دکتر حسينعلي ساسان

ژنتیک

تحصیلات آکادمیک

 رابر- کرمان

دیپلم علوم تجربی , از 1359 تا 1363

 دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی ژنتیک , از 1363 تا 1367

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد ژنتیک (پایان نامه: بررسی اثرات ژنتیکی و ایمونولوژیکی پماد فاندرمول بر روی موش Balb/c متعاقب سوختگی) , از 1372 تا 1375

 دانشگاه پوترا مالزی

دکترا مهندسی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (پایان نامه: کلونینگ و بیان ژنهای بیماری زای پروتئاز و ایرولیزین از باکتری ایروموناس هیدروفیلا در باکتری های E. coli و لاکتوکوکوس و بررسی اثرات باکتریهای نوترکیب بر روی ماهی تیلاپیا) , از 1380 تا 1385

زبان ها

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 جهاد سازندگی

کارشناس, از 1367 تا 1371

 بنیاد جانبازان

پژوهشگر, از 1374 تا 1375

انتشارات

مقاله های مجله

1. Sasan H., Raha AR., Foo HL., Son R and Hassan MD, Construction of vaccine fron Lactococcus lactis using Aeromonas hydrophila virulent aerolysin gene

Iranian Journal of Fisheries Sciences, 10, 1, 143-154, 2011

2. Hosseinali Sasan, Cloning of EprA1 gene from Aeromonas hydrophila in Lactococcus lactis

Iranian Journal of Biotechnology, 8, 3, 192-197, 2010

3. Noori D. M., Sasan H, and Saleh M.H, Study of the Genetically Effects of Fondermol Drug by Micronucleo Assay

Iranian Journal of Medical Sciences, 12, 2, 199-204, 1996

4. نجمه رخ تابناک، موج خالقی و حسینعلی ساسان, جداسازی شناسایی باکتری های لاکتوباسیلو سبا پتانسیل پروبیوتیکی از لبنیات سنتی کرمان

مجله میکرو بشناسی پزشکی ایران, 10, 1, 1395

5. محسن اسدی خانوکی، فرخنده رضا نژاد، غلامرضا شریفی سیرچی و حسینعلی ساسان, توالی یابی ژن همساخت در روپاس (Solanum villosum Mill)

سلول و بافت, بهار 1394, 1, 1394

6. حکیمه علومی، فرخنده رضانژاد و حسینعلی ساسان, بررسی الگوی الکتروفورزی و مطالعه ژن ریبونوکلئاز S در خامه های خود و دگر تلقیح رقمهای زراعی Bravo watermix و Bravo purple گیاه اطلسی

زیست شناسی ایران, 1, 1392

7. الهه زمانی بهرام آبادی، فرخنده رضا نزاد و حسینعلی ساسان, بررسی اثر تیمارهای سرما و روز کوتاه بر بیان ژن دهیدرین در دانه رستها و شاخسارهای باززایی شده پسته ((Pistacia vera L

زیست شناسی گیاهی ایران, 4, 1391

8. غلامرضا اسدی کرم، مجید آسیابانها، امیر رهنما، زیبا شعبانی شهر بابکی، مهدی محمودی و حسینعلی ساسان, مرگ برنامه ریزی شده سلولهای بیضه در موشهای صحرایی معتاد به تریاک،

علوم پزشکی رفسنجان, 3, 1390

9. آزاده بیجامی، فرخنده رضا نژاد و حسینعلی ساسان, اثر پرتو فرابنفش B بر رمیزان برخی ترکیبهای آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیللاز و پروتئین کل در میوه رسیده گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum Mill پس از برداشت

زیست شناسی گیاهی ایران, 4, 1389

10. محمد رضا نوری دلویی، حسینعلی ساسان و صالح محقق حضرتی, بر رسی اثرات ژنتیکی داروی فاندرمول با استفاده از روش بر رسی کروموزومهای متافازی

مجله زیست شناسی ایران, 3, 329-350, 1377

دروس

دروس ترم های گذشته

 مبانی ژنتیک ، مهندسی ژنتیک، ژنتیک اصلاح نباتات، ژنتیک 1 (کارشناسی)

 ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، زیست فنآوری دارویی، زیست شناسی مولکولی (کارشناسی ارشد)

 مهندسی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (دکترا)