دکتر حسين روح الاميني نژاد

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

مهارت ها

 اپتیک و لیزر و نانو