دکتر حسن فرحبخش

تحصیلات آکادمیک

  دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی علوم زراعی , تا 1367

  دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد زراعت , تا 1370

  دانشگاه لندن

دکترا فیزیولوژی گیاهان زراعی , تا 1377

علاقمندی ها

 فیزیولوژی تنش های محیطی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

فارسی

زبان مادری

انتشارات

کتاب ها

1. پسندی پور، ا. فرحبخش، ح., . مجموعه مهندسی زراعت، 4000 نکات کلیدی زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی، طرح آزمایش های کشاورزی، اکولوژی و خاکشناسی.

انتشارات جهش . 448 صفحه., تهران, 1391

مقاله های مجله

1. پاك گوهر ندا، احمد قنبري و حسن فرحبخش,  بررسي خصوصيات كمي و كيفي علوفه خلر (Lathyrus sativus L.) و ارزن نوتريفيد (Pennisetum sp.) در الگوهاي مختلف كشت.

نشريه بوم شناسي كشاورزي., (1), 6, 117-108, 1393

2. فرحبخش صدیقه و حسن فرحبخش, بررسی اثرات کم آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد چند توده بومی کنجد در شرایط کرمان

نشریه پژوهشهاي زراعی ایران, 12, 4, 783-776, 1393

3. سالار پورغربا فاطمه و حسن فرح بخش, تاثیرتنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر صفات ظاهری و فیزیولوژیکی گیاه رازیانه

به زراعی کشاورزی, 16, 3, 778- 765, 1393
 .1393. . . دوره 16 شماره 3.ص

4. کبیری رزیتا، فرحبخش حسن و فاطمه نصیبی, اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دو ماهنامه علمی و پژوهشی تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران, 30, 4, 609-600, 1393
 . 1393. . . 30(4): .

5. امین پسندی پور، حسن فرحبخش، مهری صفاری، بتول کرامت, اثر سالیسیلیک اسید بر برخی واکنش های فیزیولوژیک گیاه شنبلیله ( Trigonella foenum graceum) تحت تنش شوری.

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی, 7, 2(26), 228-215, 1392

6. رزیتا کبیری، فاطمه نصیبی و حسن فرحبخش, طالعه برخی پارامترهای اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه سیاهدانه در شرایط کشت هیدروپونیک

فرآیند کارکرد گیاهی, 2, 1, 19-11, 1392
راهنمای آول اینجانب هستم

7. لیلا کشاورز، حسن فرحبخش، پوراندخت گلکار, اثر هیدروژل و رژیم های آبیاری بر میزان کلروفیل، نیتروژن و بعضی شاخص های رشد و عملکرد ارزن علوفه ای

تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, 3, 9, 162-147, 1392

8. ع. ترابی، ح. فرحبخش و غ. خواجوئی نژاد, ررسی رژیم های مختلف آبیاری و سوپر جاذب زئولیت بر عملکرد و اجزائ عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolour L.)

به زراعی کشاورزی, 15, 3, 1-14, 1392

9. م. غیاثی اسکوئی، ح. فرحبخش، ح.صبوری و ق محمدی نژاد, ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی بر اساس شاخص های تحمل و حساسیت

نشریه تولید گیاهان زراعی, 6, 4, 55-75, 1392