاشي پلي آمين هاي آزاد بر برخي از ناهنجاري هاي پسته رقم فندقي.

اولین همایش ملی الکترونیک مباحث نوین در علوم باغبانی, جهرم, 1392

17. گنجعلی پور، ی. توسلیان، ا، و کوره پز، س., تاثیر تاریخ برداشت بر کیفیت و پارامترهای رشد ارقام میوه پرتقال والنسیا.

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران., کرمان, 1391

18. توسلیان، ا. ویرتنسن، م. سجلی، م. و فورد، ک., بررسی دوبذری، مزه و اندازه گیری میزان آمیگدالین در بادام

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران., کرمان, 1391

19. توسلیان، ا. ویرتنسن، م. سجلی، م. و فورد، ک., بررسی مرفولوژیکی و توارث پذیری صفات بذر در جمعیت تلاقی برگشتی غیر حقیقی (pseudo-testcross) بادام.

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران., کرمان, 1391

20. احمدی، ر. توسلیان، ا. جلیل مرندی ، ر. حکم آبادی ح., تاثیر پلی آمینهای آزاد و اسید سالیسیلیک بر عارضه زودخندانی پسته رقم فندقی.

اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت, شیراز, 1391

21. سلیمانی ، ف. توسلیان، ا. طهماسبی، ر. آقاجری، ز., اهمیت اقتصادی و غذایی کود آلی ورمی کمپوست تولیدی از مدفوع و پسماندهای حیوانات.

دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند, مشهد, 1391

22. غفاریان مقرب، م. ه.، بابائیان، ا. ، ملکوتی، م. ج. ، توسلیان، ا. و موسوی، م., اصلاح روش اندازه گیری سرب موجود در گیاه بوسیله دستگاه جذب اتمی با نانو ترکیب متخلخل 15- SBA عامل دار شده با دندریمرهای پلی آمید و آمینی "G1.5

اولین همایش ملی گیاه پالایی, کرمان, 1390

23. یدالهی، ع. و توسلیان، ا., روشهای تلفیقی استحصال آب و نگهداری رطوبت در افزایش راندمان آبیاری و کاهش تبخیر

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 1388

24. يداللهی، ع. ، ارزاني، ک.، فرانکس،ت.، ويرتنسن، م.، گرين، ج.، کايزر، ب.، سجلی، م.، فورد، ک. و توسليان، ا., مطالعات پروتئینی در سیانوژنز بادام

ششمین همایش بیوتکنولوژی ایران, تهران, 1388

25. ساردويي كرا، ز، صفاري، و. ر، توسليان، ا., اثر محلول پاشي 24 -اپي براسينوليد بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه هميشه بهار.(Calendula officinalis L.)

اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری, تبریز, 0

26. توسلیان، ا., مروری بر نمک زدایی از آبهای شور

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 0