اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-31322662

 ایمیل

s.golestani@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی آب/ آبیاری , از 1379 تا 1382

 دانشگاه شهرکرد

کارشناسی ارشد مهندسی آب/آبیاری و زهکشی (پایان نامه: اصلاح مدل بيلان حجم با به کار گيري عبارت مومنتم مدل اينرسي صفر براي آبياري جويچه اي) , از 1384 تا 1386

 دانشگاه شهرکرد (دوره مشترک دانشگاه شهرکرد و شهید چمران اهواز)

دکترا مهندسی آب/ آبیاری و زهکشی (پایان نامه: بررسی تنش آبی بر خصوصیات گیاه سیب زمینی تحت اعمال روش های کم آبیاری در محیط های کشت مختلف) , از 1388 تا 1393

طرح های تحقیقاتی

 بررسي اثر مديريت هاي كم آبياري تنظيم شده و كم آبياري موضعي ريشه بر برخي از صفات كيفي سورگوم در كشت مخلوط سورگوم- لوبيا قرمز

از 1394/6/15 تا 1395/6/15

 بررسي كاهش حجم منابع آب زيرزميني و وقوع پديده فرونشست در استان همدان

از 1394/6/15 تا 1395/6/13

همكار طرح: سودابه گلستاني كرماني

انتشارات

کتاب ها

1. سید حسن طباطبائی ، سودابه گلستانی کرمانی ، پیام نجفی, آبیاری سطحی (طراحی به روش تجربی و نیمه تجربی)

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان), 1392

مقاله های مجله

1. عطیه خواجه خضری- عباس رضایی- سودابه گلستانی کرمانی, ارزيابي اثرات کمآبياري متناوب و منظم بر عملکرد و برخي از اجزاي آن در کشت مخلوط (سورگوم- لوبیا قرمز)

نشریه علوم و مهندسی آبیاری, جلد 41, شماره 2, 77-92, 1397

2. فهیمه خادم پور- بهرام بختیاری- سودابه گلستانی کرمانی, تحليل حساسيت مدل پنمن- مونتيث- فائو در برآورد تبخيرتعرق مرجع روزانه و پهنه بندي و ضرايب حساسيت آن در گستره ايران

نشریه اب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), جلد 31, شماره 4, 1059-1046, 1396

3. , معرفي روش هاي کم آبياري موضعي ريشه

مجله تخصصي آب و آبياري (ترويجي), 1393

4. , بررسي اثرات تنش خشکي حاصل از کم آبياري سنتي و متناوب روي برخي از خصوصيات کمي و کيفي سيب زميني آگريا

مجله علوم و مهندسي آبياري (علمي و پژوهشي), 1392

5. , بررسي کاربرد روش هال اصلاح شده در تخمين حجم جريان زير سطحي در مدل ترکيبي بيلان حجمي – اينرسي صفر براي آبياري جويچه اي

مجله پژوهش آب ايران (علمي و پژوهشي), 1389

6. , اصلاح مدل بيلان حجمي با بهبود ترم ذخيره سطحي براي آبياري جويچه اي

مجله دانش کشاورزي (علمي و پژوهشي) دانشگاه تبريز،, 1387

7. , معرفي مدلهاي رياضي مورد استفاده در آبياري سطحي

مجله روشهاي آبياري (برزگر-ترويجي, 1387

8. , تعيين حجم تبخير و تعرق در استان چهار محال و بختياري بر اساس سالهاي تر سالي و خشک سالي

مجله پژوهش در علوم کشاورزي (علمي و پزوهشي) دانشگاه آزاد واحد خوراسگان, 1385

9. , بررسي تاثير روش هاي کم آبياري متناوب و سنتي در آبياري قطره اي بر برخي از صفات سيب زميني در شهرکرد

پذیرش شده در مجله پژوهش آب ايران (علمي و پژوهشي), 0

مقاله های کنفرانس

1. , the effect of global warming on the radiation hybrid equation for estimating evapotranspiration : case study- kerman

the second international congress of earth, space and claen energy, shahid beheshti university, 2017
fahime khadempour- bahram bakhtiari- sodabeh golestani

2. , پذیرش مقاله با عنوان Development of improved volume balance model for furrow irrigation system

اولين سمينار بين المللي کامپيوتر و تکنولوژي در کشاورزي, چین, 2007

3. ملیحه حاج غنی- سودابه گلستانی- محمد ذونعمت کرمانی, بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر سرعت جریان در کانال های خاکی مزرعه

هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران, دانشگاه شهرکرد, 1397

4. مینو کیانی نژاد- محمد ذونعمت کرمانی- سودابه گلستانی کرمانی, بررسی آزمایشگاهی تاثیر جت دوگانه بر رسوب زدایی از مخازن سدها در روش جت هیدروساکشن

هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران, دانشگاه شهرکرد, 1397

5. الهام کاظمی کرانی، مرضیه ثمره هاشمی، سودابه گلستانی کرمانی، میثم ثمره قاسم شعبجره, انتخاب بهینه معیارهای الگوی کشت (مطالعه موردی: حوضه کویر درانجیر)

اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1397

6. نیما رجایی لک- سودابه گلستانی کرمانی, بررسی روند تغییرات برخی از پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از روش ناپارامتری اسپیرمن

اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1397

7. هانیه زاهدی- سودابه گلستانی کرمانی- مجید رحیم پور, مطالعه آزمایشگاهی یکنواختی پخش در سیستم های آبیاری قطره ای کم فشار

اولین همایش ملی مدل سازی و فناوریهای جدید در مدیریت آب, دانشگاه بیرجند, 1397

8. محسن بخشوده- سودابه گلستاني- محمد طاها سالاري, ارزيابي سامانه هاي آبياري قطره اي در تعدادي از باغات پسته شهرستان رفسنجان

سومين همايش ملي مديريت آب در مزرعه, موسسه تحقيقات خاك و آب, 1396

9. مليحه حاج غني- سودابه گلستاني كرماني-هانيه زاهدي, بررسي كيفيت آب زيرزميني شهرستان بردسير به منظور شرب، كشاورزي و صنعت

هشتمين كنفرانس ملي پژوهشي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك, مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمان, 1396

10. بهناز برائي نژاد- نسرين سياري- سودابه گلستاني كرماني- محمد باقر رهنما, بررسي خصوصيات خشكسالي با استفاده از شاخص RDI مطالعه موردي: رفسنجان

سومين همايش ملي مديريت آب در مزرعه, موسسه تحقيقات خاك و آب, 1396

11. پوران پور شيخعلي- سودابه گلستاني كرماني- نسرين سياري- رضا مقانلو, بررسي روند تغيير در پارامترهاي اقليمي شهر كرمان تحت شرايط تغيير اقليم

چهاردهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير, دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 1396

12. مينو كياني نژاد- سودابه گلستاني كرماني- مريم كريمي, پايش خشكسالي با به كار گيري چند شاخص پركاربرد و برآورد بهترين شاخص در ايستگاه سينوپتيك

چهاردهمين همايش ملي آببياري و كاهش تبخير, دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 1396

13. محسن بخشوده- سودابه گلستاني كرماني, مطالعه تكنيك گياه پالايي در حذف فلزات سنگين از آبهاي نا متعارف

همايش جامع بين المللي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست پايدار, تهران, 1396

14. الهام كاظمي كراني- مرضيه ثمره هاشمي- سودابه گلستاني كرماني, بررسي و تحليل معيارهاي الگوي كشت

چهاردهمين همايش ملي آبياري و كاهش تبخير, دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 1396

15. محسن بخشوده- سودابه گلستانی کرمانی-محمد طاها سالاری, ارزیابی وضعیت سامانه های آبیاری قطره ای در تعدادی از باغات پسته شهرستان رفسنجان

سومين همايش ملي مديريت آب در مزرعه, تهران, 1396

16. , اثر آبياري با فاضلاب تصفيه شده بر تجمع برخي از عناصر سنگين در مغز پسته

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

17. , خصوصيات فيزيکي ريشه سيب زميني در محيط کشت مزرعه و هيدروپونيک در شرايط اعمال کم آبياري

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

18. , خصوصيات فيزيکي ريشه سيب زميني در محيط کشت هيدروپونيک و گلخانه در شرايط اعمال کم آبياري

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

19. , خاستگاه، جایگاه و ابعاد اصلی ارزیابی یکپارچه سامانه های منابع آب

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

20. عطيه خواجه خضري- سودابه گلستاني كرماني- عباس رضايي استخروئيه, بررسي برخي از صفات فيزيولوژيكي گياه سورگوم در كشت مخلوط سورگوم- لوبيا قرمز تحت اعمال كم آبياري

هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك, دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 1394

21. عطيه خواجه خضري- سودابه گلستاني كرماني- عباس رضايي استخروئئيه, ارزيابي راندمان مصرف آب در شرايط اعمال تنش خشكي در كشت مخلوط سورگوم- لوبيا قرمز

همايش ملي راهكارهاي پيش روي بحران آب در ايران و خاور ميانه, شيراز, 1394

22. عطيه خواجه خضري- عباس رضايي استخروئيه- سودابه گلستاني كرماني, كشت مخلوط راهكاري براي استفاده بهينه از زمين مطالعه موردي: سورگوم- لوبيا قرمز

هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك, دانشگاه شهيد باهنر كرمان, 1394

23. , تنش رطوبتي بر راندمان مصرف آب سيب زميني (رقم آگريا) در شرايط كنترل شده و مزرعه

اولین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاور میانه, شیراز, 1393

24. , ارايه يک مدل رياضي جهت تخمين نفوذ عمقي ناشي از آبياري

سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب, 1391

25. , بررسي اثرات تنش آبي بر ميزان کلروفيل و سطح برگ گياه سيب زميني در کشت هيدروپونيک

دومين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي, 1391

26. , عنوان بررسي اثرات تنش خشکي روي ريشه و غده سيب زميني آگريا

سومين همايش ملي علوم کشاورزي و صنايع غذايي, 1391

27. , مطالعه اثرات روش کم آبياري متناوب بر تعدادي از صفات فيزيولوژيکي گياه سيب زميني آگريا

اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دست يابي به توسعه پايدار در بخش هاي کشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست, 1391

28. , ارزيابي ضرائب معادلات نفوذ و پيشروي در آبياري جويچه اي در دبي هاي نامشخص

يازدهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1390

29. , ارزيابي مدل بيلان حجمي اصلاح شده براي محاسبه مسافت پيشروي در آبياري جويچه اي

ششمين کنفرانس هيدروليک ايران, دانشگاه شهرکرد, 1386

30. , تخمين زمان پيشروي در آبياري جويچه اي با استفاده از مدل بيلان حجمي اصلاح شده

نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1386

31. , تعيين حداکثر و حداقل تبخير و تعرق در استان چهار محال و بختياري بر اساس دوره هاي خشک سالي و تر سالي

نخستين همايش منطقه اي بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه هاي کارون و زاينده رود, دانشگاه شهرکرد, 1385