دکتر حسين مقصودي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431320000

 آدرس

دانشگاه شهیدباهنر کرمان- بخش مکانیک بیوسیستم

 ایمیل

h.maghsoudi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی مهندسی ماشینهای کشاورزی , از 1379 تا 1383

 دانشگاه تربيت مدرس تهران

کارشناسی ارشد مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزي (پایان نامه: بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي پسته دهان بسته به منظور خندان کردن) , از 1384 تا 1386

 دانشگاه تربيت مدرس تهران

دکترا مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزي (پایان نامه: سمپاش باغی تیمار متغیر با سامانه مكاترونيك تشخیص هدف توسط حسگرهای فراصوتی) , از 1388 تا 1392

علاقمندی ها

 کشاورزی دقیق

 خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی

 طراحی و تحلیل به کمک کامپیوتر

 شبکه ­های عصبی مصنوعی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Maghsoudi Hossein, Minaei Saeid, Ghobadian Barat and Masoudi Hassan,, Ultrasonically Sensing of Pistachio Canopy for Low-Volume Precision Spraying

Computers and Electronics in Agriculture (Accepted), 00, 00, 00-00, 2015

2. 6. Maghsoudi Hossein and Minaei Saeid, A review of applicable methodologies for variable-rate spraying of orchards based on canopy characteristics.

Journal of Crop Protection, 3, 4, 531-542, 2014

3. 7. Maghsoudi Hossein, Minaei Saeid, Ghobadian Barat and Masoudi Hassan, Field and laboratory investigation of USS3 ultrasonic sensors capability for non-contact measurement of pistachio canopy structure.

Journal of Agricultural Machinery, 4, 2, 00-00, 2014

4. 5. Maghsoudi Hossein, Minaei Saeid, Ghobadian Barat and Masoudi Hassan, Agricultural sustainable development by variable-rate spraying.

International Journal of Agronomy and Plant Production, 4, 12, 3455-3462, 2013

5. 4. Maghsoudi, H., Khoshtaghaza, M.H., and Minaei, S., Fracture Resistance of Unsplit Pistachio (Pistacia vera L.) Nuts for Splitting Under Compressive Loading.

Journal of Agricultural Science and Technology., 14, 00, 299-310, 2012

6. 2. Maghsoudi, H., Khoshtaghaza, M.H., and Minaei, S. ., Selected Geometric Characteristics, Density and Mechanical Properties of Unsplit Pistachio Nut.

International Journal of Food Properties., 13, 0, 394-403, 2010

7. 3. Kiani Deh Kiani M., Maghsoudi H., and Minaei S, Determination of Poisson’s ratio and Young’s modulus of red bean (Phaseolus Vulgaris L.) grains.

Journal of Food Process Engineering., 34, 5, 1573-1583, 2010

8. 1. Kiani Deh Kiani M., Minaei S., Maghsoudi H., and Ghasemi Varnamkhasti M., Moisture dependent physical properties of red bean grains.

International Agrophysics, 22, 3, 231-237, 2008

دروس

دروس ترم های گذشته

 دینامیک (کارشناسی)

 استاتیک (کارشناسی)

 ترمودینامیک (کارشناسی)

 ماشینهای کشاورزی عمومی (کارشناسی)

 طراحی به کمک کامپیوتر (کارشناسی ارشد)

 مباحث نوین (کارشناسی ارشد)

 ماشین ابزار (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 ترمودینامیک

- یک شنبه 13:30 تا 15:30 - چهارشنبه 09:30 تا 11:30

 ماشین ابزار

- شنبه 09:30 تا 11:30 - یک شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30

 استاتیک

- شنبه 11:30 تا 13:30 - سه شنبه 11:30 تا 13:30

 ماشین های عمومی

- یک شنبه 11:30 تا 13:30 - چهارشنبه 11:30 تا 12:30

 دینامیک

- شنبه 13:30 تا 15:30 - چهارشنبه 13:30 تا 15:30