دکتر حجت اله رنجبر

استاد

خلاصه

حجت اله رنجبر در سال 1366 مدرک کارشناسی زمین شناسی و در سال 1369 مدرک کارشناسی ارشد زمین شناسی خود را از دانشگاه پونا در هند دریافت کرد. در سال 1375 نیز دکتری خود را از دانشگاه دهلی در زمین شناسی (سنجش از دور زمین شناختی) دریافت نمود. در سال 1375 به عنوان استادیار بخش مهندسی معدن مشغول به کار گردید و هم اکنون استاد تمام بخش مهندسی معدن در دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشند. سنجش از دور زمین شناختی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در اکتشاف حوزه های پژوهشی مورد علاقه ایشان می باشد.

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

h.ranjbar@uk.ac.ir

 موبایل

09131420464

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه دهلی

دکترا زمین شناسی اقتصادی (پایان نامه: An integrated study of remote sensing, geophysical and geochemical parameters for exploration of copper mineralization in Pariz area, with a reference to GIS application) , از 1371 تا 1375

 دانشگاه پونا

کارشناسی ارشد زمین شناسی , از 1367 تا 1369

 دانشگاه پونا

کارشناسی زمین شناسی , از 1364 تا 1367

تجربیات

 رییس بخش مهندسی معدن

دانشگاه شهید باهنر کرمان, بخش مهندسی معدن, از 0 تا کنون

 معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی و مهندسی, از 1389 تا 1390

فایل ها

 سنجش از دور و جی آی اس پیشرفته ( ارسال فایل )

  1. طرح و سرفصل درس
  2. جلسه اول

 زمین شناسی ساختمانی ( ارسال فایل )

  1. طرح درس
  2. جلسه اول
  3. جلسه دوم

 سنجش از دور و جی آی اس مقطع کارشناسی ( ارسال فایل )

  1. جلسه اول و دوم
  2. برنامه کلاس و سرفصل درس
  3. جلسات دوم و سوم

افتخارات و جوایز

 بورسیه وزارت فرهنگ و آموزش عالی سالهای 1371 الی 1375

 پژوهشگر نمونه سازمان صنایع و معادن استان کرمان در سال 1383

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

طرح های تحقیقاتی

 مطالعه داده هاي دورسنجی منطقه گل گهر، با نگرشی ویژه بر آنالیز خط واره هاي منطقه

مجتمع سنگ آهن گل گهر, از 1381 تا 1381

 ثبت مراکز صنعتی و معدنی استان کرمان در سامانه اطلاعات جغرافیایی و اتوماسیون ثبت اندیسهاي معدنی جدید.

سازمان صنایع و معادن استان کرمان, از 1383 تا 1383

 مطالعه داده هاي دورسنجی استان کرمان جهت اکتشاف کانسارهاي فلزي و غیر فلزي

کرمان, از 1383 تا 1383

 تلفیق و آنالیز داده هاي سنجش از دور، ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی و زمین شناسی در سامانه اطلاعات جغرافیایی

کرمان, از 1385 تا 1385

 Application of ASTER data for the exploration of porphyry copper deposits

Japan, از 2004 تا 2005

 آنالیز داده هاي مکانی و غیر مکانی استان کرمان جهت مکانیابی صنایع معدنی جدید.

کرمان, از 1385 تا 1386

 مطالعات سنجش از دور گنبد نمکی گچین جهت اکتشاف اورانیم

بندرعباس, از 1386 تا 1386

 استفاده از داده هاي سنجش از دور، ژئوفیزیک هوایی و زمین شناسی جهت اکتشاف کانسارهاي منگنز و کرمیت

کرمان, از 1386 تا 1386

 اندیس یابی و اکتشاف کانسارهاي پلی¬متال در شهرستان بم

کرمان, از 1388 تا 1388

 طرح آمایش سرزمین استان کرمان به عنوان همکار طرح

کرمان, از 1385 تا 1386

همکار طرح

 طرح ذخیره سازي نفت خام در جنوب ایران به عنوان همکار طرح

جنوب ایران, از 1389 تا 1390

انتشارات

کتاب ها

1. , حجت، آزاده.، رنجبر، حجت اله، 1390. اصول ژئوالکتريک کاربردي، انتشارات ستايش. 278 صفحه.

0

2. , Roonwal, G. S., Shahriar, K., Ranjbar, H., 2008. Mineral resources and development". Published by the office of science and technology of the Non-aligned movement and other developing countries in New Delhi. Daya Publishing House, New Delhi, India

0

مقاله های مجله

1. , Moghtaderi, A., Moore, F. and Ranjbar, H. (2017). Application of ASTER and Landsat 8 imagery data and mathematical evaluation method in detecting iron minerals contamination in the Chadormalu iron mine area, Journal of Applied Remote Sensing, 16027

0

2. , Soltaninejad, A., Ranjbar, H., Honarmand, M., & Dargahi, S. (2017). Evaporite mineral mapping and determining their source rocks using remote sensing data in Sirjan playa, Kerman, Iran. Carbonates and Evaporites, 1-20

0

3. , Zandiyyeh, F., Shayestefar, M. R., Ranjbar, H., & Saadat, S. (2016). Prospectivity mapping of Iron oxide-Copper-Gold (IOCG) deposits using support vector machine method in Feyzaabad area (east of Iran). Journal of Himalayan Earth Science, 49(2

0

4. , خیاط زاده، احمد؛ عباس نژاد، احمد؛ رنجبر، حجت اله، 1395. پهنه بندي خط تفرا، گدازه و ابرهاي سوزان ناشي از فوذان احتمالي آتشفشان تفتان، جغرافیا و مخاطرات محیطی.

0

5. , سیفی، عالیه؛ حسین جانی زاده، مهدیه؛ رنجبر، حجت اله؛ هنرمند، مهدی، 1395. بررسي كاني هاي زهاب اسيدي با استفاده از ويژگي هاي طيفي و پردازش تصاوير ماهواره ای لندست. محیط شناسی

0

6. , محمودی، سیما؛ حجت، آزاده؛ رنجبر، حجت اله؛ کریمی نسب، سعید، 1395. تعيين محدوده هاي در معرض نشست حاصل از وجود قنات هاي پنهان در محدوده دانشگاه شهيد باهنر كرمان با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي. زمين شناسي كاربردي پيشرفته

0

7. , شمس الدینی نژاد، محمود؛ رنجبر، حجت اله؛ شایسته فر، محمدرضا؛ سام، عباس؛ علیپور، محمود، 1395. مكانيابي سد باطله معدن درآلو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و تصميم گيري چند معیاره، مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني

0

8. , مرادی، مسیب؛ رنجبر، حجت اله؛ حجت، آزاده؛ کریمی نسب، سعید؛ رنجی، هاشم؛ دانش پژوه، شهرام، 1394. بررسی ویژگی های زیرسطحی سازه فروشویی توده ای با استفاده از روش های ژئوفیزیکی، مورد مطالعاتی معدن مس سرچشمه، نشریه پژوهش های ژئوفیزیکی.

0

9. , رفوسه، مهین؛ شاکر اردکانی، علیرضا؛ رنجبر، حجت اله؛ 1394. سنگ نگاري، زمين شيمي و خواستگاه سنگ هاي آتشفشاني شمال خاور شهر كرمان، علوم زمین.

0

10. , بهرام بیگی، بهرام؛ رنجبر، حجت اله؛ شهاب پور، جمشید؛ معین زاده، سید حسام الدین، 1393. بررسي تصحيحات جوي صحنه پايه در تصاوير هايپريون-مطالعه موردي تشخيص زون آرژليك در منطقه آتشفشان مساحیم، علوم زمین

0

11. , امیری، عبدالحمید؛ رنجبر، حجت اله، 1393. مقايسه دو روش شاخص بهينه و روش مولفه هاي اصلي در بررسي عوارض سطحي در منطقه بهاباد یزد، جغرافیا

0

12. , شایسته فر، محمدرضا؛ محمدی ، محمد؛ رضایی، علی؛ رنجبر، حجت اله، 1393. اكتشاف كروميت با استفاده از آناليز داده هاي مغناطيس سنجي هوايي اسفندقه کرمان، علوم زمین.

0

13. , Ranjbar, H., 1997. Lithogeochemical patterns associated with the Darrehzar porphyry copper deposit, Pariz area , Iran . CIM Bulletin, 90: 85- 90.

0

14. , Ranjbar, H., Roonwal, G. S., Ravindran, K. V., Babar, S., 2000. Synergetic use of remote sensing and geophysical data in a GIS for exploration of porphyry copper deposits.Indian Journal of Remote Sensing.28:205-212.

0

15. , Honarmand, M., Ranjbar, H., Moezifar, Z., 2004. Integration and analysis of Airborne geophysical and remote sensing data of Sar Cheshmeh area, using directed principal component analysis. Exploration and Mining Geology, 11: 43-48.

0

16. , Ranjbar, H., Honarmand, M., 2007. Exploration for base metal mineralization in the southern part of the central Iranian volcanic belt, using ASTER and ETM data, Journal of Engineering Science, 3: 23-34.

0

17. , Ranjbar, H. and Honarmand, M., 2004. Integration and analysis  of airborne geophysical and ETM+ data  for exploration of porphyry type deposits in the Central Iranian Volcanic Belt, using fuzzy classification, International Journal of Remote Sensing. 25.

0

18. , Ranjbar, H., Masoumi, F., & Carranza, E. J. M. (2011). Evaluation of geophysics and spaceborne multispectral data for alteration mapping in the Sar Cheshmeh mining area, Iran. International Journal of Remote Sensing, 32(12), 3309-3327.

0

19. , Ranjbar, H., 2011. Remote sensing, applications to geophysics. Encyclopedia of Solid Earth Geophysics, DOI 10.1007/978-90-481-8702-7, Springer Science.

0

20. , Khaleghi, M., & Ranjbar, H. (2011). Alteration Mapping for Exploration of Porphyry Copper Mineralization in the Sarduiyeh Area, Kerman Province, Iran, Using ASTER SWIR Data. Journal of Applied Sciences Research, 7(8).

0

21. , Honarmand, M., Ranjbar, H., & Shahabpour, J. (2012). Application of Principal Component Analysis and Spectral Angle Mapper in the Mapping of Hydrothermal Alteration in the Jebal–Barez Area, Southeastern Iran. Resource Geology, 62(2), 119-139.

0

22. , Honarmand, M., Ranjbar, H., & Shahabpour, J. (2013). Combined use of ASTER and ALI data for hydrothermal alteration mapping in the northwestern part of the Kerman magmatic arc, Iran. International Journal of Remote Sensing,34(6), 2023-2046.

0

23. , Mojedifar, S., Ranjbar, H., Nezamabadi-pour, H., (2013). Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System application for hydrothermal alteration mapping using ASTER data, Journal of Mining and Environment, 4: 83-96.

0

24. , Shahriari, H., Honarmand, M., & Ranjbar, H. (2015). Comparison of multi-temporal ASTER images for hydrothermal alteration mapping using a fractal-aided SAM method. International Journal of Remote Sensing, 36(5), 1271-1289.

0

25. , Ranjbar, H. Hassanzadeh, H., Torabi, Ilaghi, O., 2001. Integration and analysis of airborne geophysical data of the Darrehzar area, Kerman Province , Iran, using principal component analysis. Journal of applied geophysics, 48: 33-41.

0

26. , Ranjbar, H. , Roonwal, G. S., and Ravindran, K. V. 2001, Digital image processing for lithological and alteration mapping, using SPOT multispectral data. A case study of Pariz area, Kerman Province, Iran, Geosciences.

0

27. , Ranjbar, H., Shahhoseiny, M., and Tata, M. 2001. Geophysical, geochemical , and geological data analyses of Darrehzar area, using canonical correlation method., Journal Earth and Space physics, 27: 9-19.

0

28. , Ranjbar, H., Honarmand, M., and Moezifar, Z., 2004. Application of the Crosta technique for porphyry copper alteration mapping, using ETM+ data in the southern part of the Iranian Volcanic Sedimentary Belt. Asian Journal of Earth sciences, 24: 237-243.

0

29. , Qaid, Ali, Basavarajappa, H. T., Ranjbar, H., 2009. Application of Principal Component Analysis to ASTER and ETM+ Data for Mapping the Alteration Zones in North East of Hajjah, Yemen, Asian Journal of Geoinformatics, Vol.9 , No.1

0

30. , Kariminasab, S., Ranjbar, H., Akbar, S., 2010. Susceptability assessment of the terrain for slope faiure using remote sensing and GIS, a case study of Maskoon area, Iran. International Geoinformatics Research and Development Journal, 1: 40-52.

0

31. , Elahi, A., Shahabpour, J., Ranjbar., H., Radfar, S., (2012). Determination of coal seams depth of erosion with respect to the remnants of a key bed in Kerman coal field, Iran, Journal of sciences, Islamic Republic of Iran, , 23: 337-346.

0

32. , Hadigheh, S. M. H, Ranjbar, H., (2013). Lithological Mapping in the Eastern Part of the Central Iranian Volcanic Belt Using Combined ASTER and IRS data, Journal of Indian Society of Remote Sensing, 41:921–931.

0

33. , Khaleghi, M., Ranjbar, H., Shahabpour, J., & Honarmand, M. (2014). Spectral angle mapping, spectral information divergence, and principal component analysis of the ASTER SWIR data, Applied Geomatics, 6(1), 49-58

0

34. , Shahriari, H., Ranjbar, H., & Honarmand, M. (2013). Image segmentation for hydrothermal alteration mapping using PCA and concentration–area fractal model. Natural resources research, 22(3), 191-206.

0

35. , Shahriari, H., Ranjbar, H., Honarmand, M., & Carranza, E. J. M. (2014). Selection of Less Biased Threshold Angles for SAM Classification Using the Real Value–Area Fractal Technique. Resource Geology, 64(4), 301-315.

0

36. , هنرمند ، مهدي و رنجبر، حجت اله ، 1384. کاربرد روشهاي مختلف پردازش تصوير داده هاي ETM+ به منظور اکتشاف کانسارهاي مس نوع پورفيري و رگه اي در منطقه کوه ممزار-کوه چنج در استان کرمان . فصلنامه علمي و پژوهشي علوم زمين . صص 10-127.

0

37. , رنجبر، حجت اله و شهرياری ، هادی، 1385. مقايسه داده هاي سنجنده ETM+ و سنجنده ASTER جهت نقشه برداری مناطق دگرسان شده در بخش مركزي كمربند دهج- ساردوييه استان كرمان. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ايران. پاييز و زمستان 85. صص 367-382.

0

38. , حيدريان , عليرضا و رنجبر، حجت اله، 1385. مقايسه کاربرد آناليز روند در سه روش ژئوفيزيک هوايي . مجله فيزيک زمين و فضا، جلد 32- صص 23-30.

0

39. , معصومی، فیض اله و رنجبر، حجت اله، 1390. مقایسه بین داده های ژئوفیزیک هوایی و تصاویر سنجنده استر جهت نقشه برداری از مناطق دگرسانی گرمابی به منظور اکتشاف کانی سازی مس در منطقه بافت کرمان. مجله فیزیک زمین و فضا، 37، جلد 1.

0

40. , معصومی، فیض اله و رنجبر، حجت اله، 1390. نقشه برداری مناطق دگرسان شده با استفاده از تصاویر سنجنده های استر و ETM در منطقه شمال بافت، فصلنامه علوم زمین.

0

41. , بهرام بیگی، بهرام، رنجبر، حجت اله، شهاب پور، جمشید، (1391). مقایسه روشهای داده پایه و طیف مبنا جهت نقشه برداری از مناطق دارای کائولینیت در آتشفشان مساحیم با استفاده از داده های هایپریون، مجله زمین شناسی اقتصادی، ، 2: 199-315. (ISC).

0

42. , اکبر، سميه، رنجبر، حجت اله، کريمي نسب، سعيد، عبد الملکي، مهدي، (1392). ارزيابي خطر زمين لغزش به کمک مدل فازي دانش مبنا و روش ترکيبي فازي اوران شاهد، در منطقه مسکون جيرفت، نشريه زمين شناسي مهندسي، 7: 1601-1622.

0

43. , نجفيان، طاهر، فتحيان پور، نادر، رنجبر، حجت اله، بخش پور، رامين، (1392)، شناسايي طيف هاي ناشناخته از داده هاي تلفيقي تصاوير ماهواره اي ASTER+ALI و ابر طيفي هايپريون بر مبناي ضريب همبستگي

مجله زمين شناسي کاربردي پيشرفته، 5: 59-68., 0

44. , نجفيان، طاهر، رنجبر، حجت اله، فتحيان پور، نادر، (1392). شناسايي دگرسانيهاي گرمابي مرتبط با کانسارهاي مس پورفيري با استفاده از داده هاي سنجنده هايپريون، ، مهندسي معدن، 18: 37-50.

0

مقاله های کنفرانس

1. , Ranjbar, H. 1994. Alteration detection and geological studies in the Sar Cheshmeh area, Iran, using SPOT XS images, Proceedings of ISRS Silver Jubilee meeting, Dehra Dun , India.

0

2. , Ranjbar, H. and Roonwal, G. S., 1997. Integrated mineral exploration for porphyry copper mineralization in Pariz area, Kerman: A case study of the Darrehzar porphyry copper deposit. Proceedings of the forth biennial SGA , Meeting, Turku, Finland

0

3. , Ranjbar, H. and Roonwal, G. S., 2001. Digital image processing for lithological and alteration mapping, using SPOT multispectral data. A case study of Pariz area,Kerman Province, Iran, 8th international symposium on remote sensing, Toulouse, France.

0

4. , Ranjbar, H., Honarmand, M., Moezifar, Z., Shakoori, M., 2002. Integration and analysis of remote sensing, airborne geophysics and geochemical data of Sar Cheshmeh area by using directed principal component analysis

9th international symposium on remote sensing, Crete, Greece., 0

5. , Ranjbar, H., Honarmand, M., and Moezifar, Z. and Roonwal, G. S. (2003). Application of Crosta technique for porphyry copper alteration mapping, using ETM+ data: A case study of Meiduk and Sar Cheshmeh areas, Kerman, Iran. Map India 2003.

0

6. , Ranjbar, H., Honarmand, M. and Moezifar, Z., 2003. Analysis of ETM+ and airborne geophysical data for exploration of porphyry type deposits in the Central Iranian Volcanic bet using fuzzy classification, SPIE Conference, Barcelona, 8-12 Sep. 2003.

0

7. , Ranjbar, H., Shahriari, H., and Honarmand, M., 2003. Comparison of ASTER and ETM+ data for exploration of porphyry copper mineralization: A case study of Sar Cheshmeh area, Kerman, Iran. Map Asia 2003, 13-15 October, 2003, Kuala Lumpour.

0

8. , Ranjbar, H., Honarmand, M., Moezifar, Z., 2003. Integration and analysis of airborne geophysics, remote sensing and geochemical data of Sar Cheshmeh area, using directed principal component analysis, Map Asia 2003, 13-15 October, 2003, Kuala Lumpour.

0

9. , Ranjbar, H., Shahriari, H., Honarmand., M., 2004. Integration of ASTER and Airborne Geophysical Data for Exploration of Copper Mineralization. A case study of Sar Cheshmeh Area, ISPRS Symposium, Istanbul, Turkey. July, 2004.

0

10. , Kamali, Gh. R., Ranjbar., H., 2004. Applivcation of remote sensing and GIS for assessing the cause of groundwater table rise in the Shiraz City and the plain of Shiaraz, Iran. 2nd International Conference “GIS in Geology”, Moscow, 15-19 November, 2004.

0

11. , Shayestehfar, M., Ranjbar, H., Ahmadi, O. , 2005. Alteration mapping by using ETM+ and ASTER data in Dehaj area. Proceedings of SPIE, No. 5983, GIS application and geology, Belgium, September, 2005.

0

12. , Ranjbar, H., Ahmadi, O., Shayestehfar, M., 2005. Integration and analysis of geological, geophysical, and remote sensing data for exploration of Cu mineralization in Dehaj area, Iran. A GIS approach

Proceedings of GIS and spatial analysis, Toronto, August 21-26, 2005. pp. 545-550., 0

13. , فخاري*، سارا و رنجبر، حجت اله "تهيه نقشه دگرساني منطقه کوه پنج استان کرمان به کمک شبکه عصبي مصنوعي " سيزدهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران، ارديبهشت 1387.

0

14. , سديد، سعيد و رنجبر، حجت اله " بررسي افيوليت ملانژهاي شهربابک با استفاده از داده هاي مغناطيس سنجي هوايي و دورسنجي" سيزدهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران، ارديبهشت 1387.

0

15. , معصومي، فيض اله * و رنجبر، حجت اله" مقايسه بين داده هاي تصحيح شده سنجنده ASTER با روشهاي نرماليزه شده، ميانگين بازتاب داخلي نسبي و لگاريتم باقيمانده جهت نقشه برداري از کاني هاي مناطق دگرسان شده " سيزدهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران، ارديبهشت 1387.

0

16. , بابايي، محمد و رنجبر، حجت اله"استفاده از روش نقشه بردار زاويه طيفي جهت شناسايي کاني هاي دگرساني هيدروترمال بر روي داده هاي استر منطقه سرچشمه و کوه پنج کرمان" مجموعه مقالات دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، اسفند ماه 1387، 427-433،

0

17. , بابايي، محمد و رنجبر، حجت اله"تعيين شاخص مطلوبيت کاني زايي با استفاده از روش تحليل فازي، مطالعه موردي منطقه سرچشمه و کوه پنج کرمان" مجموعه مقالات دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، اسفند ماه 1387، 522-528،

0

18. , آب بر، راضيه و رنجبر، حجت اله" کاربرد روش آناليز مولفه هاي اصلي و انتخابي روي داده هاي سنجنده استر جهت نقشه برداري مناطق دگرسان شده. مطالعه موردي منطقه خضرآباد استان يزد" مجموعه مقالات دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، اسفند ماه 1387، 545-553،

0

19. , معافي مدني، سيده عليه" معايب و محاسن استفاده از داده هاي ژئوفيزيک هوايي(راديومتري و مغناطيس سنجي) در نقشه برداري از مناطق دگرسان شده، مطالعه موردي کمربند دهج-ساردوييه" دومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، آبان ماه 1387،

0

20. , بابايي، محمد . رنجبر، حجت اله" شناسايي کاني هاي آلتراسيون هيدروترمال با استفاده از روش نقشه بردار زاويه طيفي بر روي داده هاي سنجنده استر منطقه سرچشمه و کوه پنج در استان کرمان" دومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، آبان ماه 1387،

0

21. , شاکرمي، مصطفي، رحيمي پور، غلامرضا، معمار، ايوب، رنجبر، حجت اله و قنبري، يوسف" اکتشاف اورانيم به روش ژئوفيزيک راديومتري هوايي در برگه 1:10000 چادرملو" دومين کنفرانس مهندسي معدن ايران، آبان ماه 1387،

0

22. , شفاعتي پور، محمد، رنجبر، حجت اله؛ " کاربرد روش هاي نقشه بردار زاويه طيفي، فيلتر تطبيقي و فيلتر تطبيقي اصلاح شده جهت شناسايي مناطق دگرسان شده منطقه چهار گنبد" ، نخستين همايش انجمن اقتصادي ايران، 1389، 376-372.

0

23. , بانشي، م.، رضايي فر، م.، رنجبر، ح.؛ " تلفيق و آناليز داده هاي راديومتري و مغناطيس سنجي در منطقه بلورد کرمان" ، نخستين همايش انجمن اقتصادي ايران، 1389، 303-309.

0

24. , حبيب خواه، نرگس، رنجبر، حجت اله؛ " آناليز داده هاي ژئوفيزيک هوايي و داده هاي سنجنده ETM در منطقه خبر و باغات"، نخستين همايش انجمن اقتصادي ايران، 1389، 928-924.

0

25. , شفاعتي پور، محمد، رنجبر، حجت اله؛ " تهيه نقشه پتانسيل کاني سازي مس با استفاده از شبکه عصبي"، بيست و نهمين گردهمايي علوم زمين، 1389.

0

26. , رفوسه، مهين، رنجبر، حجت اله، شاکر اردکاني، عليرضا؛ " برآورد گسيلندگي شمال شرق کرمان با استفاده از شاخص پوشش گياهي و تصاوير حرارتي"، بيست و نهمين گردهمايي علوم زمين، 1389.

0

27. , نجفيان، طاهر، رنجبر، حجت اله، فتحيان پور، نادر؛ " ارزيابي تلفيق طيفي داده هاي سنجنده هاي ALI و ASTER جهت شناسايي زون هاي دگرساني مرتبط با کانسارهاي مس پورفيري؛، چهاردهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران، 1389، 1-5.

0

28. , پارپايي، عليرضا، بالارستاقي، مرتضي، رنجبر، حجت اله؛ " تلفيق و آناليز داده هاي مغناطيس سنجي و زمين شناسي منطقه ده تازيان کرمان" ، چهاردهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران، 1389، 1-5.

0

29. , بابايي، محمد، رنجبر، حجت اله؛ " تلفيق داده هاي اکتشافي جهت تهيه نقشه پتانسيل کاني سازي با استفاده از روش وزن دهي شواهد"، چهاردهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 1389.

0

30. , نجفيان، طاهر، فتحيان پور، نادر، بخش پور، رامين، رنجبر، حجت اله" امکان سنجي بکارگيري الگوريتم جديد فازي-آماري جهت شناسايي الگوهاي رفتاري داده هاي ماهواره اي چند طيفي"، دهمين کنفرانس سيستم هاي فازي ايران، 1389.

0

31. , • نجفيان*، مهدي، رنجبر، حجت اله، فتحيان پور، نادر؛ " بررسي قدرت تفکيک آلتراسيونهاي مرتبط با کانسارهاي مس پورفيري با استفاده از تجميع طيفي داده هاي ALI و ASTER"، اولين کنگره جهاني مس، 1390، 109-120.

0

32. , • بهرام بيگي*، بهرام؛ رنجبر، حجت اله؛ شهاب پور، جمشيد ؛ " بررسي ارتباط شاخص خط وارگي و شدت دگرساني در زون آرژليک"، پنجمين همايش تخصصي زمين شناسي، 1390.

0

33. , • بختياري*، سميرا، رنجبر، حجت اله، شهاب پور، جمشيد ؛ " شناسايي و تفکيک رسوبات با استفاده از دانش سنجش از دور (مطالعه موردي منطقه کدر)"، پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 1390.

0

34. , • معصومي*، ايمان، رنجبر، حجت اله؛ " بارزسازي کاني هاي شاخص منطقه سياسترگي به منظور شناسايي زون هاي دگرساني"، پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 1390.

0

35. , • بهرام بيگي*، بهرام، رنجبر، حجت اله، شهاب پور، جمشيد ؛ " مقايسه اثر تصحيح جوي QUAC و IARR بر روي تصاوير ابرطيفي در تشخيص زون آرژليک" ، پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 1390.

0

36. , • شهرياري*، هادي؛ رنجبر، حجت اله؛ هنرمند، مهدي؛ " بررسي دگرسانيهاي کانسار مس پورفيري علي آباد يزد با استفاده از روشهاي PPI، SID SAMو" ، سي امين گردهمايي علوم زمين، 1390.

0

37. , • بختياري*، سميرا، رنجبر، حجت ا...، شهاب پور، جمشيد؛ " کاربرد تصاوير ماهواره اي در اکتشاف کانسارهاي پلاسر؛ مطالعه موردي در منطقه کهنوج" ، سومين همايش زمين شناسي اقتصادي ايران، 1390.

0

38. , • حديقه، سيد محمد هادي، رنجبر، حجت ا...؛ " ادغام تصاوير ماهواره اي سنجنده هاي مختلف و مقايسه روشهاي بهبود قدرت تفکيک مکاني تصاوير در مطالعات زمين شناسي"، سومين همايش زمين شناسي اقتصادي ايران، 1390.

0

39. , • بهرام بيگي، بهرام؛ معين زاده، حسام؛ رنجبر، حجت اله؛ شهاب پور، جمشيد، اسماعيلي، علي، " بررسي اثر کاهش نويز بر نتايج پردازش داده هاي ابر طيفي داده هاي هايپريون جهت تفکيک دگرساني ها در منطقه آبدر"، سي و يکمين گردهمايي علوم زمين، 1391.

0

40. , • بهرام بيگي، بهرام؛ معين زاده، حسام؛ رنجبر، حجت اله؛ شهاب پور، جمشيد، اسماعيلي، علي، " مقايسه روش هاي تقسيم بندي شبکه عصبي، SVM و SAM در پردازش تصاوير هايپريون، مطالعه موردي آتشفشان مساحيم، سي و يکمين گردهمايي علوم زمين، 1391.

0

41. , • هنرمند، مهدي، رنجبر، حجت اله، " نقشه برداري مناطق دگرساني گرمابي در بخش مرکزي کمربند ماگمايي سنوزوييک کرمان با استفاده از روشهاي SAM و MTMF" ، سي و يکمين گردهمايي علوم زمين، 1391.

0

42. , • شهرياري، هادي؛ رنجبر، حجت اله؛ هنرمند، مهدي، " کاربرد روشهاي SMACC و PPI در استخراج عضوهاي انتهايي جهت نقشه برداري دگرساني هاي هيدروترمال منطقه مس پورفيري دره زار"، سي و يکمين گردهمايي علوم زمين، 1391.

0

43. , • احمدي، فردين؛ رنجبر، حجت اله، " بررسي افت سطح آب زيرزميني دشت دهگلان با استفاده از GIS"، سي و يکمين گردهمايي علوم زمين، 1391.

0

44. , • حسن زاده، فرشته؛ کمالي، غلامرضا؛ رنجبر، حجت اله؛ حسيني سبزه واري، سيد محمد، " تخمين ضريب انتقال و ضريب آبگذري با استفاده از مقاومت عرضي در بخش آبرفتي معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر سيرجان"، شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 1391.

0

45. , • رفوسه، مهين؛ شاکر اردکاني، عليرضا؛ رنجبر، حجت اله، " تحليل و بررسي خط واره ها جهت اکتشاف کانسار در منطقه پي نگين بافت"، شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 1391.

0

46. , • بختياري، سميرا؛ رنجبر، حجت اله؛ شهاب پور، جمشيد؛ يوسفي زارع، سعيد، " بررسي نهشته هاي پلاسري مگنتيت انار با استفاده از دور سنجي"، شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 1391.

0

47. , • هنرمند، مهدي، رنجبر، حجت اله؛ شهاب پور، جمشيد، " نقشه برداري دگرساني گرمابي با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي و نقشه بردار زاويه طيفي در منطقه جبال بارز، جنوب شرق ايران"، چهارمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران، 1391.

0

48. , • بختياري، سميرا؛ رنجبر، حجت اله؛ شهاب پور، جمشيد، "بررسي منشا پلاسرهاي IOCG حاوي مگنتيت منطقه انار با استفاده از دورسنجي، مطالعات صحرايي و ميکروسکوپي"، چهارمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران، 1391.

0

49. , شهرياري، هادي؛ رنجبر، حجت اله؛ هنرمند، مهدي،" بارزسازي دگرسانيهاي هيدروترمال کانسارهاي مس پورفيري به وسيله روشهاي MTMF و LSU با استفاده از داده هاي ASTER ،مطالعه موردي منطقه علي آباد يزد، چهارمين کمفرانس مهندسي معدن ايران، 1391.

0

50. , نجفيان، طاهر؛ فتحيان پور، نادر؛ رنجبر، حجت اله؛ بخش پور، رامين، " شناسايي دگرسانيهاي مرتبط با کانسارهاي مس پورفيري با استفاده از الگوريتم شبکه هاي عصبي خودسازمان ده کوهونن (SOM)"، چهارمين کنفرانس مهندسي مهدن ايران، 1391.

0

51. , • احمدي، فردين؛ رنجبر، حجت اله، " کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي در ايجاد مديريت پايدار شهري"، کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري، 1391.

0

52. , احمدي، فردين؛ رنجبر، حجت اله؛ يزداني، آزاد؛ رحيمي، منصور، " ارزيابي ميزان خطرپذيري شبکه هاي گازرساني در برابر زلزله (مطالعه موردي شهرستان دهگلان در استان کردستان)"، کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري، 1391.

0

53. , • رحماني، نائر، رنجبر، حجت اله، سام، عباس، تقي نژاد، علي، " مکانيابي محل احداث کارخانه فرآوري مواد معدني با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي معدن مس چاه فيروزه)"، دهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، 1392.

0

54. , • رحماني، نائر، رنجبر، حجت اله، سام، عباس، تقي نژاد، علي، " شناسايي عوامل موثر بر مکان‌يابي محل احداث کارخانه‌هاي فرآوري مواد معدني و رتبه‌بندي آن‌ها به کمک روش تحليل سلسله مراتبي فازي"

سي و دومين گردهمايي و نخستين کنگره بين المللي تخصصي علوم زمين"، 1392., 0

55. , • Rahmani, N., Ranjbar, H., Sam, A., Taghinejad., A., “Identification of Effective Factors on Mineral Processing Plant Site Selection and Ranking them by AHP Method”

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development, 2013, 0

56. , • رحماني، نائر و رنجبر، حجت اله، " تهيه نقشه دگرساني‌هاي اطراف معدن مس دره‌زار به کمک روش شبکه عصبي مصنوعي"، سي و دومين گردهمايي و نخستين کنگره بين المللي تخصصي علوم زمين، 1392.

0

57. , • مرادي پور، مصيب، کريمي نسب، سعيد، حجت، آزاده، رنجبر، حجت اله، "امکان سنجي تعيين زونهاي اشباع سازه فروشويي مس با استفاده از اندازه گيريهاي آزمايشگاهي مقاومت ويژه الکتريکي"، کنفرانس بين المللي معدن، فرآوري و مهندسي متالورژي و محيط زيست، 1392.

0

58. , • انجم شعاع، نسرين، رنجبر، حجت اله، کريمي نسب، سعيد، "بررسي امکان ذخيره سازي نفت خام در مغارهاي زيرزميني با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي غرب استان فارس"، اولين کنفرانس و نمايشگاه تخصصي نفت، 1392.

0

59. , • هنرمند، مهدي، رنجبر، حجت اله، " مدل سازي پتانسيل معدني با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي در منطقه پاريز کوه پنج استان کرمان" پنجمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران، 1392.

0

60. , • شهرياري، هادي، رنجبر، حجت اله، هنرمند، مهدي، "مقايسه داده هاي سنجنده استر و ژئوفيزيک هوايي در نقشه برداري دگرساني هيروترمال منطقه سريدون استان کرمان"، سي و دومين گردهمايي و نخستين کنگره بين المللي تخصصي علوم زمين"، 1392.

0

61. , • نجفيان، طاهر، فتحيان پور، نادر، رنجبر، حجت اله،"افزايش قدرت تفکيک آلتراسيونهاي معدني، با استفاده از الگوريتم MTMF بر روي داده هاي تلفيقي ALI و ASTER"، اولين کنفرانس ملي مهندسي اکتشاف منابع زير زميني"، 1392.

0

62. , • نجفيان، طاهر، رنجبر، حجت اله، فتحيان پور، نادر،"بهبود تفکيک دگرسانيهاي مرتبط با کانسارهاي مس پورفيري با استفاده از داده هاي ابر طيفي سنجنده هايپريون "، اولين کنفرانس ملي مهندسي اکتشاف منابع زير زميني"، 1392.

0

دروس

دروس ترم جاری

 سنجش از دور زیست محیطی (کارشناسی ارشد)

 اکتشاف منابع ژئوترمال (کارشناسی ارشد)

 سنجش از دور و GIS پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 برداشت زمین شناسی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 پردازش تصویر پیشرفته (دکترا)

 سنجش از دور حرارتی (دکترا)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 • هنرمند، مهدي. 1391. "مدلسازي پتانسيل معدني کمربند فلز زايي مس کرمان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي"(استادان راهنما: جمشيد شهاب پور و حجت اله رنجبر)

 هادی شهریاری، 1393. ارائه مدل اکتشافي براي کانسارهاي مس نوع پورفيري بخش مرکزي کمان ماگمايي سنوزوئيک کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 • نجمه رنجبر" مقايسه داده هاي سنجنده استر و اي تي ام جهت شناسايي کاني هاي تبخيري، مطالعه موردي منطقه کوير سيرجان" آذر ماه 1387، استادان راهنما: محسن آروين و حجت اله رنجبر

 • سديد، سعيد"بررسي داده هاي ASTER ، ETM+ و مغناطيس هوابرد در محدوده افيوليت هاي شهر بابک و غرب زون سنندج-سيرجان در استان کرمان" خرداد 87

 • معافي مدني، سيده عليه "مقايسه روشهاي ژئوفيزيک هوايي و دورسنجي در تعيين هاله هاي دگرساني کمربند دهج –ساردوييه " شهريور، 87.

 • پور معصومي، رضوان؛ بررسي قابليتهاي تصاوير سنجنده آستر و ETM+ در به نقشه در آوردن محدوده هاي دگرساني کانسار مس پورفيري نيمه شمالي نقشه 1:100000 ساردوييه، شهريور 87.

 • شفاعتي پور، محمد. " تلفيق داده هاي سنجش از دور، ژئوشيمي و ژئوفيزيک با استفاده از روش هاي شبکه عصبي مصنوعي و منطق فازي به منظور مشخص نمودن پتانسيل معدني در منطقه چهار گنبد استان کرمان".

 • معصومي، ايمان، " مطالعه داده هاي استر و ETM در محدوده نقشه 1:100000 سياسترگي جهت تعيين پتانسيل کانه زايي مس".

 • ترابي، حسين. " مکانيابي صنايع سيمان و گچ به کمک روش هاي فازي و AHP در استان اصفهان".

 • نقدي نسب، مهدي. " بکارگيري روشهاي سلسله مراتبي، فازي و بولين در مکانيابي دفن زباله (مطالعه موردي شهر کرمان)" (استادان راهنما: شهباز رادفر و حجت اله رنجبر).

 • آل نبي، رضا، " مکانيابي محل دفن زباله هاي اتمي در استان کرمان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)"، (استادان راهنما: حجت اله رنجبر، حميدرضا مهاجراني).

 • بختياري، سميرا، " بررسي قابليت استفاده از تصاوير ماهواره اي در اکتشاف کانسارهاي پلاسر"، مطالعه موردي در استان کرمان"، (استادان راهنما: جمشيد شهاب پور و حجت اله رنجبر).

 • شمس الديني، محمود، " مکانيابي سد باطله معدن مس درآلو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي"، (استادان راهنما: حجت اله رنجبر و محمد رضا شايسته فر).

 • احمدي، فردين، " ارزيابي آسيب پذيري شبکه گازرساني شهرستان دهگلان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي".

 • مرادي پور، مصيب، " بررسي ويژگي هاي زيرسطحي سازه فروشويي توده اي معدن مس سرچشمه با استفاده از روش هاي ژئوفيزيکي"، (استادان راهنما: حجت اله رنجبر، آزاده حجت).

 • رحماني، نائر، " مکانيابي محل احداث کارخانه فرآوري مواد معدني معدن مس چاه فيروزه با استفاده از روشهاي تصمبم گيري چند معياره در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي".

 • جلالي، زهرا، " آناليز طيفي تصاوير ماهواره اي منطقه بافت جهت بررسي مناطق کاني زايي و دگرسان شده".

 نجمه رنجبر" مقايسه داده هاي سنجنده استر و اي تي ام جهت شناسايي کاني هاي تبخيري، مطالعه موردي منطقه کوير سيرجان" آذر ماه 1387، استادان راهنما: محسن آروين و حجت اله رنجبر

 خالقي، محمد" مطالعه و بررسي پتانسيل کاني زايي مس پورفيري و رگه اي در نيمه جنوبي نقشه 1:100000 ساردوييه با استفاده از داده هاي ماهواره اي ASTER و ETM، پاين نامه کارشناسي ارشد، 1389.

 نجفيان، طاهر" نقشه برداري از مناطق دگرسان شده منطقه ي سرچشمه در استان کرمان با استفاده از داده هاي چند طيفي و ابر طيفي"، پايان نامه کارشناسي ارشد، 1389.

 مجدي فر، سعيد " پتانسيل يابي مس پورفيري جنوب غربي کرمان با استفاده از سيستم فازي-عصبي تطبيقي و ماشين بردار پشتيبان"، پايان نامه کارشناسي ارشد، 1389.

 حبيب خواه، نرگس" آناليز داده هاي سنجش از دور (ETM و ASTER) و مغناطيس هوابرد در محدوده نقشه هاي 1:100000 خبر و باغات"، پايان نامه کارشناسي ارشد، 1389.

 • احمدي، فردين، " ارزيابي آسيب پذيري شبکه گازرساني شهرستان دهگلان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي".

 • رحماني، نائر، " مکانيابي محل احداث کارخانه فرآوري مواد معدني معدن مس چاه فيروزه با استفاده از روشهاي تصمبم گيري چند معياره در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي".

برنامه های کلاسی

 سنجش از دور و جی آی اس (دانشجویان ارشد زمین شناسی )

- شنبه 13:00 تا 16:00

 سامانه اطلاعات جغرافیایی

- شنبه 16:00 تا 19:00
در دانشکده علوم-بخش زمین شناسی تشکیل می گردد.

 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (کارشناسی)

- یک شنبه 17:00 تا 18:00 - دوشنبه 15:00 تا 17:00
ارائه شده برای دانشجویان مقطع کارشناسی

 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی پیشرفته (ارشد معدن)

- یک شنبه 15:00 تا 17:00 - دوشنبه 08:00 تا 10:00
کارشناسی ارشد اکتشاف

 زمین شناسی ساختمانی

- سه شنبه 13:00 تا 15:00

 برداشت زمین شناسی

- جمعه 07:00 تا 19:00
جمعه ها تشکیل می گردد