دکتر همايون فرهمند

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

homayoun.farahmand@gmail.com hfarahmand@uk.ac.ir

انتشارات

کتاب ها

1. همایون فرهمند, درختان و درختچه های زینتی (بازدانگان)

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد, 1394

مقاله های مجله

1. Farahmand, H., M.Hashemipour, H.R. Karimi,G, Mommadi-Nejad and V.Bagheri., Characterization and evaluation of genetic diversity of some old cypress genotypes (Cupressus sempervirens L.) in Iran using leaf mineral concentration, biochemical characteristics and SSR markers.

Plant Systematics and Evolution, 2015

2. Mohammadi, H., S.Kazemi and H. Farahmand, Phaeoacremonium and Botryosphaeriacea species associated with cypress (Cupressus sempervirens L.) decline in Kerman (Iran).

Phytopathologia Mediterranea, 53, 27-39, 2014