دکتر حميد ميروزيري

دروس

دروس ترم جاری

 پردازش سیگنالهای رقمی (کارشناسی ارشد)

رئوس مطالب هفته اول مروري بر سیگنالها و سیستمهاي زمان پیوسته هفته دوم بررسی فرایند دیدن و ادراک اصوات و تصاویر توسط انسان هفته سوم سیگنالها و سیستمهاي زمان گسسته هفته چهارم : تحلیل تبدیلی سیستمهاي خطی مستقل از زمان ساختار سیستمهاي زمان گسسته هفته پنجم تبدیل فوریه گسسته: اطلاعات فاز و دامنه هفته ششم محاسبه تبدیل فوریه گسسته. هفته هفتم محاسبه تبدیل فوریه پیوسته هفته هشتم تبدیل Z ویژگی های تبدیل Z هفته نهم بررسی اثر قطب و صفر در نمودار H(z) هفته دهم معرفی سیستم های مینیمم فاز هفته یازدهم DFT هفته دوازدهم FFT هفته سیزدهم بیان صوت و تصویر و استخراج ویژگی: شکل، بافت، رنگ هفته چهاردهم ساختار حنجره و شبکیه چشم، توهم و درک اصوات و تصاویر توسط انسان، دقت مکانی، دقت زمانی، تمایز رنگها و تباین شدت روشنایی در چشم هفته پانزدهم سامانه های اخذ صوت وتصویر: نمونه برداری زمانی، نمونه برداری طیفی (تصاویر رنگی و چند طیفی)، مدل ریاضی و توصیف صوت و تصویر بصورت یک ماتریس هفته شانزدهم فیلترهای پایین گذر، فیلترهای بالا گذر، حذف نویز در حوزه فرکانس