دکتر غلامحسين شهيدي بنجار

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mohadeseh Hassani Sadi, Gholam Hosein Shahidi Bonjar, Plants used in folkloric medicine of Iran are exquisite bio-resources in production of silver nanoparticles

IET Nanobiotechnology, 11, 3, 300-309, 2017

2. Mahboobeh Soltanzadeh, Meysam Soltani Nejad and Gholam Hosein Shahidi Bonjar, Application of Soil-borne Actinomycetes for Biological Control against Fusarium Wilt of Chickpea (Cicer arietinum) caused by Fusarium solani fsp pisi

journal of Phytopathology, 164, 11-12, 967-978, 2016

3. Soltani NejadMeysam*1, Shahidi BonjarGholam Hosein1, Khaleghi Naimeh2, Biosynthesis of gold nanoparticles using streptomyces fulvissimus isolate

Nanomedicine journal, 2, 2, -, 2015

4. Nasser Keikha, Seyyed Amin Ayatollahi Mousavi, Ali Reza Nakhaei, Mohammad Hossein Yadegari, Gholam Hossein Shahidi Bonjar, Somayyeh Amiri, In Vitro Evaluation of Enzymatic and Antifungal Activities of Soil-Actinomycetes Isolates and Their Molecular Identification by PCR

Jundishapur journal of microbiology, 8, 5, 2015

5. Meysam Soltani Nejad, Mehrdad Khatami, Gholam Hosein Shahidi Bonjar, Extracellular synthesis gold nanotriangles using biomass of Streptomyces microflavus

IET Nanobiotechnology, 1-6, 2015

6. Z. Fotoohiyan1, S. Rezaee*1, Gh.H. Shahidi Bonjar2, A.H. Mohammadi3, M. Moradi3, Induction of Systemic Resistance by Trichoderma harzianum Isolates in Pistachio Plants in-

Journal of Nuts, 6, 2, 95-111, 2015

7. Meysam Soltani Nejad1 ✉, Mehrdad Khatami2, Gholam Hosein Shahidi Bonjar1, Extracellular synthesis gold nanotriangles

IET Nanobiotechnology, 1-6, 2015

8. Meysam Soltani Nejad1*, Mehrdad Khatami2, Gholam Hosein Shahidi Bonjar1, Streptomyces somaliensis for green synthesis of silver nanoparticles

Nanomedicine journal, 2, 3, 233-238, 2015

9. Mahdieh Sadeghiana,*, Gholam Hosein Shahidi Bonjarb, Gholam Reza Sharifi Sirchia, Post harvest biological control of apple bitter rot by soil-borne

Postharvest Biology and Technology, 112, 46–54, 2015

10. Sara Biglari1*, Gholam Hosein Sharifi2, Gholam Reza Sharifi3, Production of gold nanoparticles by Streptomyces djakartensis isolate B-5

Nanomedicine journal, 1, 4, 229-237, 2014

11. B. Sadeghya, M. Salaria, G.H. Shahidi Bonjarb, N. Panjekeha & M. Aminnaeec, A preliminary study of biological

Archives Of Phytopathology And Plant, 47, 7, 774-779, 2014
http://dx.doi.org/10.1080/03235408.2013.821766

12. Afsaneh Moslemi Mehni1*, Saghar Ketabchi1, Gholam Hosein Shahidi Bonjar2, Antibacterial activity and polyphenolic content of Citrullus

International Journal of Biosciences | IJB |, 4, 3, 190-196, 2014

13. Sara Biglari1 ∗, Shahidi Bonjar2, Gholam Hosein2, Sharifi Sirchi3, and Gholam Reza3, Green Production of Nanogold Particles by

Journal of, 8, -, 1-6, 2014

14. B. Sadeghya, M. Salaria, G.H. Shahidi Bonjarb, N. Panjekeha and M. Aminnaeec, A preliminary study of biological control of citrus gummosis by soil-borne Streptomyces sp. isolates in vitro condition

Archives of Phytopathology and Plant Protection, 47, 7, 774-779, 2014
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03235408.2013.821766

15. N. Hatamya*, G.H. Shahidi Bonjarb and B. Sadeghya, Screening and isolation of Actinomycetes isolates in biological control

Archives of Phytopathology and Plant Protection, 47, 4, 437–441, 2014

16. Meysam Soltani Nejad*, Gholam Hosein Shahidi Bonjar, Extracellular Biosynthesis of Silver Nanoparticles using Streptomyces microflavus isolate 5

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 210, 2012

17. GH Shahidi Bonjar, Evaluation of antibacterial properties of Iranian medicinal plants against Micrococcus luteus, Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae and Bordetella bronchoseptica

Asian J. Plant Sci, 3, 1, 82-86, 2004

18. GH Shahidi Bonjar, Evaluation of antibacterial properties of Iranian medicinal plants against Micrococcus luteus, Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae and Bordetella bronchoseptica

Asian J. Plant Sci, 3, 1, 82-86, 2004

19. سید امین آیت ااهی موسوی، علیرضا نخعی، ناصر کیخا، سعید امانلو، غلامحسین شهیدی بنجار و سمیه امیری, مقایسه حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره خام ناخالص جدایه های اکتینومیست فعال با دارو های تربینافین، گریزئوفولوین، کتوکونازول، فلوکونازولعلیه میکروسپوروم کانیس، میکروسپوروم جیپسئوم و تریکوفیتون منتاگروفایتیس در شرایط آزمایشگاهی

مجله علوم آزمایشگاهی, 9, 1, 60-53, 1394

مقاله های کنفرانس

1. فرشاد شهریاری ، سونیا عقیقی ، غلامحسین شهیدی بنجار, جداسازی اکتینوباکترهای رایزوسفر گیاه زیره سبز Cuminum cyminum با هدف بکارگیری در بازدارندگی بیماری پژمردگی فوزاریومی

همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاهپزشکی ایران, کرمان, 1395

2. محدثه حسنی * 1، غلامحسین شهیدی بنجار 2، محمد رضا نگارستانی, بررسي رفتار آنتاگونيستي و سينرژيستي چند جدايه استرپتومايسس جدا شده از خاک باغات

سومی ن همایش ملی ن های علمی نجم, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, 1394

3. افسانه برموز1 ، غلامحسین شهیدی بنجار2, استرپتومایسس ها، گوهرهای ارزشمند خاکزی

اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران, 1-4, 1394