دکترحسین میرزائی نژاد

استاديار مهندسی مکانيک

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان، بلوار حمهوری اسلامی، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک

 تلفن ثابت

۰۳۴-۳۲۱۱۴۰۴۱داخلی 258

 ایمیل

h_mirzaeinejad@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی مهندسی مکانیک , از 1385 تا 1381

 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک , از 1388 تا 1386

 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکترا مهندسی مکانیک , از 1393 تا 1389

افتخارات و جوایز

 رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد

 دریافت جایزه عنوان دانشجوی نمونه دو سالانه موسس دانشگاه صنعتی سهند تبریز

علاقمندی ها

 مدلسازی دینامیکی و کنترل سیستم های غیرخطی

 سیستم های کنترل دینامیک خودرو

انتشارات

مقاله های مجله

1. H. Mirzaeinejad, Optimization-based nonlinear control laws with increased robustness for trajectory tracking of non-holonomic wheeled mobile robots

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 101, 1-17, 2019

2. H. Mirzaeinejad, Robust Predictive Control of Wheel Slip in Antilock Braking Systems based on Radial Basis Function Neural Network

Applied Soft Computing, 70, 318-329, 2018

3. H. Mirzaeinejad, A. M. shafei, Modeling and trajectory tracking control of a two-wheeled mobile robot: Gibbs–Appell and prediction-based approaches

Robotica, 36, 10, 1551-1570, 2018

4. H. Mirzaeinejad, M. Mirzaei, S. Rafatnia, A novel technique for optimal integration of active steering and differential braking with estimation to improve vehicle directional stability

ISA Transactions, 80, 513-527, 2018

5. H. Mirzaeinejad, A. M. Shafei, A Nonlinear Optimal Multivariable Controller Design for Trajectory Tracking of Non-Holonomic Mobile Robots (In Persian)

Journal of control, 11, 1, 11-18, 2017

6. M. Mirzaei, H. Mirzaeinejad, Fuzzy Scheduled Optimal Control of Integrated Vehicle Braking and Steering Systems

IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 22, 5, 2369-2379, 2017

7. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, Enhancement of vehicle braking performance on split-µ roads using optimal integrated control of steering and braking systems

Proc. IMechE, Part K: J. Multi-body Dynamics, 230, 4, 401-415, 2016

8. M. Jafari, M. Mirzaei and H. Mirzaeinejad, Optimal nonlinear control of vehicle braking torques to generate practical stabilizing yaw moments

International Journal of Automotive & Mechanical Engineering, 11, 2639-2653, 2015

9. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, Optimization of nonlinear control strategy for anti-lock braking system with improvement of vehicle directional stability on split-μ roads

Journal of Transportation Research Part C, 46, 1-15, 2014

10. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, An Optimal Approach to Nonlinear Control of Vehicle Braking System during Severe Braking and Turning (In Persian)

Journal of control, 7, 1, 21-32, 2014

11. M. Mirzaei and H. Mirzaeinejad, Optimal design of a non-linear optimal controller for anti-lock braking system

Journal of Transportation Research Part C, 24, 19-35, 2012

12. M. Mirzaei, H. Mirzaeinejad, S.Vahidi, D. Heidarian and M. J. Khosrowjerdi, Nonlinear control and estimation of tire longitudinal slip for using in anti-lock braking system (In Persian)

Journal of control, 5, 4, 32-41, 2012

13. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, A new approach for modeling and control of two-wheel antilock brake systems

Proc. IMechE, Part K: J. Multi-body Dynamics, 18, 179-192, 2011

14. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, A novel method for non-linear control of wheel slip in anti-lock braking systems

Journal of Control Engineering Practice, 18, 8, 918-926, 2010

مقاله های کنفرانس

1. R. Safvat, M. Mirzaei, S. Aghasizade, H Mirzaeinejad, Optimal Control of Nonlinear Vehicle Suspension System for Improvement of the ABS

12th International symposium on advanced vehicle control (AVEC’14), Tokyo, Japan, 2014

2. H. Mirzaeinejad and M. Mirzaei, Optimizing the Braking Control System Performance during Turning Maneuver

12th International symposium on advanced vehicle control (AVEC’14), Tokyo, Japan, 2014

3. حسین میرزائی نژاد, بهبود فرمان پذیری خودرو به وسیله کنترل فعال فرمان چرخ های جلوی خودرو به روش کنترل پیش بین

دومين کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا, تهران, 1396

4. ثریا اسماعیل زاده، حسین میرزائی نژاد و مهدی میرزائی, کنترل غیرخطی لغزش طولی تایر با استفاده از پیش بینی پاسخ های مدل 8 درجه آزادی خودرو

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته, اصفهان, 1392

5. شهین محمدرضازاده، مهدی میرزایی، حسین میرزایی نژاد, ارائه یک مدل مرجع جدید برای دینامیک جانبی خودرو جهت ردیابی توسط کنترل کننده زاویه فرمان چرخ های عقب

بیست و یکمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسي مکانيک, تهران, 1392

6. داود حیدریان، حسین میرزائی نژاد و مهدی میرزائی, طراحی بهینه کنترل کننده غیرخطی لغزش و ترکیب آن با تخمين گر جهت استفاده در سيستم ترمز ضد قفل

بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک, شیراز, 1391

7. حسین میرزائی نژاد، مهدی میرزائی, کنترل لغزش طولی خودرو برای سیستم ترمز ضد قفل با در نظر گرفتن محدودیت های عملی

هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي برق, دانشگاه صنعتی اصفهان, 1389