دکتر حميد كاوياني پويا

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان (پایان نامه: اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران در عصر ساسانی از شاپور اول تا شاپور دوم) , از 1384 تا 1387

بررسی اوضاع سیاسی درایران عصر ساسانی، اوضاع اجتماعی و بررسی چگونگی رسمیت بخشی به دین زرتشتی، چگونگی مزدیسنی در دوران نخستین عصر ساسانی و دین مانی و مانویان درونمایة بحث پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد را تشکیل می دهد

 دانشگاه تهران

دکترا تاریخ ایران باستان (پایان نامه: تاریخ پزشکی و مراکز درمانی در ایران باستان) , از 1387 تا 1390