دکتر محمدعلي فرقاني

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

forghani@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک , تا 1366

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ,

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکترا مهندسی صنایع ,

دروس

دروس ترم های گذشته

 تحقیق در عملیات (کارشناسی)

 تحقیق در عملیات پیشر فته (کارشناسی ارشد)

 مدیریت تولید و عملیات (کارشناسی ارشد)

 مدیریت طرح های توسعه (کارشناسی ارشد)

 تصمیم گیری با معیار های چندگانه (MCDM) (کارشناسی ارشد)