اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

h.golchin@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا فیزیک ذرات بنیادی-نظریه ریسمان , از 1388 تا 1393

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی , از 1384 تا 1387

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی فیزیک , از 1380 تا 1384

انتشارات

مقاله های مجله

1. Ahmad Ghodsi, Hanif Golchin and M.M. Sheikh-Jabbari, More on five dimensional EVH black rings

Journal of High Energy Physics (JHEP), JHEP09(2014)036, 2014

2. Hanif Golchin, Ahmad Ghodsi and M.M. Sheikh-Jabbari, Dual 2d CFT identification of extremal black rings from holes

Journal of High Energy Physics (JHEP), JHEP10 (2013) 194, 2013

3. Mohammad R. Garousi, Hanif Golchin, On higher derivative corrections of tachyon action

Nuclear Physics B, B800, 547-564, 2008