تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا اقتصاد کشاورزی- گرایش سیاست و توسعه (پایان نامه: بررسی تاثیر سیاستهای ارزی و تجاری بر بخش کشاورزی ایران) , از 1374 تا 1379

رتبه اول

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی (پایان نامه: بررسی بهره وری عوامل تولید پسته در شهرستان رفسنجان) , از 1372 تا 1374

رتبه اول

 دانشگاه شیراز

کارشناسی اقتصاد کشاورزی , از 1367 تا 1370

انتشارات

مقاله های مجله

1. دهقان هراتي، ع. حسين مهرابي بشر آبادي و عليرضا رهبر دهقان, بررسي تاثير سياست هاي مالي و مالياتي بر تجارت بخش كشاورزي در ايران

فصلنامه برنامه ريزي و بودجه, شماره 124, 111-128, 1393

2. , شهرياران، ف.، صديقه نبي ئيان و حسين مهرابي بشر آبادي (1393). بررسي تاثير صادرات بر اشتغال در زير بخش هاي كشاورزي ايران. نشريه راهبردهاي توسعه روستايي، سال اول، شماره 1، بهار 1393 صص 17-30.

0

3. , DehghanHarati , A. and Hosein Mehrabi Boshrabadi (2014). Analyzing the Effect of Drought Risk on Wheat Total Factor Productivity in Iran Utilizing Hydrology Approach. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences,4(1)33-39.

0