دکتر حسين مطهري نژاد استادیار مدیریت آموزشیی

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-31322426

 ایمیل

hmotahhari@gmail.com / hmotahhari@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- اتاق 335

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکترا مدیریت آموزشی (پایان نامه: ارائه مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی در ایران) , از 1387 تا 1391

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی (پایان نامه: ارزیابی نظام آموزش کارکنان شرکت ایران خودرو براساس اصول آموزش با کیفیت جامع) , از 1379 تا 1381

 دانشگاه پیام نور

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی , از 1374 تا 1379

علاقمندی ها

 آموزش و توسعه حرفه ای

 آمار و پژوهش کاربردی

 آموزش مهندسی

 فناوری و سیستم های اطلاعات

زبان ها

زبان انگلیسی

سطح میانی

سازمان ها

 مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران

کارشناس برنامه ریزی آموزشی گروه بهبود مدیریت, از 1380 تا 1381

 شرکت توسعه انديشه فرداي «سبا»

کارشناس ارزشیابی آموزشی, از 1381 تا 1383

 مرکز تحقيقات استراتژيک دفاعي ستاد کل نيروهاي مسلح

کارشناس پژوهش, از 1381 تا 1383

 دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

مدرس, از 1383 تا 1388

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

عضو هیات علمی و مدیر گروه, از 1383 تا 1388

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مشاور منابع انسانی, از 1393 تا ادامه دارد

 دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای سیرجان، رفسنجان و کرمان

مدرس, از 1389 تا ادامه دارد

طرح های تحقیقاتی

 - ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

مجری طرح, از 1383 تا 1384

 - طراحی نظام پیشنهادهای شهری برای شهرداری سیرجان

مجری طرح, از 1383 تا 1384

 - تدوین استراتژی های دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار براساس مدل SWOT

همکار اصلی طرح, از 1384 تا 1385

 - بررسی پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای زنان بخش انار

همکار اصلی طرح, از 1385 تا 1386

 تحلیل محتوای برنامه درسی رشته های مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی براساس شیوه های سازماندهی عمودی و افقی

مجری طرح, از 1387 تا 1388

 ارائه مدلی مبتنی بر رویکرد بازاریابی رابطه‌مند جهت تعیین عوامل موثر بر وفاداری دانشجو

مجری طرح, از 1393 تا 1394

 تدوین الگوی شایستگی جهت بهینه سازی فرآیند جذب منابع انسانی در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مجری طرح, از 1393 تا 1395

 نیازسنجی، بهینه سازی و نظام مند کردن فرآیند مدیریت آمار و اطلاعات در شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

مجری طرح, از 1393 تا 1395

انتشارات

مقاله های مجله

1. Motahhari-Mejad, H., Ghourchian, N. G., Jafari, P. & Yaghoubi, M., Global Approach for Reforming Engineering Education in Iran

International Journal of Engineering Education, 28, 53, 1243-1252, 2012

2. مطهری نژاد، حسین, نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در پذیرش فن آوری اطلاعات (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های آموزشی)

فصلنامه مدیریت سلامت, 20, 70, 107-122, 1396

3. جهانگرد، حمیده؛ لسانی، مهدی و مطهری نژاد، حسین, پیش بینی پیشرفت تحصیلی باتوجه به شیوه های یادگیری با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی (پژوهش موردی بر روی دانشجویان دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی, 14, 1, 1-10, 1396

4. بلوچی، حمید؛ لسانی، مهدی و مطهری نژاد، حسین, ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش راهبردهای آماده شدن دانشجویان برای امتحان

مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی, 14, 1, 31-41, 1396

5. مطهری نژاد، حسین, جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی

فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی, 9, 1, 21-49, 1396

6. مطهری نژاد، حسین و فاتحی چنار، فرداد, نقش شایستگی های حرفه ای دبیران ریاضی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان مدارس عادی و خاص

فصلنامه آموزش و ارزشیابی, 10, 38, 51-77, 1396

7. طباطبایی، سید سجاد؛ مطهری نژاد، حسین و لسانی، مهدی, اعتباريابي ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی

مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی, 13, 6, 553-567, 1395

8. مطهری نژاد، حسین و وزیری شهربابک، بتول, عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در مدارس از دیدگاه معلمان

فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها, 5, 2, 167-202, 1395

9. اسمعیلی ماهانی، حانیه؛ مطهری نژاد، حسین و لسانی، مهدی, شایستگی های عمومی مورد نیاز برای موفقیت دانشجویان در زندگی علمی و حرفه ای

فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, 6, 15, 167-197, 1395

10. رجب زاده، راضیه؛ لسانی، مهدی و مطهری نژاد، حسین, رابطه درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی مدیر با اثربخشی و نگرش آن ها نسبت به تغییر سازمانی

فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی،, 2, 4, 149-176, 1394

11. مطهری نژاد، حسین و اسمعیلی ماهانی، حاج خانم, اعتباریابی ابزار سنجش استعداد کاری دانشجویان: تعیین پایایی و روایی سازه

فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, 5, 12, 71-94, 1394

12. سیستانی، سرور و مطهری نژاد، حسین, ارزیابی درونی گروه هوشبری دانشکده پرستاری- مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392: یک گزارش کوتاه

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 14, 7, 621-628, 1394

13. مطهری نژاد، حسین, تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش مهندسی (مطالعه موردی: دانشگاه های استان کرمان)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 17, 67, 1-27, 1394

14. مطهری نژاد، حسین, برنامه درسی تلفیقی، نیاز امروز آموزش مهندسی (ایجاد پُل دانستن/انجام دادن/شدن)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 17, 66, 17-38, 1394

15. مطهری نژاد، حسین, تاثیر تدوین برنامه، محیط یادگیری و فرآیند اجرا و ارزشیابی بر نتایج برنامه های آموزش مهندسی (مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی)

فصلنامه آموزش عالی ایران, 2, 2, 113-136, 1393

16. مطهری نژاد، حسین و احمدی ده قطب الدینی، محمد, عوامل موثر بر وفاداری دانشجو: رویکرد بازاریابی رابطه مند

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 20, 3, 121-140, 1393

17. اکبری، سمیه؛ مهنی، امید و مطهری نژاد، حسین, بررسی رابطه کاربست اصول تعلیم و تربیت اسلامی در کلاس درس با هوش معنوی دانشجویان

فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, 21, 4, 121-136, 1392

18. مطهری نژاد، حسین, روند تکامل آموزش مهندسی در جهان و ایران

فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 15, 58, 1-14, 1392

19. مطهری نژاد، حسین؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و یعقوبی، محمود, ابعاد و مولفه های آموزش مهندسی: تحلیلی مبتنی بر ائتلاف های بین المللی

نشریه نامه آموزش عالی, 5, 20, 35-60, 1391

20. مطهری نژاد، حسین؛ یعقوبی، محمود و دوامی، پرویز, ضرورت‌هاي اصلي در تدوين راهبردهاي آموزش مهندسي ايران: بخش دوم مقایسه دیدگاه مدیران بخش صنعت و اعضای هیات علمی

فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 14, 55, 1-20, 1391

21. مطهری نژاد، حسین؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و یعقوبی، محمود, هدف‌هاي آموزش مهندسي

نشریه فناوری آموزش, 6, 4, 267-276, 1391

22. مطهری نژاد، حسین؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و یعقوبی، محمود, استانداردهای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران: رویکردی جهانی

فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 14, 54, 21-42, 1391

23. مطهری نژاد، حسین؛ یعقوبی، محمود و دوامی، پرویز, الزامات آموزش مهندسي با توجه به نيازهاي صنعت در کشور ايران

فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 13, 52, 23-40, 1390

24. یعقوبی، محمود و مطهری نژاد، حسین, ضرورت‌هاي اصلي در تدوين راهبردهاي آموزش مهندسي ايران

فصلنامه آموزش مهندسی ایران, 13, 51, 31-52, 1390

25. احمدی ده قطب الدینی، محمد و مطهری نژاد، حسین, تجزیه و تحلیل SWOT کارکردهای دانشگاه های ایران در عصر تکنولوژی

فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی, 4, 16, 57-72, 1386

26. مطهری نژاد، حسین و احمدی ده قطب الدینی، محمد, ارزیابی درونی کیفیت گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه پژوهشگر (مدیریت), 4, 8, 73-88, 1386

27. شفیعی، مژده؛ مطهری نژاد، حسین و منگلی، ماندانا, پیامدهای مثبت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای زنان

فصلنامه پژوهشگر (مدیریت), 4, 7, 66-77, 1386

28. مطهری نژاد، حسین, ارزیابی کیفیت نظام آموزش کارکنان (رویکردی براساس اصول آموزش با کیفیت جامع)

فصلنامه پژوهشگر (مدیریت), 4, 6, 63-72, 1386

29. مطهری نژاد، حسین, بازانديشی در تدوين راهبرد امنيت ملی

ماهنامه اطلاعات راهبردی, 1, 10, 48-55, 1382

30. مطهری نژاد، حسین, کاربرد روشهاي ارزيابي در برنامه ريزي نظام آموزش کارکنان

ماهنامه توسعه مدیریت, 11, 47 و 48, 28-31, 1382

31. مطهری نژاد، حسین, جايگاه نياز سنجی در آموزش نيروهای مسلح

ماهنامه اطلاعات راهبردی, 1, 8, 18-24, 1382

32. مطهری نژاد، حسین (ترجمه), الگوی مدیریت کیفیت ناتو برای سازمان های دفاعی (سیاست ناتو در مورد رویکرد سیستم های یکپارچه به کیفیت از طریق چرخه حیات سازمان)

فصلنامه راهبرد دفاعی, 1, 2, 117-138, 1382

33. مطهری نژاد، حسین, کیفیت نظام آموزش کارکنان

ماهنامه تدبیر, 14, 131, 67-70, 1382

34. مطهری نژاد، حسین, رویکردی برای کاربرد مدیریت کیفیت در مراکز تحقیقات دفاعی

ماهنامه اطلاعات راهبردی, 1, 7, 48-55, 1382

35. مطهری نژاد، حسین و سرداری، محمد رضا (ترجمه), آموزش مدیریت کیفیت جامع

ماهنامه توسعه مدیریت, 11, 53, 39-46, 1382

36. مطهری نژاد، حسین, مدیریت کیفیت جامع در شرکت های تعاونی

ماهنامه تعاون, 142, 47-51, 1382

37. مطهری نژاد، حسین (ترجمه), مقدمه ای بر کیفیت

ماهنامه توسعه مدیریت, 10, 43, 34-37, 1381

مقاله های کنفرانس

1. Iranpour, M., Motahhari-Nejad, H. & Haji Ghodratabadi, Z., Management in Virtual Organizations

International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences, University of Szczecin-Poland, 1-7, 2014

2. Ebrahimi, S. & Motahhari-Nejad, H., The Relationship Between Professional Capabilities and Staff Entrepreneurship

International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences, University of Szczecin-Poland, 1-21, 2014

3. مطهری نژاد، حسین, پارادیم آموزشی پست مدرن و ضرورت تغییر در آموزش مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی با تاکید بر فناوری های نوین یادگیری, شیراز, 1-7, 1394

4. نادری، حامد و مطهری نژاد، حسین, ارتباط هوش اخلاقی مدیران با سرمایه اجتماعی سازمان در بانک های دولتی استان کرمانشاه

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت: چالش ها و راهکارها, شیراز, 1-4, 1393

5. محمدی فرد، طاهره و مطهری نژاد، حسین, سواد اطلاعاتی عاملی موثر بر پذیرش فناوري اطلاعات

همایش ملی مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری, تهران: مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, 1-13, 1393

6. مطهری نژاد، حسین؛ احسانی فر، اکبر و علی خانی، محسن, خلاقیت و نوآوری با رویکرد سازمان های آینده

سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت, مرکز همایش های دانشگاه تهران, 1-15, 1393

7. قربانی، حسین و مطهری نژاد، حسین, نقش سیستم های اطلاعات در تصمیم گیری مدیران

دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور, 1-4, 1393

8. افضلی، رضا و مطهری نژاد، حسین, نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و توسعه منابع انسانی

سومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت بهسازی و توسعه با آموزش, تهران, 1-11, 1393

9. مطهری نژاد، حسین و صادقی نژاد، مهدی, رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با عملکرد کارکنان

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر, تهران, 231-238, 1393

10. ضیاءالدینی، طاهره و مطهری نژاد، حسین, نقش مدیریت تکنولوژی در کارآفرینی قرن 21

اولین کنفرانس بین الملی مدیریت در قرن 21, تهران: مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما, 1-5, 1393

11. بکایی، مرجان و مطهری نژاد، حسین, الگوی مدیریت دانش مناسب برای سازمان های ایرانی متناسب با عصر اطلاعات

اولین کنفرانس بین الملی مدیریت در قرن 21, تهران: مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما, 1-5, 1393

12. علی توکلی، صدیقه و مطهری نژاد حسین, بررسی و مقایسه ویژگی های مدیریت تربیتی از دیدگاه امام علی (ع) با نظرات اندیشمندان معاصر

پنجمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: فلسفه تربیت دینی و اخلاقی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 679-681, 1393

13. ریانی، جمیله؛ مطهری نژاد، حسین و گلزاده، محسن, مدیریت، اصول و مبانی، چشم انداز و راهبردهای آتی

سومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی, دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار, 1-12, 1393

14. مطهری نژاد، حسین, اعتباریابی و تعیین میزان دستیابی دانشجویان به هدف های آموزش مهندسی

دومین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازی نظام آموزشی, تهران: انجمن پژوهش های آموزشی ایران, 947-961, 1392

15. هژبری، ندا و مطهری نژاد، حسین, نقش آموزش و سرمایه انسانی در اقتصاد مقاومتی

همایش اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1-15, 1392

16. قطبی، نجمه و مطهری نژاد، حسین, قابلیت های جدید سازمان ها برای رقابت در عصر اطلاعات و ارتباطات

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین, گرگان, 1-18, 1392

17. مطهری نژاد، حسین و رزمی، امیر, نقش ارزیابی در برنامه‌ریزی کیفیت آموزش مهندسی (مورد خاص رشته مهندسی شیمی)

هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران, دانشکده فنی دانشگاه تهران, 575-578, 1381

مهارت ها

 نرم افزارهای آماری Lisrel ،SPSS و Amos

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 طالبی فرد، یوسف

بررسی رابطه رهبری تحولی و مدیریت مشارکتی با رویکرد معلمان به تدریس, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فولادی باغبادرانی، الهه

رابطه نگرش نسبت به کامپیوتر، اضطراب آمار و خودکارآمدی نرم افزار آمار با پذیرش نرم افزار آماری, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 بیگی، زهرا

رابطه انطباق پذیری مسیر شغلی، رسالت حرفه ای و شایستگی حرفه ای دانشجویان مهندسی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مریم رزاقی

رابطه بین اثربخشی مدرسه و توسعه شایستگی های شهرورندی دانش آموزان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سید سجاد طباطبایی

اعتباریابی ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حانیه اسمعیلی ماهانی

تعیین و اعتباریابی شایستگی های عمومی مورد نیاز دانشجویان برای موفقیت در زندگی علمی و حرفه ای, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 بناوند، زهرا

اعتباریابی مقیاس نگرش نسبت به پژوهش و رابطه آن با یادگیری حرفه ای معلمان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 قازبی کارگر، فائزه

بررسی رابطه توانمندسازی با رضایت شغلی و تعهد معلمان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 عبدلی فرد، زینب

تعیین دانش، مهارت ها و علایق شغلی مدیران مدارس و مقایسه آن با استانداردهای جهانی, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 احمد یوسفی، مریم

بررسی عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی موثر بر یادگیری حرفه ای معلمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ذاکری نژاد، مهراله

بررسی شایستگی های مورد نیاز برای آموزش و توسعه حرفه ای کارکنان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان