دکتر حميدرضا حرّی

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مدیریت و اقتصاد – بخش علوم اقتصادی - کد پستی ۷۶۱۶۹۱۴۱۱۱

 ایمیل

horryhr@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی اقتصاد نظری , از 1365 تا 1369

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی , از 1369 تا 1372

 دانشگاه علامه طباطبایی

دکترا اقتصاد پولی , از 1381 تا 1387

علاقمندی ها

 اقتصاد منابع

 اقتصاد سنجی

 اقتصاد اسلامی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 دانشیار- دانشگاه شهید باهنر کرمان

از 1373 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 تخمين تابع تقاضاي جاده اي

همکار اصلی, از 1370 تا 1371

 بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي شهرستان زرند

مجری, از 1375 تا 1376

 بررسي وضعيت اشتغال در شهرستان زرند، شهر بابك و بخش گلباف

همکار اصلی, از 1376 تا 1378

 كشش پذيري عرضه و تقاضاي خدمات بيمارستانهاي نمونه كشور،

همکار اصلی, از 1381 تا 1382

 سنجش ميزان رضايت مشتريان شرکت سهامی مخابرات استان کرمان

همکار اصلی, از 1386 تا 1387

 طرح آمایش سرزمین استان کرمان،

همکار اصلی, از 1378 تا 1388

 تعيين ميزان توسعه يافتگي شهرستان‌هاي استان کرمان در برنامه سوم (مقايسه سال‌هاي1379-1383)

همکار اصلی, از 1387 تا 1388

 بررسي مشکلات مصرف، توليد و صادرات فرش دستباف استان کرمان، رهيافت تحليل سلسله مراتبي(AHP)

همکار اصلی, از 1386 تا 1387

 گزارش ارزيابي دروني گروه آموزشي: اقتصاد بازرگاني

همکار اصلی, از 1387 تا 1388

 کيفيت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان از ابعاد مختلف در راستاي حفظ و جذب مشتريان

همکار اصلی, از 1378 تا 1388

انتشارات

مقاله های مجله

1. Zeinolabedin Sadeghi, Hamid Reza Horry & Sadegh Khazaee, An economic evaluation of Iranian natural gas export to Europe through proposed pipelines

Energy Strategy Reviews, 18, 1-17, 2017

2. Hamid Reza Horry &Elham Rahimi, The Effect of Real Exchange Rate Volatility on Strategic Investment in Iran

Iranian Journal of Economic Studies, 4, 1, 81-100, 2015

3. Jalaie, S. A., Hassanzadeh Jezdani, A., Horry H. R., Assessing the Globalisation Performance of the Muslim Countries through Convergence Analysis

Review of Islamic Economics, 12, 2, 157-175, 2008

4. صادقي زين العابدين, مهدي زاده سميه, حري حميدرضا, ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي توليد انرژي از فاضلاب شهر کرمان

تحقيقات اقتصاد كشاورزي, 8, 30, 113-131, 1395

5. حري حميدرضا, جلايي سيدعبدالمجيد, حمزه نژاد نسيم, بررسي تاثير فرار مغزها بر توليد و تجارت خارجي ايران با استفاده از يک مدل تعادل عمومي قابل محاسبه

نظريه هاي كاربردي اقتصاد, 2, 1, 25-44, 1394

6. رحيمي الهام, حري حميدرضا, اثرات نااطميناني نرخ ارز و تورم بر فرصت هاي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداري, 6, 23, 125-146, 1394

7. صادقي زين العابدين, حري حميدرضا, محمدميرزايي آزاده, تحليل تجزيه ساختاري آلودگي درايران: رهيافت داده – ستانده

مطالعات اقتصادي كاربردي, 3, 10, 145-175, 1393

8. حري حميدرضا, جلايي سيدعبدالمجيد, يوسفوند سامان, بررسي اثر جهاني شدن روي رابطه مبادله خالص، ناخالص و درآمدي كل ايران با استفاده از مدل VAR

پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي), 9, 17, 53-74, 1393

9. حري حميدرضا, رحيمي الهام, تاثير نوسان هاي قيمت نفت بر تابع سرمايه گذاري Qتوبين رويكردي از تئوري اختيار واقعي

پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي, 22, 72, 105-125, 1393

10. حري حميدرضا, جلايي سيدعبدالمجيد, جعفري سعيد, بررسي تاثير توسعه مالي و مصرف انرژي بر تخريب زيست محيطي در ايران در چارچوب فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس (EKC)

اقتصاد انرژي ايران (اقتصاد محيط زيست و انرژي), 2, 6, 27-48, 1392

11. مومني فرشاد, حري حميدرضا, بانکداري مرکزي در نظام بانکداري اسلامي بدون ربا: شناسايي و ارزيابي ابزارهاي پولي کارآمد

پژوهشنامه اقتصادي, 6, 139-165, 1388

12. حري حميدرضا, جلايي سيدعبدالمجيد, ايراني كرماني فاطمه, بررسي اثر تغيير نرخ تسهيلات اعتباري بانک ها بر سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن

پژوهشنامه اقتصادي, 8, 31, 59-89, 1387

13. شكيبايي، عليرضا ؛ حميدرضا حري و فاطمه ايراني كرماني, برآورد کشش های تقاضای خدمات درمانی با استفاده از مدل سيستم تقريبا ایده آل (AIDS)

فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران, 8, 27, 199-230, 1385

14. جلايي سيدعبدالمجيد, حري حميدرضا, ايراني كرماني فاطمه, برآورد رفتار نرخ ارز واقعي در ايران

پژوهشنامه اقتصادي, 6, 22, 226-256, 1385

مهارت ها

 نرم افزارهای اقتصاد سنجی

 Microsoft Office

دروس

دروس ترم جاری

 اقتصاد سنجی (کارشناسی ارشد)

 اقتصاد اسلامی (کارشناسی ارشد)

 بانکداری اسلامی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 ارزیابی طرح های اقتصادی (کارشناسی)

 آمار 2 (کارشناسی)

 آمار 1 (کارشناسی)

 اقتصاد خرد 2 (کارشناسی)

 اقتصاد پولی (دکترا)