دکتر هدايت تيرگر

علاقمندی ها

 روانشناسی سازمانی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. مرتضی پورشریفی، محمدعلی ایمانی، هدایت تیرگر، حسین پورموسی, ارگونومی سازمانی

جهاد دانشگاهی، واحد استان کرمان, کرمان, 0

2. هدایت تیرگر، سیدحامد میرحسینی، سمیرا امیری, مهارت های مدیریت اثربخش در سازمان های جهان امروز

آذرین مهر, تهران, 0

3. هدایت تیرگر، مهناز حاج غلامرضایی, روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی

جهاد دانشگاهی سازمان انتشارات واحد کرمان, کرمان, 0

4. هدایت تیرگر, درآمدی بر مدیریت اخلاق محور در سازمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, کرمان, 0

5. هدایت تیرگر, درآمدی بر انسان و تربیت(با رویکرد فلسفه تعلیم و تربیت)

آذرین مهر, تهران, 0

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 نفيسه هاشميان

بررسي رابطه ساده و چندگانه حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله‌اي با سلامت روان در دانشجويان دانشکده ادبيات شهيد باهنر کرمان در سال تحصيلي, شهید باهنر کرمان

 فاطمه نظري علم‌آبادي

ارتباط سنجي سطح معنويت محيط کار با فرسودگي شغلي و رضايت شغلي در معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي ناحيه ‎۱ شهرستان کرمان در سال, شهید باهنر کرمان

 مژده عبدلي طغرالجردي

ارتباطسنجي ميزان کاربست مواد کمک آموزشي با اثر بخشي تدريس اعضا هيات علمي دانشکده‌هاي ادبيات و علوم انساني و علوم پايه، دانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال تحصيلي, شهید باهنر کرمان

 مريم کريمي

ارتباط سنجي اميد به آينده و عزت‌نفس با انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه ولي‌عصر (عج) رفسنجان در سال تحصيلي, شهید باهنر کرمان

 زهره‌السادات کدخدازاده

ارائه مدل راهبردي و بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فرآوري فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه شهيد باهنرکرمان از ديد اعضاي هيئت علمي دانشکده‌هاي ادبيات، حقوق و علوم در سال تحصيلي, شهید باهنر کرمان

 ندا هژبري

ارتباط سنجي ميزان رضايتمندي دانش‌آموزان از بهداشت فيزيکي مدارس با احساس تعهد آنان به مدرسه در دبيرستانهاي دخترانه ناحيه ‎۲ شهر کرمان, شهید باهنر کرمان

 کيا يزدانپاه

ارتباط سنجي ارگونومي، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه‌اي معلمان مقطع دبيرستان‌هاي دولتي شهر شيراز در سال, شهید باهنر کرمان

 عليرضا آقاعلي سعدي

بررسي و اولويت بندي موانع عمده توسعه پژوهش و ارتباط سنجي آن با کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني اعضاي هيأت علمي دانشکده هاي ادبيات و علوم انساني،الهيات و حقوق و مديريت و اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال تحصيلي93-‎92/, شهید باهنر کرمان

 اسماء مشتاقي

ارتباط سنجي مهارتهاي ارتباطي با نگرش شغلي و رضايتمندي شغلي مديران مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان, شهید باهنر کرمان

 محمدحسين صادقي

ارتباط سنجي نگرش حرفه اي با اخلاق حرفه اي و عملکرد حرفه اي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي کرمان, شهید باهنر کرمان

 سوده کمالي

بررسي برنامه‌ريزي آموزشي سازمان فني و حرفه‌اي شهرستان کرمان با رويکرد استراتژيک, شهید باهنر کرمان

 حسن ملکي باب هويزي

ارتباطسنجي نگرش شغلي معلمان با سطح عاطفه آموزشگاهي دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان زرند، سال تحصيلي 95-‎94/, شهید باهنر کرمان

 سجاد مرسلپور

ارتباط سنجي بين ذهنيت فلسفي با تفکر انتقادي و سبک تفکر مديران متوسطه شهر کرمان, شهید باهنر کرمان

 مطهره عارفيان

نيازسنجي آموزشي، مهارت هاي پداگوژيکي (تربيتي) اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمان, شهید باهنر کرمان

 فاطمه نظري کوثرريزي

شناسايي و اولويت بندي عوامل مرتبط با اميد به آينده شغلي و ارتباط آن با سطح انگيزش تحصيلي دانشجويان (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان), شهید باهنر کرمان

 بهجت عرفاني

ارزيابي نظام ترفيع و ارتقاء علمي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان, شهید باهنر کرمان

 عباس شهرياري

بررسي رابطه بين مهارت‌هاي حرفه‌اي مديران مدارس با سطح عاطفه آموزشگاهي دانش‌آموزان از ديدگاه معلمان در مدارس متوسطه دوم شهرستان عنبرآباد, شهید باهنر کرمان

 مهتاب مراتي

بررسي رابطه ميان عوامل اقتصادي، فرهنگي، فردي، ساختاري با کاريابي دانشجويان، مورد: (دانشگاه شهيدباهنرکرمان), شهید باهنر کرمان

 سيده آسيه بازرگان

ارتباط سنجي بين سواد اطلاعاتي و عملکرد شغلي مديران مدارس متوسطه اول و دوم شهر دهدشت, شهید باهنر کرمان