دکتر حسين جلالي فر

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی معدن , از 1367 تا 1372

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

کارشناسی ارشد مکانیک سنگ , از 1373 تا 1375

 دانشگاه Wollongong Australia

دکترا مکانیک سنگ (پایان نامه: New approch determing the load transfer mechanism in fully grouted rock bolts) , از 2003 تا 2006

افتخارات و جوایز

 Ripu Lama Award

Engineering,

Outstanding achievements in research

علاقمندی ها

 

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 رئیس مجتمع اموزش عالی زرند

زرند, از مهر 1387 تا اسفند 1392

انتشارات

کتاب ها

1. H.Jalalifar,M.Heydarian, M.Shafeei, S.Jafari, Advances in Petroleum Engineering I Refining. Wellbore stability analysis.

2015
یک فصل از کتاب انگلیسی می باشد

2. Hossein Jalalifar- Naj,Aziz, Numerical Simulation of Fully Grouted Rock Bolts.640- 607 p. 25 ch. Numerical Simulation – From Theory to Industry

In Tech., 2012
یک فصل از کتاب انگلیسی میباشد

3. حسین جلالی فر, مکانیک سنگ

ستایش, تهران, 1392

4. ح. جلالی فر- ا.قربانی-م.حسینی, طراحی و اجرای سازه های زیرزمینی

خاتم الانبیاء, تهران, 1392
ترجمه می باشد

مقاله های مجله

1. M.Ghadimi, K.Shahriar, H.Jalalifar, An Analytical Model to Predict Shear Stress Distribution in Fully Encapsulated Rock Bolts

Geotechnical and geological engineering, 33, 59-68, 2015

2. M.Heidarian, H.Jalalifar, M.Shafei, S.Jafari, F.Raafati, Effect of Mechanical and Geometrical Properties of Cement on Wellbore Stability Using 3-D Analysis

Engineering and Physical Science, 12, 8, 2015

3. H.Mohammadi, M.A.Ebrahimi, H.Jalalifar, A.Ahmadi, A Geometric Computational Model for Calculation of Longwall Face Effect on Gate Roadways

Rock Mechanics and Rock Engineering, -, -, 2015

4. H.Nikafshan, Z.Jalali, H.Jalalifar, Predictionofrockmassratingsystembasedoncontinuous functions usingChaos–ANFIS model

Int.Journal of Rock Mechanics and Mining science, 73, 2015

5. A.K.Manshad,H.Jalalifar, M.Aslanejad, Analysis of vertical, horizontal and deviated wellbores stability by analytical and numerical methods

Petroleum Exploration and production technology, 2014

6. H.Jalalifar, S.Mojedi, A.Sahebi, Prediction of rock mass rating using fuzzy logic and multi-variable RMR regression model

Journal of Mining science and technology, 24, 2014

7. M. Karimnejad, M.Heidarian, H.Jalalifar,M.Kamari, A new empirical correlation for estimating bubble point oil formation volume factor

Journal of Natural gas science and engineering, 18, 2014

8. Mostafa Mokhtaria, Hamid Alinejad-Roknybc & Hossein Jalalifara, Selection of the best well control system by using fuzzy multipleattribute decision-making methods

Journal of Applied science and, 41, 5, 2014

9. Adeleh Granmayeh Rad1, Mohsen Bazargan2, Ata Koohian3, Hosein Jalalyfar2, The Effects of Carbon Dioxide Laser Irradiation on Drilling of Limestone Included Crude Oil

Journal of Modern Physics, 5, 2014

10. M.Karimnejad, H.Jalalifar, M.Kamari, Investigation of caprock integrity for CO2 sequestration in an oil reservoir using a numerical method

Journal of Natural gas science and Engineering, 21, 2014

11. M.Heidarian, M.Shafeei, H.Jalalifar, S.Jafari, Prediction of the Optimal Drilling Mud Weight Based on the Normalized Yielded Zone Area (NYZA) in One of the Iranian Oil Fields

Engineering and Physical science, 11, 3, 2014

12. M.Heidarian, H.Jalalifar, M.Shafeei, S.Jafari, New analytical model for predicting unstable zone around borehole

SPE, 2014

13. M.Ghadimi, K.Shahriar, H.Jalalifar, Analysis profile of the fully grouted rock bolt in jointed rock using analytical and numerical methods

Journal of mining science and technology, 24, 2014

14. S.Sheikhizadeh, H.Jalalifar, An exact algorithmic method based on trigonometrical relations to predict the rock quality designation

Int.Journal of Mining science and Technology, 23, 429-434, 2013

15. M.Aslanejad, A.K.Khaksar, H.Jalalifar, Analysis of vertical, Horizontal and deviated wellbores stability

American Journal of oil and Chemical Technology, 1, 8, 2013

16. م.عبادی- س.کریمی نسب-ح.جلالی فر, پیش بینی مدول تغییر شکل توده سنگ مبتنی بر روشهای تحلیلی و عددی

نشریه مهندسی معدن, 6, 13, 79-91, 2012

17. M.Ebadi, S.Karimi Nasab, H.Jalalifar, Estimating the deformation modulus of jointed rock mass under lateral stresses using analytical methods

Journal of mining and environmental, 2, 2, 59-69, 2011

18. H.Jalalifar, An analytical solution to predict axial load along fully grouted bolts in an elasto-plastic rock mass

The journal of Southern African and Institute of Mining and Metalaurgy, 111, -, 809-815, 2011

19. م.ثانی-ح.جلالی فر- ع.نصیری- س.جعفری, حلیلی عددی واکنشهای شیمیایی بین سازندهای شیلی و محلول حفاری پایه ابی

پژوهش نفت, 135-147, 1393

20. ح.ایمانی-م.حسینی-ح.جلالی فر, پایداری مغار سنگی با نرم افزار flac 3D برای طراحی اولیه مخزن زیرزمینی گاز شهر اردبیل

روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن, 6, 92

دروس

دروس ترم جاری

 حفاری فراساحلی (کارشناسی ارشد)

 طراحی و برنامه ریزی چاه (کارشناسی ارشد)

 حفر چاه وتونل (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 مکانیک شکست (دکترا)

 حفاری پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 مکانیک سنگ پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 ذخیره سازی زیرزمینی (دکترا)

 حفاری نوین (دکترا)

 مدل های رفتاری ناپیوستگیها (دکترا)

 تونل سازی (کارشناسی ارشد)

 شکست هیدرولیکی (دکترا)

برنامه های کلاسی

 مکانیک شکست

- شنبه 08:00 تا 10:00 - دوشنبه 08:00 تا 10:00
-

 طراحی وبرنامه ریزی چاه

- دوشنبه 10:00 تا 12:00
-

 مکانیک سنگ پیشرفته

- سه شنبه 08:00 تا 10:00

 مکانیک سنگ پیشرفته

- یک شنبه 08:00 تا 10:00

 طراحی برنامه ریزی چاه

- شنبه 10:00 تا 12:00

 مکانیک شکست

- دوشنبه 08:00 تا 10:00