حبیبه عطاپور

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

32114041- 034 داخلی 312

 ایمیل

atapour@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی زمین شناسی (پایان نامه: روش تهیه نقشه های زمین شناسی) , از 1365 تا 1368

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی (پایان نامه: ژئوشیمی و پترولوژی مجموعه شوشونیتی منطقه گود بیابانی بردسیر کرمان) , از 1370 تا 1372

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا زمین شناسی اقتصادی (پایان نامه: پایان نامه: تكوين ژئو شيميايي و متالوژني سنگهاي آذرين پتاسيم دار دركمربند آتشفشاني – نفوذي دهج – ساردوئیه ، استان كرمان با نگرشي ويژه به عناصر خاص) , از 1381 تا 1386

فایل ها

علاقمندی ها

 ژئوشیمی زیست محیطی

 زمین شناسی پزشکی

انتشارات

کتاب ها

1. مترجم: حبیبه عطاپور, سنگهای آذرین پتاسیم دار و کانسار سازی طلا و مس همراه با آنها

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, 1386

مقاله های مجله

1. Atapour, H. and Aftabi, A, . The possible synglaciogenic Ediacaran hematitic banded iron salt formation (BISF) at Hormuz Island, southern Iran: Implications for a new style of exhalative hydrothermal iron-salt system, .

Ore Geology Reviews, 89, 70–95, 2017

2. Atapour, H. and Aftabi, A.2017, (Comments on “Geochronology and geochemistry of rhyolites from Hormuz Island, southern Iran: A new Cadomian...

Lithos, 284–285, 779–782, 2017

3. Atapour, H., The Exploration Significance of Ag/Au, Au/Cu, Cu/Mo, (Ag×Au)/(Cu×Mo) Ratios, Supra-ore and Sub-ore Halos and Fluid Inclusions in Porphyry Deposits: A Review, .

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 28, 2, 133 – 146, 2017

4. Atapour, H, Geochemistry of potentially harmful elements in topsoils around Kerman city, southeastern Iran

journal of Environmental Earth Sciences, Vol. 74, No. 7, pp:5605-5624, 2015

5. Atapour, H, . Geochemical baseline of major anions and heavy metals in groundwaters and drinking waters around the urban areas of Kerman city, southeastern Iran

Journal of Environmental of Earth Sciences, Vol.67, pp:2063- 2076, 2012

6. Aftabi, A. and Atapour, H., . Alteration geochemistry of volcanic rocks around Sarcheshmeh porphyry copper deposit, Rafsanjan, Kerman, Iran : Implications for regional exploration

Resource geology, Vol.61, No.1, pp:76 – 90, 2010

7. Aftabi, A. and Atapour, H, . Comments on “Arc magmatism and subduction history beneath the Zagros Mountains, Iran: A new report of adakites and geodynamicconsequences”by J. Omrani, P. Agard, H. Whitechurch, M. Bennoit, G. Prouteau, L. Jolivet

Lithos, Vol. 113, p: 844–846, 2009

8. Atapour, H., Aftabi, A, The geochemistry of gossans associated with Sarcheshmeh porphyry copper deposit, Rafsanjan, Kerman, Iran: Implications for exploration and the environment

Journal of Geochemical Exploration, Vol. 93, p:47–65, 2007

9. Atapour,H.Aftabi, A, Geomorphological, geochemical and geo- environmental aspects of karstification in the urban areas of Kerman city, southeastern iran

Environmental Geology, Vol.42, No.7, p:783-792, 2002

10. Aftabi, A. and Atapour, H, . , Regional aspects of shoshonitic volcanism in Iran

Episodes, Vol.23, No,2, pp:119-125, 2000

11. عطاپور، ح، طاهری، م., اهمیت اکتشافی و زیست محیطی عناصر سنگین در برگ و ساقه گیاهان و خاکهای محدوده شهری کرمان،،

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن, در حال انتشار, 1396

12. قدمی،غ.، بهرامپور، الف، عطاپور، ح.، پوستی، م.، احمدی پور، ح, سنگ نکاری و شیمی کانیها در تعیین منشاء دایکهای لامپروفیری روستای سراشک، جنوب باختر راور- کرمان

فصلنامه علوم زمین, پذیرفته شده برای چاپ, 1396

13. حبیبه عطاپور, ژئوشیمی زیست محیطی عناصر ضروری و سمی در نمونه های خاک درمحدوده برگه 1:50000 کرمان

فصلنامه علوم زمین, شماره 95, صفحه 219-232, 1394

14. عطاپور، ح، طاهری، م، رحمانی، ف،, بررسی های زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی در شهر کرمان

فصلنامه علوم زمين ، ویژه نامه زمین شناسی پزشکی و تغییر اقلیم در ایران, شماره 88.4, صفحه 41-49, 1392

15. عطاپور، ح ، آفتابي ،ع, ژئوشیمی و متالوژنی سنگهای کلسیمی قلیایی ، شوشونیتی و آداکیتی درارتباط با کانسارسازی مس – مولیبدن پورفیری و رگه ای در کمربند آتشفشانی نفوذی دهج – ساردوئیه، کرمان ،

فصلنامه علوم زمين, شماره 72, صفحه 170-161, 1388

16. عطاپور، ح ، آفتابي ،ع, بررسي ويژگيهاي ژئوشيميايي تورمالين در پي جويي كانسارهاي پورفيري وگرانيتوئيدي استان كرمان

فصلنامه علوم زمين, شماره 41-42, صفحه 38-59, 1380

17. آفتابی، ع، عطاپور، ح, ويژگيهاي ژئوشيميايي و پترولوژيكي سنگهاي شوشونيتي و كالكوآلكالن پتاسيم دار در اطراف كانسارهاي مس پورفيري سرچشمه و ده سياهان رفسنجان (كرمان)

مجله علمی – پژوهشی دانشگاه اصفهان, جلد نهم, شماره هاي 1 و2, صفحه 127 – 156, 1376

18. حبیبه عطاپور, زمين شناسي زيست محيطي و ارتباط آن با بيماريها

فصلنامه علوم زمين, شماره 20, صفحه 32 –47, 1375

19. عطاپور، ح ، آفتابي ،ع, توزيع جغرافيايي و ويژگيهاي سنگ شناسي و ژئوشيميايي سنگهاي شوشونيتي ايران

فصلنامه علوم زمين, شماره 15و16, صفحه36-49, 1374

20. قدمی،غ.، بهرامپور، الف، عطاپور، ح.، پوستی، م.، احمدی پور، ح., کاربرد شیمی سنگ کل و شیمی کانی ها در تعیین منشأ لامپروفیرهای ده بازرگان سراسیاب شش )شمال شهر کرما ن).

نشریه پترولوژی دانشگاه اصفهان, پذیرفته شده برای چاپ, 0