اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-31322662

 ایمیل

s.golestani@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی آب/ آبیاری , از 1379 تا 1382

 دانشگاه شهرکرد

کارشناسی ارشد مهندسی آب/آبیاری و زهکشی (پایان نامه: اصلاح مدل بيلان حجم با به کار گيري عبارت مومنتم مدل اينرسي صفر براي آبياري جويچه اي) , از 1384 تا 1386

 دانشگاه شهرکرد

دکترا مهندسی آب/ آبیاری و زهکشی (پایان نامه: بررسی تنش آبی بر خصوصیات گیاه سیب زمینی تحت اعمال روش های کم آبیاری در محیط های کشت مختلف) , از 1388 تا 1393

انتشارات

کتاب ها

1. سید حسن طباطبائی ، سودابه گلستانی کرمانی ، پیام نجفی, آبیاری سطحی (طراحی به روش تجربی و نیمه تجربی)

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان), 1392

مقاله های مجله

1. , معرفي روش هاي کم آبياري موضعي ريشه

مجله تخصصي آب و آبياري (ترويجي), 1393

2. , بررسي اثرات تنش خشکي حاصل از کم آبياري سنتي و متناوب روي برخي از خصوصيات کمي و کيفي سيب زميني آگريا

مجله علوم و مهندسي آبياري (علمي و پژوهشي), 1392

3. , بررسي کاربرد روش هال اصلاح شده در تخمين حجم جريان زير سطحي در مدل ترکيبي بيلان حجمي – اينرسي صفر براي آبياري جويچه اي

مجله پژوهش آب ايران (علمي و پژوهشي), 1389

4. , اصلاح مدل بيلان حجمي با بهبود ترم ذخيره سطحي براي آبياري جويچه اي

مجله دانش کشاورزي (علمي و پژوهشي) دانشگاه تبريز،, 1387

5. , معرفي مدلهاي رياضي مورد استفاده در آبياري سطحي

مجله روشهاي آبياري (برزگر-ترويجي, 1387

6. , تعيين حجم تبخير و تعرق در استان چهار محال و بختياري بر اساس سالهاي تر سالي و خشک سالي

مجله پژوهش در علوم کشاورزي (علمي و پزوهشي) دانشگاه آزاد واحد خوراسگان, 1385

7. , بررسي تاثير روش هاي کم آبياري متناوب و سنتي در آبياري قطره اي بر برخي از صفات سيب زميني در شهرکرد

پذیرش شده در مجله پژوهش آب ايران (علمي و پژوهشي), 0

مقاله های کنفرانس

1. , پذیرش مقاله با عنوان Development of improved volume balance model for furrow irrigation system

اولين سمينار بين المللي کامپيوتر و تکنولوژي در کشاورزي, چین, 2007

2. , اثر آبياري با فاضلاب تصفيه شده بر تجمع برخي از عناصر سنگين در مغز پسته

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

3. , خصوصيات فيزيکي ريشه سيب زميني در محيط کشت مزرعه و هيدروپونيک در شرايط اعمال کم آبياري

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

4. , خصوصيات فيزيکي ريشه سيب زميني در محيط کشت هيدروپونيک و گلخانه در شرايط اعمال کم آبياري

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

5. , خاستگاه، جایگاه و ابعاد اصلی ارزیابی یکپارچه سامانه های منابع آب

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

6. , تنش رطوبتي بر راندمان مصرف آب سيب زميني (رقم آگريا) در شرايط كنترل شده و مزرعه

اولین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاور میانه, شیراز, 1393

7. , ارايه يک مدل رياضي جهت تخمين نفوذ عمقي ناشي از آبياري

سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب, 1391

8. , بررسي اثرات تنش آبي بر ميزان کلروفيل و سطح برگ گياه سيب زميني در کشت هيدروپونيک

دومين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه اي, 1391

9. , عنوان بررسي اثرات تنش خشکي روي ريشه و غده سيب زميني آگريا

سومين همايش ملي علوم کشاورزي و صنايع غذايي, 1391

10. , مطالعه اثرات روش کم آبياري متناوب بر تعدادي از صفات فيزيولوژيکي گياه سيب زميني آگريا

اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دست يابي به توسعه پايدار در بخش هاي کشاورزي منابع طبيعي و محيط زيست, 1391

11. , ارزيابي ضرائب معادلات نفوذ و پيشروي در آبياري جويچه اي در دبي هاي نامشخص

يازدهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1390

12. , ارزيابي مدل بيلان حجمي اصلاح شده براي محاسبه مسافت پيشروي در آبياري جويچه اي

ششمين کنفرانس هيدروليک ايران, دانشگاه شهرکرد, 1386

13. , تخمين زمان پيشروي در آبياري جويچه اي با استفاده از مدل بيلان حجمي اصلاح شده

نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1386

14. , تعيين حداکثر و حداقل تبخير و تعرق در استان چهار محال و بختياري بر اساس دوره هاي خشک سالي و تر سالي

نخستين همايش منطقه اي بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه هاي کارون و زاينده رود, دانشگاه شهرکرد, 1385