دکتر حديث محسني

استادیار بخش مهندسی کامپیوتر

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

hmohseni@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی شریف

دکترا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی , تا 1392

 دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی , تا 1386

 دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار , تا 1384

تجربیات

 طراحی و پیاده سازی کیوسک اینترنتی با لینوکس نهفته

مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف, تهران, از 1383 تا 1385

 طراحی سیستم اتوماتیک تشخیص پوسیدگی دندان

دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده دندانپزشکی, تهران, از 1386 تا 1387

 تشخیص اتوماتیک لندمارک در تصاویر سفالومتری

دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده دندانپزشکی, تهران, از 1385 تا 1386

فایل ها

 طراحی الگوریتم ( ارسال فایل )

 1. نمونه تمرین سری اول
  نیازی به تحویل تمرین ها نیست.
 2. تمرین برنامه نویسی سری اول
  مهلت تحویل: 20 فروردین 96
 3. نمونه تمرین سری دوم
  نیازی به تحویل تمرین ها نیست.
 4. نمرات میان ترم
 5. تمرین تحویلی سری دوم
  موعد تحویل: 30 خرداد 96
 6. ریز نمرات نهایی
  شیوه محاسبه نمره:( ماکزیمم ۱۰ نمره پایان ترم + ۶ نمره میان ترم یا ۸ نمره پایان ترم + ۸ نمره میان ترم) + (ماکزیمم دو کوییز)*۲ + نمره پروژه های برنامه نویسی + (0.5 نمره اضافی فعالیت در کلاس درس و حل تمرین) --- توجه: نمره میان ترم از 70 بوده که 10 نمره آن نمره اضافه بوده و در نهایت از 60 حساب شده است.

 ساختمان داده ها و الگوریتم ها ( ارسال فایل )

 1. تمرین سری اول
  نیازی به تحویل تمرین ها نیست!
 2. تمرین برنامه نویسی سری اول
  مهلت تحویل: 20 فروردین 96
 3. تمرین برنامه نویسی سری دوم
  مهلت تحویل: 20 خرداد 96
 4. نمرات نهایی
  شیوه محاسبه نمره:( ماکزیمم 10 نمره پایان ترم + 6 نمره میان ترم یا 8 نمره پایان ترم + 8 نمره میان ترم) + (ماکزیمم دو کوییز)*2 + نمره پروژه های برنامه نویسی + (1 نمره اضافی فعالیت در کلاس درس و حل تمرین) = جمعا 22 نمره در نهایت نمره شما در 1.1 ضرب شده است.

افتخارات و جوایز

 بورس تحصیلی وزارت علوم برای دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه EPFL کشور سوییس

علاقمندی ها

 پردازش آماری الگو

 پردازش تصویر و ویدئو

 پردازش سیگنالهای پزشکی

انتشارات

مقاله های مجله

1. S. Valizadeh, M. Goodini, S, Ehsani , H. Mohseni, F. Azimi and H, Bakhshandeh, Designing of a Computer Software for Detection of Approximal Caries in Posterior Teeth

Iranian Journal of Radiology, 12, 4, 2015

2. H. Mohseni, S. Kasaei, Multiview Face Recognition Based on Multilinear Decomposition and Pose Manifold

IET Image Processing, 8, 5, 300-309, 2014

3. H. Mohseni, S. Kasaei, Head pose estimation and face recognition using a non-linear tensor-based model

IET Computer Vision, 8, 1, 54-65, 2014

4. L. Farahani, H. Etebarian, H. Mohseni, N. Sahebani, H. Aminian, Use of machine vision system for evaluation of bio-control potential of two antagonistic yeasts in combination with silicon against blue mold of apple fruit

Biocontrol in Plant Protection, 1, 1, 29-39, 2013
In persian

5. L. Farahani, H. Etebarian, H. Mohseni, N. Sahebani, H. Aminian, Computer-based recognition of severity of apple blue mould using RGB components

International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3, 1, 39-45, 2012

مقاله های کنفرانس

1. Ali Mazeae Farahani, Hadis Mohseni, Face recognition across large pose variation using sparse representation

First International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran, 2016

2. H. Mohseni, S. Kasaei, A Multi-Linear Subspace Analysis of Tensor-Based Face Representation and Recognition

14th International CSI Computer Conference, Tehran, Iran, 2009

3. S. Gourang, S. Chaghazardi, H. Mohseni, Development & Evaluation of a software for automatic locating cephalometric landmarks

2nd Congress Iranian association of oral and maxillofacial radiology, Tehran, Iran, 2009

4. M. HasanZadeh, S.Kasaei, H. Mohseni, A New Fuzzy Connectedness Relation for Image Segmentation

IEEE International Conference on Information and Communication Technology, Syria, 2008

5. H.Mohseni, S. Kasaei, Automatic landmark detection in cephalometric images

IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, Egypt, 2007

6. H.Mohseni, M. Naderan, A. Tabibiazar, Design and Implementation of a fast IP Routing Unit for Access Routers

International CSI Computer Conference, Tehran, Iran, 2004

دروس

دروس ترم جاری

 ساختمان داده ها و الگوریتم ها (کارشناسی)

 طراحی و تحلیل الگوریتم ها (کارشناسی)

 پردازش تصاویر رقمی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 پردازش آماری الگو (کارشناسی ارشد)

 پردازش تصاویر رقمی. (کارشناسی ارشد)

 ساختمان داده ها و الگوریتم ها. (کارشناسی)

 طراحی و تحلیل الگوریتم ها (کارشناسی)

 برنامه سازی پیشرفته (C#) (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 محمد امین نعیمی

کاهش بعد با استفاده از رویکرد تعبیه گراف
ورودی 93

 زیور عطایی

یادگیری لغت نامه
ورودی 94
دانشجویان قبلی

 علی مزرعه فراهانی

پردازش چهره در زوایای مختلف با استفاده از نمایش تنک, 95
ورودی 93