دکتر حامد صفاري

خلاصه

- سوابق اجرائي و حرفه ای - مهندس طراح در شرکت مهندسین مشاور مشانیر 1/11/69 لغایت 30/7/69 - مدیر پروزه های مختلف در شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی 1/11/69 لغایت 30/11/73 - عضو هیئت مدیره و مدیر پروزه شرکت مهندسین مشاور هلیل آب بیش از 1 سال 1/12/74 لغایت 9/12/75 -مدیر ارشد واحد مقاوم سازی و طراحی سازه مهندسین مشاور پژاوند طرح و ساخت - دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی با پایه یک محاسبات و نظارت و اجرا - عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمان بیش از 10 سال - رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان کرمان بیش از12 سال - مدیر کل دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت 1 سال - عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت 22 سال - عضو کمیته تخصص سازمان نظام مهندسی استان کرمان بیش از 10 سال - مدیر پروژه طراحی، مقاوم سازی و نظارت ساختمان های اداری، تجاری، مسکونی صنعتی از جمله : - مدیر پروژه طراحی کارخانه سیمان اردبیل - مدیر پروژه طراحی برج مسکونی 30 طبقه مهر شهر کرج - مدیر پروژه طراحی مجتمع تجاری تهران پارس (16 طبقه و مساحت تقریبی 60000 متر مربع ) - مدیر پروژه طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی تهران پارس - طراحی مجتمع مسکونی شرکت تعاونی پیام مخابرات کرمان(مساحت تقریبی 60000 متر مربع) - طراحی و نظارت سالن امتحانات پردیزه علوم پزشکی کرمان (سازه فضاکار) - همکاری درطراحی سازه ساختمانهای 27 طبقه باکو آذربایجان - طراحی مجتمع مسکونی بنیاد مسکن کرمان(مساحت تقریبی 20000 متر مربع) - مقاوم سازی مجتمع مسکونی 224 واحدی بم - مقاوم سازی اداره کار شهرستان سیرجان - مقاوم سازی مجتمع فرهنگی شهرستان سیرجان. - تدریس چندین دوره آموزشی مقررات ملی ساختمان واستاندارد های رایج کشور جهت ارتقا و تمدید پروانه مهندسان حرفه ای از جمله: 1- اصول طراحی مهاربندهای همگرا 2- اصول طراحی مهاربندهای واگرا 3- بارهای وارده بر ساختمان 4- نکات خاص در طراحی سازه های فولادی 5- نظارت بر سازه های فولادی 6- طرح لرزه ای سازه ها به روش حالات حدی 7- طرح لرزه ای اتصالات ممان بر - همکاری و مشارکت در تعیین سرفصل های دوره های آموزشی مهندسان حرفه ای - همکاری و مشارکت در تعیین روشهای اجرای مقررات ملی ساختمان و استانداردهای رایج با در نظام مهندسی استان کرمان

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی عمران , از 1363 تا 1368

 دانشگاه علم وصنعت ایران - تهران - ایران

کارشناسی ارشد عمران-سازه (پایان نامه: کاربرد سیستمهای کنترل فعال در کاهش ارتعاسات ناشی از زلزله) , از 1368 تا 1371

 دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران- ایران

دکترا عمران-سازه (پایان نامه: تحلیل غیرخطی استاتیکی سازه ها با استفاده از تئوری توسعه یافته تیر -ستون) , از 1371 تا 1376

علاقمندی ها

 کاربرد روشهای عددی تحلیل غیرخطی سازه ها

 طرح لرزه ای و عملکردیی سازه ها

 رفتار سازه های فولادی در برابر زلزله (بخصوص اتصالات)

 - رفتار سازه های بتونی در برابر زلزله (بخصوص اتصالات)

انتشارات

کتاب ها

1. حامد صفاری - علی فخرالدینی, طراحی لرزه ای سازه های فولادی

نور دانش, تهران, 1394

مقاله های مجله

1. Mina Molazadeh, Hamed Saffari, The effects of ground motion duration and pinching-degrading behavior on seismic response of SDOF syste

Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 114, 333-347, 2018

2. Ali Fakhraddini, Mohammad Javad Fadaee*and Hamed Saffari, A Target Displacement for Pushover Analysis to Estimate Seismic Demand of Eccentrically Braced Frames

Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 1-18, 2018

3. Nima Farhadi, Hamed Saffari, Peyman Torkzadeh, Estimation of maximum and residual inter-storey drift in steel MRF considering soil-structure interaction from fixed-base analyses

Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 114, 85-96, 2018

4. Ali Fakhraddini, Mohammad Javad Fadaee*and Hamed Saffari, A Target Displacement for Pushover Analysis to Estimate Seismic Demand of Eccentrically Braced Frames

Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 6, 1, 74-89, 2018

5. N. Farhadi, H. Saffari*, P. Torkzadeh, Evaluation of Seismic Behavior of Steel Moment Resisting Frames Considering Nonlinear Soil-structure Interaction

International Journal of Engineering, 31, 7, 1020-1027, 2018

6. مصیب کریمی 1، حامد صفاری 2*، عباس سیوندی پور 3، جواد مشهدی 4, Assessment of Concrete Slab Effect in Performance of Steel Moment Resisting Frame in Progressive Collapse

Adv. Defence Sci. & Technol, 2, 167-179, 2018

7. Ali Fakhraddini , Mohammad Javad Fadaee and Hamed Saffari, A lateral load pattern based on energy evaluation for eccentrically braced frames

Steel and Composite Structures,, 27, 5, 623-632, 2018

8. F.J. Paghale, H. Saffari and A. Fakhraddini, PANEL ZONE MODELLING OF BOX COLUMNS: AN ANALYTICAL AND NUMERICAL APPROCH

Advanced Steel Construction ), 14, 3, 361-376, 2018

9. Ali Fakhraddini1 • Hamed Saffari1 • Mohammad Javad Fadaee1, A hybrid force/displacement seismic design method for steel eccentrically braced frames

Asian Journal of Civil Engineering, 2018

10. Reza Amani, Hamed Saffari* and Ali Fakhraddini, Local Flange Bending and Continuity Plate Requirements in Double-Web H-Shaped Columns

International Journal of Steel Structures, 18, 1, 199–209, 2018

11. Setareh Amiri, Hamed Saffari⁎, Javad Mashhadi, Assessment of dynamic increase factor for progressive collapse analysis of RC structures

Engineering Failure Analysis, 84, 300-310, 2018

12. Sahand Jabini Asli 1, Hamed Saffari 2*, and Mohammad Javad Zahedi 3, The Effects of Soil-Structure Interaction on Seismic Response of Steel Moment Resisting Frames

JSEE, 19, 2, 71-83, 2017

13. Mashhadi J., Saffari H., Modification of dynamic increase factor to assess progressive collapse potential of structures

Journal of Constructional Steel Research 138 72–78, 138, 72-78, 2017

14. Vafaee,M.H.,Saffari, H., A modal shear-based pushover procedure for estimating the seismic demands of tall building structures

Soil Dynamics and Earthquake Engineering 92 95–108, 92, 95-108, 95-108, 2017

15. Saffari, H., Damroodi,M.,FakhraddiniA., Assesment of seismic performance of eccentrically braced frame with vertical members

Asian Journal of Civil Engineering 18 (2) ,pp.255, 18, 2, 255, 2017

16. Vafaee, M.H., Saffari, H., Evaluation of the higher modes contribution in the seismic demands of buildings subjected to far-field and near-field ground motions

Asian Journal of Civil Engineering, 5, 18, 729, 2017

17. Mashhadi,J.,Saffari, H., Effects of damping ratio on dynamic increase factor in progressive collapse

Steel and Composite Structures, 22, 3, 677, 2016

18. Saffari, H.,Sarfarazi, S.,Fakhraddini, A., A mathematical steel panel zone model for flanged cruciform columns

Steel and Composite, 20, 4, 851, 2016

19. Hedayat, A.A.,Saffari, H.,Hadi, A., Ductility of post-northridge connections with angelina beams

Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings 169 (3) ,pp.184, 164, 3, 184, 2016

20. , Investigation of the effective parameters on the strength and ductility of the welded flange plate connections

Asian Journal of Civil Engineering, 17, 1, 15, 2016

21. Hedayat, A.A.,Saffari, H.,Jazebi, E., Investigation of the effective parameters on the strength and ductility of the welded flange plate connections

Asian Journal of Civil Engineering 18 (2) ,pp.255, 18, 2, 255, 2016

22. H. Saffari, , A. A. Hedayat and N. Soltani Goharriz, New Alternatives for Continuity Plates in I-Beam to Box Columns Connections

Asian Journal of Civil Engineering, 16, 2, 219-233, 2015

23. Mansouri, I. Saffari H., A new steel panel zone model including axial force for thin to thick column flanges

Steel and Composite Structures, 14, 4, 417-436, 2014

24. Saffari, H., Hedayat, A.A., Soltani G.N.,, Preconditioned improved bi-conjugate gradient in nonlinear analysis of space trusses

Asian Journal of Civil Engineering, 15, 4, 547 - 561, 2014

25. Saffari, H., Shojaee, S., Rostami, S., Malekinejad M.,, Application of cubic spline on large deformation analysis of structures

International Journal of Steel Structures, 14, 1, 165-172, 2014

26. Mohammadnejad, M Saffari, H., Bagheripour, M. H.,, An Analytical Approach to Vibration Analysis of Beams with Variable Properties

Arabian Journal for Science and Engineering, 39, 4, 2561-2572, 2014

27. Saffari, H., Mirzai, N., Mansouri, I, Bagheripour M.H., An Efficient Numerical Method in Second—Order Inelastic Analysis of Space Trusses

Journal of Computing in Civil Engineering (ASCE), 129-138, 2013

28. Saffari H. Hedayat A.A, Poorsadeghi Nejad M, connections with slit dampers to enhance strength and ductility Post-Northridge

Journal of Constructional Steel Research, 138-152, 2013

29. Saffari, H., Hedayat, A.A., and Soltani G.N.,, Suggesting double-web I-shaped columns for omitting continuity plates in a box-shaped column

Steel and Composite Structures, 15, 6, 585 - 603, 2013

30. Hedayat, A. A., Saffari, H. and Mousavi M., Behavior of Steel Reduced Beam Web (RBW) Connections with Arch-Shape Cut

Advances in Structural Engineering, 16, 10, 1645 - 1662, 2013

31. Saffari, H., Baghlani, A., Mirzai, N.M., Mansouri, I., Geometrical and material nonlinear analysis of structures under static and dynamic loading based on quadratic path

Journal of Science and Technology, Scientia Iranica, 20, 6, 1595-1604, 2013

32. Rostami, S., Shojaei S., Saffari H, An explicit time integration method for structural dynamics using cubic B-spline polynomial functions” International

Journal of Science and Technology, Scientia Iranica, 20, 1, 23-33, 2013

33. Mansouri, I. Saffari H., A Fast Hybrid Algorithm for Nonlinear Analysis of Structures

Asian Journal of Civil Engineering, 15, 2, 213 - 230, 2013

34. H. Saffari I. Mansouri, Elasto-plastic analysis of steel plane frames using homotopy perturbation method

Journal of constructional steel research, 70, 350-357, 2012

35. Saffari H., Mansouri I., Bagheripour M.H., Dehghani H., Elasto–plastic analysis of steel plane frames using Homotopy Perturbation Method

Journal of Constructional Steel Research, 350-357, 2012

36. Mansouri, I. Saffari H., An efficient nonlinear analysis of 2D frames using a Newton-like technique

Archives of civil and mechanical engineering, 485–492, 2012

37. H. Saffari . M. Mohammddnejad M.H. Bagheripour, Free vibration analysis of non-prismatic beams under variable axial forces

Structural Engineering and Mechanics, 43, 5, 561-582, 2012

38. Hamed Saffari Iman Mansouri, Non-linear analysis of structures using two-point method

International Journal of Non-Linear Mechanics, 46, 6, 834-840, 2011

39. R. Tabatabaei H. Saffari, Evaluation of the torsional response of multistory buildings using equivalent static eccentricity

Journal of Structural Engineering (ASCE), 137, 8, 862-868, 2011

40. H. Saffari I. Manouri, Non-linear analysis of structures using two-point method

International Journal of Non-Linear Mechanics, 46, 6, 834-840, 2011

41. R. Tabatabaei H. Saffari, Influence of near-fault ground motions characteristics on elastic seismic response of asymmetric buildings

Structural Engineering and Mechanics, 40, 4, 489-500, 2011

42. R. Tabatabaei H. Saffari, Demonstration of Torsionally behaviour using vibration-based of single-storey model with double eccentricities

KSCE Journal of Civil Engineering, 14, 557-563, 2010

43. Tabatabaei R., Saffari H., Energy Based Approach to Estimate Seismic Demands for Asymmetric Buildings

Journal of Earthquake and Tsunami, 2, 4, 215-230, 2010

44. R. Tabatabaei H. Saffari, Large strain analysis of two-dimensional frames by the normal flow algorithm

Structural Engineering and Mechanics, 43, 5, 529-544, 2010

45. R. Tabatabaei H. Saffari M. J. Fadae, Application of normal flow algorithm in modal adaptive Pushover analysis

Journal of Constructional Steel Research, 65, 1, 89-96, 2009

46. Saffari H. Tabatabaei R. Mansouri S. H., Vibration Analysis of Circular Arch Element Using Curvature Function

shock and vibration, 5, 481-492, 2008

47. H. Kaviani R. Rahgozar H. Saffari, Approximate analysis of tall buildings using sandwich beam models with variable cross-section

The Structural Design of Tall and Special Buildings, 17, 2, 401-418, 2008

48. H. Saffari R. Rahgozar M. R. Jahanshah, An efficient method for computation of effective length factor of columns in a steel gabled frame with tapered members

Journal of Constructional Steel Research, 17, 2, 400-406, 2008

49. H. Saffari H. Mosakman yazdi, An efficient and direct method for out-of-plane buckling analysis of Y-braced steel frames

Journal of Constructional Steel Research, 2008

50. H. Saffari M. J. Fadaei J. salajeghe R. Tabatabaei, Shakedown analyses of elastic-plastic tall buldings with effect of shear forces

Int. J. of Appl. Math and Mech, 4, 1, 75-90, 2008

51. M. J. Fadaei H. Saffari R. Tabatabae, Shakedown Limit of Elastic-Plastic Offshore Structures under Cyclic Wave Loading

Ocean Engineering, 35, 17, 1854-1861, 2008

52. M. J. Fadaei H. Saffari R. Tabatabaei, Shear Effects in Shakedown Analysis of Offshore Structures

Shear Effects in Shakedown Analysis of Offshore Structures, 7, 2, 177-183, 2008

53. Saffari H. Rahgozar R., Tabatabaei R, Nonlinear Analysis of 2D-Curved Beam Elements Based on Curvature Shape Function

International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation, 8, 1, 63-78, 2007

54. , Developing a Formulation Based upon Curvature for Analysis of Non-prismatic Curved Beams

Mathematical Problems in Engineering, 1-17, 2007

55. Fadaee M. J. Saffari H. Khosravi H., Mathematical Approach for Large Deformation Analysis of the Stiffened Coupled Shear Walls

Journal of Computer, Information, and Systems Science, and Engineering, 147-150, 17, 2006

56. Fadaee M. J. Saffari H. Khosravi H., Stability of Stiffened Coupled Shear-Wall

Journal of Tehran School of Engineering, 4, 4, 2006

57. Sinaei A., Mansouri S. H., Saffari H. Tabatabaei R., A Six Nodded Locking -Free Curved Beam Element Based On Curvature

Iranian Journal of Science & Technology, 27, B1, 21-36, 2003

58. Saffari H., Abbasnia R. and Amini F, Extended Slope-Deflection Method for Nonlinear Analysis of Thin Walled Structures (in Persian)

nternational journal of Science & Technology, 1, 79-102, 2000

59. Javad Mashhadia and Hamed Saffari, Dynamic Increase factor based on residual strength to assess progressive collapse

Steel and Composite Structures,, . 25, 5, 617-624, 0

60. H. Saffari M. J. Fadaei R. Tabatabaei, Nonlinear Analysis of Space Trusses Using Modified Normal Flow Algorithm

Journal of Structural Engineering (ASCE), 134, 6, 998-1005, 0

61. Saffari H., Mirzai N., Mansouri I, An accelerated incremental algorithm to trace the nonlinear equilibrium path of structures

Latin American Journal of Solids and Structures, 9, 2012, 425 – 442, 0

دروس

دروس ترم جاری

 تحلیل غیر ارتجاغی سازه ها (دکترا)

 اصول مهندسی باد و زلزله (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 تحلیل سازه ها 1 (کارشناسی)

 تحلیل سازه 2 (کارشناسی)

 سازه های فولادی 1 (کارشناسی)

 اصول مهندسی زلزله (کارشناسی)

 بارگذاری (کارشناسی)

 بتن 1 (کارشناسی)

 بتن 2 (کارشناسی)

 پروژه فولاد (کارشناسی)

 پروژه بتن (کارشناسی)

 پایداری (کارشناسی ارشد)

 سازه های فولادی پیشرفته (دکترا)

 طراحی لرزه ای سازه ها (دکترا)

 سازه های فولادی 2 (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 اصول مهندسی زلزله

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 11:30 تا 13:30

 تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

- شنبه 10:30 تا 13:30

 سازه های بتن ارمه 1

- یک شنبه 11:30 تا 13:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30