دکتر حجت الله خباززاده

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا شیمی آلی , از 1383 تا 1387

انتشارات

مقاله های مجله

1. Masoomeh Behzadi, Kazem Saidi, Hojatollah Khabazzadeh, An efficient synthesis of substituted thiazolidin-4-one derivatives via pyrazole carbothiamides

Research on Chemical Intermediates, 2015

2. S. Yousef Ebrahimipour, Hojatollah Khabazadeh, Jesús Castro, Iran Sheikhshoaie, Aurelien Crochet, Katharina M. Fromm, cis-Dioxido-molybdenum(VI) complexes of tridentate ONO hydrazone Schiff base: Synthesis, characterization, X-ray crystal structure, DFT calculation and catalytic activity

Inorganica Chimica Acta, 2015

3. Neda Seyedi, Hojatollah Khabazzadeh, Samira Saeednia, ZnCl2/Urea as a Deep Eutectic Solvent for the Preparation of Bis(indolyl)methanes Under Ultrasonic Conditions

Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2015

4. Seyyed Naeim Ghattali, Kazem Saidi, Hojatollah Khabazzadeh, (NH4) 2.5 H0. 5PW12O40-catalyzed rapid and efficient one-pot synthesis of dihydropyridines via the Hantzsch reaction under solvent-free conditions

Research on Chemical Intermediates, 2014

5. Behnaz Bafti, Hojatollah Khabazzadeh, Dimethylurea/citric acid as a highly efficient deep eutectic solvent for the multi-component reactions

Journal of Chemical Sciences, 2014

6. Ali Dorehgiraee, Esmat Tavakolinejad Kermani, Hojatollah Khabazzadeh, One-pot synthesis of novel 1, 8-dioxo-decahydroacridines containing phenol and benzamide moiety and their synthetic uses

Journal of Chemical Sciences, 2014

7. Behjat Pouramiri; Esmat Tavakolinejad Kermany; Hoda Khajesamani; Hojatollah Khabazzadeh, An Efficient, Three-Component Synthesis of 3,4-Di Hydropyrimidin-2(1H)-Ones Using LaCl3/ClCH2COOH as Environmentally Benign and Green Catalytic System

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 2014

8. Hojatollah Khabazzadeh; Iran Sheikhshoaie; Nasim Sotudeh, [Fe (III)(Salen) Cl] Complex as a Catalyst for the Synthesis of 1, 8-Dioxo-Octahydroxanthene Derivatives

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 2013

9. Hojatollah Khabazzadeh, Esmat Tavakolinejad Kermani, Daryush Afzali, Asghar Amiri, Arman Jalaladini, Efficient one-pot synthesis of polyhydroquinoline derivatives using Cs2.5 H 0.5 PW12 O40 as a heterogeneous and reusable catalyst in molten salt media

Arabian Journal of Chemistry, 2012

10. Hadi Beitollahi, Hojatollah Khabazzadeh, Hassan Karimi-Maleh, Ali Akbari, Voltammetric determination of isoproterenol using a 5-amino-2′, 4′-dimethoxybiphenyl-2-ol modified carbon nanotube paste electrode

Chinese Chemical Letters, 2012

11. Hojatollah Khabazzadeh, Esmat Tavakolinejad Kermany Tayebeh Jazinizadeh, An efficient synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones catalyzed by molten [Et3NH][HSO4]

Arabian Journal of Chemistry, 2012

12. Esmat Tavakolinejad Kermani, Hojatollah Khabazzadeh, Tayebeh Jazinizadeh, Friedländer synthesis of poly-substituted quinolines in the presence of triethylammonium hydrogen sulfate [Et3NH][HSO4] as a highly efficient, and cost effective acidic ionic liquid catalyst

Journal of Heterocyclic Chemistry, 2011

13. Mahdieh Mozaffari Majd, Kazem Saidi & Hojatollah Khabazzadeh, FeCl3• 6H2O-catalyzed conversion of acylals to dihydropyrimidinones under microwave conditions: a new procedure for the biginelli reaction

Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 2010

14. Hojatollah Khabazzadeh, Iran Sheikhshoaie, Samira Saeid-Nia, A molybdenum (VI) complex as an efficient catalyst for the synthesis of dihydropyridines

Transition Metal Chemistry, 2010

15. Ali Dorehgiraee, Hojatollah Khabazzadeh , Kazem Saidi, Heteropoly acid catalyzed synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols in the presence of molten tetraethylammonium chloride

Arkivoc, 2009

16. Neda Seyedi, Kazem Saidi, Hojatollah Khabazzadeh, Facile Synthesis of Bis (indolyl) methanes Using LaCl3• 7H2O as a Mild and Efficient Catalyst in Molten Salt Media

Synthetic Communications, 2009

17. Hojatollah Khabazzadeh, Kazem Saidi, Neda Seyedi, Cu-exchanged heteropoly acids as efficient and reusable catalysts for preparation of 1-amidoalkyl-2-naphthols

Journal of Chemical Sciences, 2009

18. Neda Seyedi, Hojatollah Khabazzadeh, Kazem Saidi, Cu1.5PMo12O40 as an efficient, mild and heterogeneous catalyst for the condensation of indole with carbonyl compounds

Molecular Diversity, 2009

19. Ali Ahmadi, Kazem Saidi, Hojatollah Khabazzadeh, An efficient synthesis of substituted 2-iminothiazolidin-4-one and thiadiazoloquinazolinone derivatives

Molecular Diversity, 2009

20. Iran Sheikhshoaie, Hojatollah Khabazzadeh, Samira Saeid-Nia, Iron (III)(salen) Cl as an efficient catalyst for synthesis of bis (indolyl) methanes

Transition Metal Chemistry, 2009

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 سید نعیم قتالی

واکنش های نوکلئوفیلی نیتروژن و گوگرد با استرهای استیلنی و فسفرانیلیدین کیتین, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 معصومه بهزادی

سنتز ترکیبات هترو سیکل شامل اورگانو فولرن[60] و مشتقات بتا لاکتام و ترکیبات تیینو[2,3-b] ایندولها ومشتقات تیازولیدین – 4-اون از طریق واکنشهای حلقه زایی [2+2] و هترو دیلز- آلدرل و واکنش تراکم چند جزئی, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 علی دره گیرایی

سنتز H 4 3و1- بنزوکسازین-4- اون ها وآلفا آمیدو بتا نفتول ها در شرایط بدون حلال در حضور تترا اتیل آمونیوم کلراید مذاب به عنوان مایع یونی, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 طیبه جزینی زاده

سنتز مشتقات کینولین و مشتقات دی هیدرو پیریمیدین با استفاده از کاتالیزور تری اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فرشته ایران نژاد

کاربرد چند کمپلکس از فلزات واسطه-بازشیف به عنوان کاتالیزور در واکنشهای آلی, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهرا اسلاملو

سنتز مشتقات 4-تیازولیدینون و ایزوکینولین از طریق واکنش های افزایشی استرهای استیلنی, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محسن اسلامدوست

سنتز ایلیدهای فسفر پایدار از مشتقات سولفونامید و بنزآمید, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پروانه صفا

سنتز مشتقات آکریدینون و تیازولیدینون حاوی گروه سولفانیل آمید, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 هدی خواجه سامانی

سنتز مشتقات 4،3-دی هیدروپیریمیدین استخلاف دار و مشتقات کوئینوکسالین در محیط کاتالیکی LaCl3/ClCH2COOH, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 بهناز بافتی

استفاده از مایعات یونی و سیستم های اتکتیک بعنوان حلال واکنش های چند جزئی, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 معصومه مهدی پور

سنتز مشتقات دای هیدرو پیریمیدین و آمیدو آلکیل نفتول در حلالهای اوتکتیک, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان