دکتر حسن شيباني

استاد

خلاصه

شیمی الی: :سنتز ترکیبات هتروسیکلیک با استفاده از نانو کاتالیستها " : سنتز ترکیبات هتروسیکلیک در واکنش حلقوی شدن کیتین ها با گروههای عاملی فعال" "تهیه نانو کامپوزیت ها با استفاده از واکنش پلیمریزاسیون سیکلو دکسترین ها

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

hsheibani11@gmail.com

علاقمندی ها

 سنتز ترکیبات الی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. , publications (2000-2019)

0