دکتر حامد زند مقدم

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

Zand1883@uk.ac.ir

 ایمیل

zand1883@yahoo.com

 تلفن ثابت

03431322247

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (پایان نامه: آنالیز رخساره ها، برخاستگاه تکتونیکی، ژئوشیمی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند پادها در ایران مرکزی) , از 1387 تا 1392

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

سازمان ها

 هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار, از 1392 تا تاکنون

 عضو هیات مدیره انجمن رسوب شناسی ایران

از 1395 تا تاکنون

طرح های تحقیقاتی

 تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي كوارتزيت راسي در شمال غرب كرمان

همکار, از 1386 تا 1388

 چينه نگاري سکانسي، تاريخچه رسوبگذاري و دياژنز رسوبات سيليسي آواري معادل مخزن گازي کربناته مزدوران در شرقي ترين بخش حوزه رسوبي کوپه داغ

همکار, از 1388 تا 1390

 آنالیز رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند داریان در برش پسکهک در شمال غرب شیراز

مجری, از 1393 تا 1394

 ارزيابی اقتصادی و مطالعات ژئوشيمیایی سنگ آهن های اُوولیتی ژوراسیک واقع در شرق کرمان، جنوب شرق ایران مرکزی

همکار, از 1394 تا 1395

 ارزيابی توان هیدروکربن زایی شيل های سياه دونین بالایی در شمال استان کرمان ( جنوب شرق ایران مرکزی): رویکرد های پتروگرافی و ژئوشیمیایی

همکار, از 1396 تا تاکنون

انتشارات

مقاله های مجله

1. Zand-Moghadam, Hamed., Moussavi-Harami, Reza., Mahboubi, Asadollah., Aghaei, Ali., Lithofacies and sequence stratigraphic analysis of the Upper Jurassic siliciclastics in the eastern Kopet-Dagh Basin, NE Iran

Journal of African Earth Sciences, 117, 48-61, 2016

2. Zand-Moghadam, Hamed., Moussavi-Harami, Reza. and Mahboubi, Asadollah.,, Sequence stratigraphy of the Early-Middle Devonian succession (Padeha Formation) in Tabas Block, East-Central Iran: Implication for mixed tidal flat deposits.

Palaeoworld, 23, 31-49, 2014

3. Zand-Moghadam, Hamed., Moussavi-Harami, Reza., Mahboubi, Asadollah. and Bavi, Hoda.,, Comparison of tidalites in siliciclastic, carbonate, and mixed siliciclastic-carbonate Systems: examples from Cambrian and Devonian deposits of East-Central Iran

ISRN Geology., 1-21, 2013

4. Zand-Moghadam, Hamed., Moussavi-Harami, R.eza, Mahboubi, Asadollah, and Rahimi, Behnam.,, Petrography and geochemistry of the Early-Middle Devonian sandstones of the Padeha Formation the north of Kerman, SE Iran: Implication for provenance

Boletín del Instituto de Fisiografía y Geología, 83, 1-14, 2013

5. زندمقدم، حامد.، باوی، هدا.، موسوي حرمي، رضا. و محبوبي, اسدا...., تشکیل انواع ساختار های میکروبی (استروماتولیت ها) براساس تغییرات محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مثالی از نهشته های کربناته کامبرین پسین، شمال غرب کرمان، ایران.

مجله دیرینه شناسی, 2, 2, 169-152, 1393

6. باوی، هدا.، محبوبی، اسداله.، موسوی حرمی، رضا. و زندمقدم، حامد., چینه نگاری سکانسی نهشته های کربناته سازند درنجال (کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه

مجله پژوهشهای چينه نگاري و رسوب شناسي, شماره 54, 1393

7. زندمقدم، حامد.، موسوي حرمي، رضا.، محبوبي, اسداله. و باوی، هدا.،, کاربرد کاتدولومينسانس، ايزوتوپ هاي پايدار و سيالات درگير جهت شناسايي و تفسير انواع دولوميت هاي سازند پادها واقع در بلوک طبس، ايران مرکزي

مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران, 22, شماره 4, 646-631, 1393

8. زندمقدم، حامد.، موسوي حرمي، رضا.، محبوبي, اسداله. و رحيمي، بهنام.،, منشاء و تاريخچه رسوبگذاري نهشته هاي سيليسي آواري سازند داهو (كامبرين پيشين) در شمال غرب كرمان، ايران.

مجله پژوهشهای چينه نگاري و رسوب شناسي, شماره 36, 38-17., 1388

9. زندمقدم، حامد.، موسوي حرمي، رضا.، محبوبي, اسداله.،, آناليز رسوبات جزر و مدي کوارتزيت راسي در شرق زرند کرمان

مجله پژوهشهای چينه نگاري و رسوب شناسي, شماره 37, 18-1, 1388

10. موسوي حرمي، رضا.، محبوبي, اسداله، خردمند, علی. و زندمقدم، حامد.،, آناليز رخساره هاي سنگي و سيکلهاي به طرف بالا ريز شونده در نهشته هاي سيليسي آواري سازند داهو (کامبرين پيشين) واقع در شرق و جنوب شرق زرند, شمال غرب کرمان.

فصلنامه زمين شناسي ايران, شماره 6, 85-71, 1387

11. موسوي حرمي، رضا.، محبوبي, اسداله.، خردمند, علی. و زندمقدم، حامد.،, تفسير توالي پاراژنتيكي نهشته هاي سيليسي آواري سازند داهو (كامبرين پيشين) در شرق و جنوب شرق زرندكرمان

فصلنامه علوم زمين, شماره 70, 139-126, 1387

مقاله های کنفرانس

1. Zand-Moghadam, H., Moussavi-Harami, R. Mahboubi, A., Lithofacies and depositional model of Early-Middle Cambrian sediments (Dahu Formation and Top Quartzite unit), NW Kerman province, SE Iran

63th Geological Congress of Turkey, Turkey, Ankara, 307, 2010

2. ابراهیمی، س.، خانه باد، م.، زندمقدم، ح.،, بررسی پارامترهای رسوب شناسی نبکاهای دشت شهداد واقع در شرق کرمان

سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران, مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران- تهران, 1396

3. زندمقدم، ح.،, آنالیز رخساره های حادثه ای (اونتایت ها) در سازند بادامو واقع در شرق کرمان: تمپستایت یا اینترنالیت؟.

سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران, مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران- تهران, 1396

4. زندمقدم، ح.، باوی، ه.،, تفکیک انواع اووئیدها در نهشته های کربناته کامبرین پسین واقع در شرق زرند، شمال غرب کرمان: نگرشی از تاثیر دیاژنز بر ریز ساختار اووئیدها.

سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران, مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران- تهران., 1396

5. زندمقدم، ح.،, پهنه بندی دشت شهداد از دیدگاه رسوب شناسی و ژئومورفولوژی

دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 193-188., 1395

6. زندمقدم، ح.، موسوی زاده، م.ع.،, ریز رخساره ها و مدل رسوبگذاری سازند داریان در برش پسکهک واقع در شمال غرب شیراز

دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 1395

7. زندمقدم، ح.، رحیمی نژاد، ا.ح.،, مطالعه فسیل های آهن دار بی مهرگان ژوراسيک در سازند بادامو در شرق کرمان، جنوب ایران مرکزی.

دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران, دانشگاه فرهنگیان نیشابور, 1395

8. رحیمی نژاد، ا.ح.، زندمقدم، ح., معرفی ساختارهای استروماتولیتی-ترومبولیتی سازند کوهبنان (کامبرین میانی) در برش داهوئیه (جنوب شرق زرند)، شمال کرمان

دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی, موسسه آموزش عالی کرمان, 1395

9. بمانی، م.، احمدی پور، ح.، زندمقدم، ح.،, کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبات گلی در رودخانه احمد آباد واقع در شمال غرب رفسنجان: کاربردی جهت منشاء فلزات سنگین

بیست و چهارمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, 1395

10. زندمقدم، ح.، رئوفیان، ا.،, چينه نگاری سکانسی نهشته های ژوراسیک میانی-بالایی در جنوب بجنورد، شمال غرب ارتفاعات بينالود

یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران, دانشگاه پیام نور طبس, 1395

11. رئوفیان، ا.، زند مقدم، ح.،, لایه های قرمز فشرده راهنمای فاز کششی ژوراسیک میانی در رشته کوه های البرز و بینالود.

یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران, دانشگاه پیام نور طبس, 1395

12. رئوفیان، ا.، زند مقدم، ح.، سید امامی، ک.، عاشوری، ع.،, کاربرد آمونيت ها در عمق سنجی ديرينه: مثالی از رديف¬های رسوبی ژوراسيک ميانی-بالائی در رشته کوه های بينالود.

نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد., 1394

13. زندمقدم، ح.، رئوفیان، ا.،, چينه نگاری سکانسی سازند دليچای واقع در غرب ارتفاعات بينالود.

نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, 1394

14. زندمقدم، ح.، موسوي حرمي، ر.، محبوبي, ا. و باوی، ه.،, پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیتهای درشت بلور سازند پادها در ارتفاعات درنجال واقع در شمال طبس: کاربردی برای ساز و کار تشکیل.

اولین همایش ملی گوهر شناسی- بلورشناسی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان., 1393

15. زندمقدم، ح.، محبوبی، ا. و موسوی حرمی، ر.،, کاربرد کاتدولومینسانس در شناسایی بلورهای کلسیت و دولومیت در سیمان ماسه سنگهای سازند مزدوران در شرق حوضه رسوبی کپه داغ

اولین همایش ملی گوهر شناسی- بلورشناسی ایران،, دانشگاه شهید باهنر کرمان., 1393

16. زندمقدم، ح.، موسوي حرمي، ر.، محبوبي, ا.، رحیمی، ب.،, آنالیز حوضه رسوبی ایران مرکزی (بلوک طبس) در زمان دونین زیرین- میانی در قالب چینه شناسی تکتونیکی.

نخستین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)., 1393

17. زندمقدم، ح.، موسوي حرمي، ر.، محبوبي, ا.،, دیاژنز و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند مزدوران در شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ: کاربردی جهت ارزیابی کیفیت مخزنی

نخستین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)., 1393

18. موسوی حرمی، ر.، زندمقدم، ح.، محبوبي, ا. و نیک اندیش، ع.،, منشاء و جایگاه تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری معادل مخزن گازی مزدوران واقع در شرق حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران

نخستین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)., 1393

19. عباسپور، ن.، حسنی، م.ج.، ارزانی، ن. و زندمقدم، ح.،, مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی در کوه سفید، جنوب شرق کرمان.

نخستین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)., 1393

20. پوراسمعیلی، ن.، محمودی قرائی، م.ح.، محبوبی، ا.، موسوی حرمی، ر. و زندمقدم، ح.،, بررسی افق های فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان

چهارمین همایش انجمن اقتصادی ایران, دانشگاه بیرجند, 26-21, 1391

21. زندمقدم، ح.، موسوی حرمی. و محبوبی، ا.،, آنالیز رخساره های جزر و مدی- سبخایی سازند پادها واقع در ارتفاعات ازبک کوه (برش الگو)، شمال شرق طبس

شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه شیراز, 1391

22. پوراسمعیلی، ن.، محمودی قرائی، م.ح.، محبوبی، ا.، موسوی حرمی، ر. و زندمقدم، ح.،, چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین میانی- بالایی، شمال غرب کرمان.

شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه شیراز, 1391

23. زندمقدم، ح.، موسوی حرمی. و محبوبی، ا.،, محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند پادها در شمال طبس، شرق ایران مرکزی

ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور مرکز کرمان, 535-530., 1391

24. زندمقدم، ح.، موسوی حرمی. و محبوبی، ا.،, تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگهای سازند پادها واقع در شمال کرمان

ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور،, دانشگاه پیام نور مرکز کرمان, 639-634, 1391

25. پوراسمعیلی، ن.، محبوبی، ا.، محمودی قرائی، م.ح.، موسوی حرمی، ر. و زندمقدم، ح.،, تفسیر فرایندهای دیاژنزی سنگهای دونین میانی- بالایی، شمال غرب کرمان

ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور مرکز کرمان, 662-658, 1391

26. پورتاجدینی، ف.، داستانپور، م.، رئوفیان، ا.، اصغری، ل. و زندمقدم، ح.،, زیست چینه نگاری سازند بادامو در برش اختیار اباد (غرب کرمان) بر اساس زیای آمونیتی

مجموعه مقالات پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران, کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, 16-11, 1390

27. زندمقدم، ح.، موسوي حرمي، ر.، محبوبي، ا.، خردمند، ع. و رمضاني، ش.،, تفسير تاريخچه پس از رسوبگذاري رسوبات سيليسي آواري سازند داهو (کامبرين پيشين) در حوالي زرند کرمان.

مجموعه مقالات بيست و ششمين گردهمايي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور, تهران، سازمان زمین شناسی, 1387

28. زندمقدم، ح.، موسوي حرمي، ر. و محبوبي، ا.،, مقايسه رخساره ها و محيطهاي رسوبگذاري کوارتزيت راسي در ايران مرکزي و البرز

مجموعه مقالات دوازدهمين انجمن زمين شناسي ايران, اهواز، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب, 425-420., 1387

29. حيدري، ا.، زندمقدم، ح. و شکري، ن.،, ساختارهاي رسوبي گلي و ماسه سنگي و فرايندهاي تشکيل آنها در رودخانه هاي قديمه و عهد حاضر

مجموعه مقالات دوازدهمين انجمن زمين شناسي ايران, اهواز، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب, 759, 1387

30. محبوبي، ا.، خردمند، ع.، موسوي حرمي، ر.، زندمقدم, ح. و حيدري، ا.،, رخساره هاي سنگي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند داهو (کامبرين پيشين) در دره گزوئيه واقع در شرق زرند، شمال غربي کرمان.

مجموعه مقالات اولين کنگره زمين شناسي کاربردي،, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد, 625-621., 1386

31. موسوي حرمي، ر.، محبوبي، ا.، رحيمي، ب.، حيدري، ا. و زندمقدم، ح.،, مطالعه رخساره هاي سنگي, منشاء، تکتونيک و رسوبگذاري سازند پسته ليق (پالئوسن) در غرب حوضه رسوبي کپه داغ.

مجموعه مقالات اولين کنگره زمين شناسي کاربردي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد, 630-626., 1386

32. موسوي حرمي، ر.، محبوبي، ا.، حيدري، ا.، خانه باد، م. و زندمقدم، ح.،, بررسي عوامل موثر بر ناپيوستگي رسوبي در رودخانه رادکان، شمال غرب چناران

مجموعه مقالات اولين کنگره زمين شناسي کاربردي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد, 639-635., 1386

33. رئوفيان، ا.، مرجوي، م.، عاشوري, ع.، وحيدي نيا، م. و زندمقدم، ح.،, رخساره ها و محيط رسوبي نهشته هاي ژوراسيک مياني تا فوقاني در دهنه حيدري (شمال غرب نيشابور).

مجموعه مقالات يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, دانشگاه فردوسي مشهد, 1787-1780., 1386

34. موسوي حرمي، ر.، محبوبي، ا.، رحيمي، ب.، حيدري، ا. و زندمقدم، ح.،, بررسي منشاء و ارائه مدل تکتونيک و رسوبگذاري سازند پسته ليق در غرب حوضه کپه داغ.

مجموعه مقالات يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, دانشگاه فردسي مشهد, 2057-2050., 1386

35. محبوبي, ا.، خردمند، ع.، رحيمي، ب.، موسوي حرمي، ر.، زندمقدم, ح. و حيدري، ا.،, منشاء و موقعيت تکتونيکي نهشته هاي سيليسي آواري سازند داهو (کامبرين پيشين) در حوالي زرند کرمان

يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, دانشگاه فردسي مشهد, 2230-2224., 1386

36. زندمقدم، ح.، محبوبي، ا.، موسوي حرمي، ر. و خردمند، ع., فرايندهاي تشکيل کانيهاي رسي در ماَسه سنگ هاي سازند داهو (کامبرين پيشين) در حوالي زرند کرمان

مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بلور شناسي و کاني شناسي ايران, دانشگاه فردوسي مشهد, 516-513, 1386

دروس

دروس ترم جاری

 رسوب شناسی (کارشناسی)

 سنگ شناسی رسوبی (کارشناسی)

 محیط رسوبی (کارشناسی)

 ذخائر رسوبی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 زمین شناسی زغالسنگ ها (کارشناسی)

 خاک شناسی (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 آزمایشگاه رسوب شناسی

- شنبه 11:30 تا 13:30

 محیطهای رسوبی

- یک شنبه 07:30 تا 09:30

 ذخایر رسوبی

- یک شنبه 09:30 تا 11:30

 آزمایشگاه سنگ شناسی رسوبی

- یک شنبه 15:30 تا 17:30

 سنگ شناسی رسوبی

- دوشنبه 07:30 تا 09:30

 رسوب شناسی

- یک شنبه 09:30 تا 11:30

 آزمایشگاه زمین شناسی عمومی

- سه شنبه 11:30 تا 17:30

 زمین شناسی عمومی

- چهارشنبه 07:30 تا 09:30