اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

ghasemalizadeh@uk.ac.ir

 ایمیل

h.g.alizadeh@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار (پایان نامه: بخش پرتال بستر توسعه نرم افزار) , از 1380 تا 1384

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار (پایان نامه: ترکیب سرویس ها برای ارائه خدمات جدید در محیط گرید) , از 1384 تا 1387

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترا مهندسی کامپیوتر (پایان نامه: الگوریتم‌هایی برای مسائل پوشش حداکثری هندسی) , از 1387 تا 1393

فایل ها

 ذخیره و بازی