دکتر غلامعباس باراني

تحصیلات آکادمیک

 آمریکا

دکترا عمران-اب ,

تجربیات

 سرپرستی بخش مهندسی آبياری

- راه اندازی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهيد باهنر کرمان و سرپرستی بخش مهندسی آبياری, از 1363 تا 1378

 سرپرستی دانشکده مهندسی سيرجان دانشگاه شهيد باهنر کرمان

اندازی دانشکده مهندسی سيرجان دانشگاه شهيد باهنر کرمان, از 1371 تا 1383

 رياست دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1360 تا 1362

 - معاون آموزشی دانشگاه شهيد باهنر

دانشگاه شهيد باهنر, از 1363 تا 1364

 - معاون دانشجوئی دانشگاه شهيد باهنر

دانشگاه شهيد باهنر, از 1367 تا 1373

 - عضويت در هيأت مميزه دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1378 تا 1394

 - نماينده هيأت مميزه در کميته تخصصی دانشکده کشاورزی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1378 تا 1394

 - مديرکل حوزه رياست و امور بين دانشگاهی و روابط بين الملل

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1383 تا 1384

 - عضو کميته تخصصی فنی و مهندسی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1384 تا 1388

 - عضو هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان, از 1384 تا 1388

 رئیس بخش مهندسی عمران

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1386 تا 1394

فایل ها

 رزومه ( ارسال فایل )

  1. رزومه

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

کتاب ها

1. غلامعباس بارانی, هيدروليک مجاری روباز

انشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امير کبير, 1374

مقاله های مجله

1. Fadaei Kermani, A. and Barani, G. A, Numerical simulation of flow over spillway based on the CFD method

Scientia Iranica, 2014

2. -Robati,A. and Barani, G.A, Anew 3_D Hydrogradiant test instrument

Asian Jouranal of Civil Eng, 2014

3. Najafzadeh,M.,Barani,G.A. and Hessami Kermani M, Estimation of pipeline scour due to wave by GMDH

J of pipeline system Eng.ASCE, 2014

4. Najafzadeh, M. and Barani, G.A, .” Experimental study of local scour around a vertical pier in cohesive soils

”, Scientia Iranica, 2014

5. Najafzadeh,M.,Barani, G.A. and Hessami Kermani, M, GMDH based back propagation algorithm to predict abutment scour in cohesive soils

Ocean Engineering. Elsevier, 59, 2013

6. Najafzadeh,M. Barani, G.A. and Hessami Kermani,M, abutment scour in clear-water and livedbed conditions by GMDH network

water science & Technology,Doi, 2013

7. Najafzadeh, M., Barani , G.A., and Azamatolah, GMDH to predict scour depth around apier in cohesive soil

“, Applied Ocean Research, Elsevier, 40, 2013

8. Najafzadeh,M., Barani,G.A. and Hessami Kermani , M, Group method of data handling to predict scour depth around vertical piles under regular waves

Scientia Iranica, 2013

9. Najafzadeh, M , Barani ,G.A, Discussion of Genetic Programing to predict river pipline scour by Azamatholla and chain,J of pipeline system

Eng.ASCE, 2013

10. -Barani,G.A. and shahrokhi sardo, M, Experimental Investigation of submerged vanes shape effect on river-bend stability

Hydraulic structures, 2013

11. -Nejadnaderi, M., Hessami Kermani,M. and Barani, G.A, “ Form of waste water discharge in khamir port solar Distilation for Environmental Management by the empirical equation

Bulletin of environment pharmacology and life Science, 2013

12. NejadNaderi,M.,Hessami Kermani,M. and Barani, G.A, possibility of ground Water operation in coastal Aquifers for prevention of sweater instrusion

Bulletin of Environment pharmacology and Life Science, 2013

13. Robati,a., Barani, G.A. and Nazamadipoor, Balanced Fuzzy particle sworm optimiziation, Applied Mathematical Modeling

Elsevieer,, 36, 2012

14. Fadaei Kermani, A. and Barani, G.A, Seepage analysis through earth dam based on F.D.Method

J. Basic Appl.Sci Res, 2012

15. فدائی کرمانی، ا، بارانی،غ.ع.و قائینی حصاروئیه،م., پیش بینی خطر وقوع جریان های گردابی در آبگیر قائم با استفاده از مدل k نزدیکترین همسایگی

فصلنامه علمی و پژوهشی مهندسی آبیاری و آب, 1391

16. Fadaei Kermani, A., Barani , G.A. and Ghaeni, M, Investigation of cavitation damage level on spillways

World Applied Science Journal, 0

17. 126- فتحی، ن، بارانی،غ.ع., ارزیابی روش های هیدروگراف واحد SCS و اشنایدر با دو مدل تلفاتی

مجله علوم و مهندسی آبیاری, 0

دروس

دروس ترم جاری

 - هيدروليک (کارشناسی)

 - هيدروليک انهار (کارشناسی)

 - آبهای زيرزمينی (کارشناسی)

 - هيدروليک محاسباتی (دکترا)

 تحليل سيستم های منابع آب (دکترا)

 - هيدروليک پيشرفته (کارشناسی ارشد)

 - طراحی هيدروليکی سازه ها (کارشناسی ارشد)

 - هيدروليک مجاری باز (کارشناسی ارشد)

 - سازه های تنظيم آب (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 - بناهای آبی (کارشناسی)

 - ساختمانهای انتقال و توزيع آب (کارشناسی)