دکتر صديقه غربي

ژنتیک

تحصیلات آکادمیک

 شیراز

کارشناسی زیست شناسی سلولی ملکولی , از 78 تا 82

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد ژنتیک ملکولی (پایان نامه: بررسی جهش های ژن PI3K در سرطان پستان) , از 83 تا 85

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکترا ژنتیک ملکولی (پایان نامه: بررسی تغیرات پروفیال بیانی microRNA در نموهای جانبازان شیمیایی) , از 87 تا 92

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Sedigheh Gharbi, Shahriar Khateri, Mohammad Reza Soroush, Mehdi Shamsara, Parisa Naeli, Ali Najafi, Eberhard Korsching, Seyed Javad Mowla, MicroRNA expression in serum samples of sulfur mustard veterans as a diagnostic gateway to improve care

PloS one, 13, 3, 1-19, 2018

2. Samaneh Khazaei, Sedigheh Gharbi, Seyed Javad Mowla, Geometric Mean of 5S rRNA and MiR-16 As A Suitable Normalizer In Esophageal Cancer

Journal of Cell and Molecular Research, 8, 2, 52-57, 2016

3. Sedigheh Gharbi, Mehdi Shamsara, Shahriar Khateri., Mohammad Reza Soroush., Nassim Ghorbanmehr., Mahmood Tavallaei., Mohammad Reza Nourani, and Seyed Javad Mowla,, Identification of reliable reference genes for quantification of microRNAs in serum samples of sulfur mustard-exposed veterans

Cell Journal, 17, 3, 494-501, 2015

4. Sedigheh Gharbi, Fatemh Mirzadeh, Shahriar Khatrei, Mohammad Reza Soroush, Mahmood Tavallaie, Mohammad Reza Nourani, Mehdi Sahmsara, Seyyed Javad Mowla, Optimizing microRNA quantification in serum samples

Journal of Cell and Molecular Research, 6, 2, 52-56, 2014

5. Sedigheh Gharbi, Mehri Faghihi & Manoochehr Tavassoli, A Novel PIK3CA Hotspot Mutation in Isfahanian Breast Cancer Patients

Cancer Investigation, 29, 4, 313-317, 2011

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 رضا بدخشان

بررسی microRNA احتمالی در ژن E-Cadherin, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهرا محمدی

Study and identification of putative microRNA in EMT pathway, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان