دکتر حميد رضا كاوسي

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09155250093

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه بیرجند

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات , از 1374 تا 1378

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی (پایان نامه: شناسایی ایزوله های هموکاریون قارچ دکمه ای سفید با استفاده از نشانگر RAPD) , از 1379 تا 1382

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا بیوتکنولوژی (پایان نامه: شناسایی و جداسازی ژنهای القاء شونده در پاسخ مقاومت نخود به قارچ عامل بیماری برق زدگی با استفاده از روش cDNA-AFLP) , از 1382 تا 1388

افتخارات و جوایز

 کسب رتبه دوم آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشور در سال 1379

علاقمندی ها

 فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی تنشهای زیستی و غیر زیستی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی