دکترحسین میرزائی نژاد

استاديار مهندسی مکانيک

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان، بلوار حمهوری اسلامی، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک

 تلفن ثابت

۰۳۴-۳۲۱۱۴۰۴۱داخلی 258

 ایمیل

h_mirzaeinejad@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی مهندسی مکانیک , از 1385 تا 1381

 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک , از 1388 تا 1386

 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکترا مهندسی مکانیک , از 1393 تا 1389

افتخارات و جوایز

 رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد

 دریافت جایزه عنوان دانشجوی نمونه دو سالانه موسس دانشگاه صنعتی سهند تبریز

علاقمندی ها

 مدلسازی دینامیکی و کنترل سیستم های غیرخطی

 سیستم های کنترل دینامیک خودرو

انتشارات

مقاله های مجله

1. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, Enhancement of vehicle braking performance on split-µ roads using optimal integrated control of steering and braking systems

Proc. IMechE, Part K: J. Multi-body Dynamics, 230, 4, 401-415, 2016

2. M. Jafari, M. Mirzaei and H. Mirzaeinejad, Optimal nonlinear control of vehicle braking torques to generate practical stabilizing yaw moments

International Journal of Automotive & Mechanical Engineering, 11, 2639-2653, 2015

3. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, Optimization of nonlinear control strategy for anti-lock braking system with improvement of vehicle directional stability on split-μ roads

Journal of Transportation Research Part C, 46, 1-15, 2014

4. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, An Optimal Approach to Nonlinear Control of Vehicle Braking System during Severe Braking and Turning (In Persian)

Journal of control, 7, 1, 21-32, 2014

5. M. Mirzaei and H. Mirzaeinejad, Optimal design of a non-linear optimal controller for anti-lock braking system

Journal of Transportation Research Part C, 24, 19-35, 2012

6. M. Mirzaei, H. Mirzaeinejad, S.Vahidi, D. Heidarian and M. J. Khosrowjerdi, Nonlinear control and estimation of tire longitudinal slip for using in anti-lock braking system (In Persian)

Journal of control, 5, 4, 32-41, 2012

7. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, A new approach for modeling and control of two-wheel antilock brake systems

Proc. IMechE, Part K: J. Multi-body Dynamics, 18, 179-192, 2011

8. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, A novel method for non-linear control of wheel slip in anti-lock braking systems

Journal of Control Engineering Practice, 18, 8, 918-926, 2010

مقاله های کنفرانس

1. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, Optimizing the Braking Control System Performance during Turning Maneuver

12th International symposium on advanced vehicle control (AVEC’14), Tokyo, Japan, 2014

2. R. Safvat, M. Mirzaei, S. Aghasizade, H Mirzaeinejad, Optimal Control of Nonlinear Vehicle Suspension System for Improvement of the ABS

12th International symposium on advanced vehicle control (AVEC’14), Tokyo, Japan, 2014

3. ثریا اسماعیل زاده، حسین میرزائی نژاد و مهدی میرزائی, کنترل غیرخطی لغزش طولی تایر با استفاده از پیش بینی پاسخ های مدل 8 درجه آزادی خودرو

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته, اصفهان, 1392

4. شهین محمدرضازاده، مهدی میرزایی، حسین میرزایی نژاد, ارائه یک مدل مرجع جدید برای دینامیک جانبی خودرو جهت ردیابی توسط کنترل کننده زاویه فرمان چرخ های عقب

بیست و یکمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسي مکانيک, تهران, 1392

5. داود حیدریان، حسین میرزائی نژاد و مهدی میرزائی, طراحی بهینه کنترل کننده غیرخطی لغزش و ترکیب آن با تخمين گر جهت استفاده در سيستم ترمز ضد قفل

بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک, شیراز, 1391

6. حسین میرزائی نژاد، مهدی میرزائی, کنترل لغزش طولی خودرو برای سیستم ترمز ضد قفل با در نظر گرفتن محدودیت های عملی

هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي برق, دانشگاه صنعتی اصفهان, 1389

برنامه های کلاسی

 کنترل اتوماتیک

شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 19-17