دکتر حسين جلالي فر

افتخارات و جوایز

 Ripu Lama Award

Engineering,

Outstanding achievements in research

علاقمندی ها

 پایداری چاه- شکست هیدرولیکی - تحلیل و طراحی تونل و سازه های زیرزمینی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 رئیس مجتمع اموزش عالی زرند

زرند, از مهر 1387 تا اسفند 1392

انتشارات

کتاب ها

1. H.Jalalifar,M.Heydarian, M.Shafeei, S.Jafari, Advances in Petroleum Engineering I Refining. Wellbore stability analysis.

2015
یک فصل از کتاب انگلیسی می باشد

2. Hossein Jalalifar- Naj,Aziz, Numerical Simulation of Fully Grouted Rock Bolts.640- 607 p. 25 ch. Numerical Simulation – From Theory to Industry

In Tech., 2012
یک فصل از کتاب انگلیسی میباشد

3. حسین جلالی فر, مکانیک سنگ

ستایش, تهران, 1392

4. ح. جلالی فر- ا.قربانی-م.حسینی, طراحی و اجرای سازه های زیرزمینی

خاتم الانبیاء, تهران, 1392
ترجمه می باشد

دروس

دروس ترم جاری

 حفاری فراساحلی (کارشناسی ارشد)

 طراحی و برنامه ریزی چاه (کارشناسی ارشد)

 حفر چاه وتونل (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 مکانیک شکست (دکترا)

 حفاری پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 مکانیک سنگ پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 ذخیره سازی زیرزمینی (دکترا)

 حفاری نوین (دکترا)

 مدل های رفتاری ناپیوستگیها (دکترا)

 تونل سازی (کارشناسی ارشد)

 شکست هیدرولیکی (دکترا)

برنامه های کلاسی

 حفاری فراساحلی

-

 طراحی وبرنامه ریزی چاه

-

 حفر چاه وتونل

 مبانی مکانیک سنگ