دکتر حميدرضا ميرزايي خليل اباد

علاقمندی ها

 مدیریت منابع- حسابهای ملی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mirzaei Chizari Dahajipour, The effects of increasing price of energy carrier on energy consumption in pistachio production (case study of Rafsanjan)

Journal of Agricultural Science and Technology, 16, 4, 697-704, 2014

2. عاطفه سرودی و حمیدرضا میرزایی, تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال بخش های اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

تحقيقات اقتصاد كشاورزی, 1, ۱, 156-143, 1392

3. حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی, جايگاه بخش آب در اقتصاد استان کرمان

تحقيقات اقتصاد كشاورزی, 4, 2, 82-69, 1391

4. زهره احمدی و حمیدرضا میرزایی, تحلیل آثار افزایش قیمت حامل¬های انرژی بر تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش داده – ستانده" ،.

اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي, 26, 2, 46-41, 1391

5. سمیه نقوی و حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی و همکاران, ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاري ﺷﻮك ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی

اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي, 25, 2, 146-123, 1390

6. حميد رضا ميرزايي خليل آبادي و امير حسين چيذري, تعيين كارائي فني و مقدار بهينه مصرف آب در توليد پسته”

پژوهش و سازندگي،, 63, 94-79, 1383

مهارت ها

 مدیریت کشاورزی- تحلیل داده ستانده- بهره وری

دروس

دروس ترم جاری

 مدیریت واحدهای زراعی و دامی (کارشناسی)

 اقتصاد کلان 1 (کارشناسی)

 اقتصاد و مدیریت صنعتی (کارشناسی)

 مدیریت کشاورزی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 مدیریت واحد های کشاورزی تکمیلی (کارشناسی ارشد)

 اقتصاد تولید کشاورزی پیشرفته (دکترا)

برنامه های کلاسی

 اقتصاد کلان G125

- یک شنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 07:30 تا 09:30

 اقتصاد تولید کشاورزی پیشرفته

- شنبه 11:30 تا 13:30 - چهارشنبه 17:30 تا 19:30

 مدیریت واحد های کشاورزی تکمیلی

- شنبه 15:30 تا 17:30 - شنبه 17:30 تا 19:30