دکتر حسين غضنفرپور

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322433

 ایمیل

ma1380 (a) uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه سیستان وبلوچستان

کارشناسی جغرافیا (پایان نامه: ندارد) , از 1370 تا 1373

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری (پایان نامه: نقش جمعیت درتوسعه فیزیکی شهر سیرجان) , از 1373 تا 1376

 دانشگاه اصفهان

دکترا جغرافیا وبرنامه ریزی شهری (پایان نامه: قابلیت ها وتوانمندی های استان کرمان درتوسعه گردشگری) , از 1378 تا 1384

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر حسین غضنفرپور اسماعیل کمالی, کاربردGISدرمدیریت وبرنامه ریزی شهری

انتشارات ماهواره, تهران, 1395

2. دکتر حجت اله شرفی دکتر حسین غضنفرپور مرضیه جعفری, مبانی جغرافیای ارتباطات

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1395

3. محسن کمانداری دکتر حسین غضنفرپور, برنامه ریزی فضای سبز شهری

نورعلم, تهران, 1394

4. دکتر حسین غضنفرپور محسن کمانداری نصرت مصطفی پور, جغرافیای گردشگری باتاکید بر گردشگری شهری

نور علم, تهران, 1393

5. دکتر علی اصغر عبدالهی دکتر حسین غضنفرپور, Arc Gis پیشرفته

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1393

6. دکتر علی اصغر عبدالهی دکترحسین غضنفرپور مهندس احمد اقایی مهندس محسن ایلاقی مهندس حسین محبی, کاربرد رایانه در شهرسازی ومعماری

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1393

7. دکتر حسین غضنفرپور دکتر ابوذر پایدار دکترحجت اله شرفی, جغرافیای گردشگری با تاکید بر گردشگری زیارتی

نورعلم تهران, تهران, 1392

8. دکتر صادق کریمی دکتر حسین غضنفرپور, اصول ومبانی سنجش از دور لیداری

نور علم, تهران, 1392

مقاله های مجله

1. حسین غضنفرپور،امین کاکادزفولی،انیس کاکادزفولی, ارزیابی وتحلیل فضایی شاخص های توسعه خدمات بهداشتی ودرمانی شهرستان های استان فارس بااستفاده از روش های ترکیبی چند شاخصه (TOPSIStVHKORtSAW(

جغرافیا( برنامه ریزی منطقه ای), سال هفتم, شماره2, 91-110, 1396

2. علی اصغر عبدالهی،حسین غضنفرپور،نسرین بشردوست, بررسی بافت فرسوده شهری با رویکرد توسعه گردشگری مورد شناسی:محله درب شازده واقع درمنطقه 8 شیراز

جغرافیا وامایش شهری-منطقه ای, سال ششم, 4پیاپی 21, 77-94, 1395

3. حسین غضنفرپور،یاسر صباحی گراغانی،مرتضی حسن زاده, ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک درراستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری (مطالعه موردی مناطق چهارگانه شهر کرمان)

برنامه ریزی فضایی(جغرافیا), سال ششم, شماره 4 پیاپی 23, 1-19, 1395

4. حسین غضنفرپور ،مسلم قاسمی, اولویت بندی صنایع دستی استان کرمان بااستفاده از تکنیک تاپسیس

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای), سال ششم, 3 پیاپی 23, 35-51, 1395

5. حسین غضنفرپور ،سمیرا حسن زاده ،محدثه حامدی, مدیریت مقابله با اتش سوزی جنگل های شمال ایران(مطالعه موردی جنگل گلستان)

مخاطرات محیط طبیعی, سال پنجم, شماره2پیاپی 10, 61-78, 1395

6. علی اصغر عبد الهی،حسین غضنفر پور ،زهره رضایی, بررسی وارزیابی کاربری اراضی مناطق 9 گانه شهر شیراز با استفاده از مدل L.Q درمحیط GIS

برنامه ریزی فضایی(جغرافیا), سال پنجم, شماره 1پیاپی 16, 63-82, 1394

7. محسن پورخسروانی،حسین غضنفرپور،سیده الهام موسوی, بررسی توزیع فضایی مراکز جاذب جمعیت نسبت به ساختار تکتونیکی شهر کرمان

جغرافیا وامایش شهری ومنطقه ای, سال 5, شماره4 پیاپی 17, 149-172, 1394

8. حسین غضنفرپور ،محسن کمانداری ،صدیقه مکی ابادی, 5-نقش تشکل های غیر دولتی زنان درتوسعه روستایی(مطالعه موردی شهرستان سیرجان)

فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای), سال سوم, شماره2 بهار 1392, 51-70, 1392

9. حسین غضنفرپور, 6-سطح بندی ومیزان توسعه یافتگی خدمات بهداشتی ودرمانی شهرستان های استان کرمان با استفاده از شاخص های تمرکز

برنامه ریزی فضایی, سال سوم, شماره 4 پیاپی 11, 1-18, 1392

10. حسین غضنفرپور،حجت اله شرفی،محسن کمانداری،نسیم امیری, 1-تحلیل ساختار مبلمان فضای شهری باتاکید بر پارک مطهری کرمان

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای), دوره سوم, شماره4, 55-65, 0

11. حسین غضنفرپور،محسن کمانداری،معصومه علیمرادی, 2-اسکان غیر رسمی چالش فرا روی شهرها(مطالعه موردی محله شهرک صنعتی کرمان)

فصلنامهجغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای), دوره دوم, شماره 2, صفحات 31-46, 0

12. حسین غضنفرپور،محسن کمانداری،نسیم امیری, 3-تحلیل وضعیت پارک های شهری کرمان برای استفاده جانبازان ومعلولانوتوزیع فضایی ومکانی انها با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, سال پنجم, شماره 1 پیاپی17, صفحات 119-133, 0

13. حسین غضنفرپور،فرج اله عارفی،ابوذر پایدار ،فتاح حاتمی, 4-بررسی وضعیت توسعه راه های روستایی وارایه الگوی مطلوب (مطالعه موردی نواحی سرحدی جبالبارز جیرفت)

فصلنامه چشم انداز زاگرس, سال چهارم, شماره 13, 0

14. حسین غضنفرپور،منصور ابیار،،محمد جواد شهبا, 7-چالش اجتماعی شهرها درحوزه سرپرستی زنان برخانواده (مطالعه موردی شهر سیرجان)

فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای), سال سوم, شماره پیاپی124, 65-77, 0

15. حسین غضنفرپور،محسن کمانداری،مهرداد محمدی سلیمانی, تاثیر عوامل جغرافیایی درالگوی مسکن روستایی استان کرمان

چشم انداز زاگرس, سال پنجم, شماره4 پیاپی 18, 125-142, 0

16. حسین غضنفرپور, تحلیل فضایی میزان برخورداری از فناوری اطلاعات وارتباطات استان کرمان

امایش محیط, سال هفتم, شماره پیاپی24, 105-126, 0

17. بهنام مغانی،حسین غضنفرپور،مصطفی خبازی،زهرا پربار, توانتندی ها ، اسیب ها وراهکارهای توسعه گردشگری در شهرستان کرمان

جغرافیا (نشریه بین المللی انجمن جغرافیایی ایران), سال 12, شماره4 پیاپی43, 177-192, 0

18. حسین غضنفرپور،مرضیه اقا علیخانی،حمیده افشار منش،ایلا قلی زاده, نیاز سنجی پارکینگ های عمومی درمناطق شهری با استفاده از مدل های ریاضی واماری موردشناسی:شهر کرمان

جغرافیا وامایش شهری ومنطقه ای, سال پنجم, شماره1 پیاپی 14, 123-138, 0