دکتر مسعود رضا حسامي كرمانی

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

31322561

 ایمیل

hessami@uk.ac.ir , masoud.hessami@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه کبک، کبک، کانادا

پسا دکترا : هیدرولوژی آماری , از 2003 تا 2004

 دانشگاه لاوال، کبک، کانادا

دکترا : مهندسی عمران , از 1996 تا 2002

 دانشگاه لاوال، کبک، کانادا

کارشناسی ارشد : علوم ژئوماتیک , از 1994 تا 1996

افتخارات و جوایز

 مدال Keefer از انجمن مهندسی عمران کانادا در سال 2003