دکتر هادی ثمره صلواتی پور

استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شهیدباهنر کرمان