دکتر فوزيه جيحون تبار

انتشارات

مقاله های مجله

1. مجید مداح، فوزیه جیحون تبار، زهره رضاپور, توهم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران

تحقیقات اقتصادی, 49, 4, 729-750, 1393

مقاله های کنفرانس

1. ملیحه رجایی، فوزیه جیحون تبار، سعیده سادات مظهری موسوی, رویکردی اسلامی به بررسی بخش خصوصی در نظریات رایج توسعه ی اقتصادی با توجه به ماهیت عینی مالکیت خصوصی سرمایه ی نقدی در نظام سرمایه داری

سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی, تهران, 1393

2. زهرا نجفی، فوزیه جیحون تبار، زهره رضاپور, تاثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر نابرابری درآمد: با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی وقفه‌دار توزیعی

کنفرانس توانمندسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی, شیراز, 1393

3. فوزیه جیحون تبار, بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار در اثر بهبود کیفیت نهادها بر رشد و توسعه بخش خصوصی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی, رشت, 1393

برنامه های کلاسی

 تجارت بین الملل

- شنبه 10:00 تا 12:00 - دوشنبه 10:00 تا 12:00

 نظام های اقتصادی

- شنبه 14:00 تا 16:00 - یک شنبه 14:00 تا 16:00

 روش تحقیق

- یک شنبه 10:00 تا 12:00 - دوشنبه 12:00 تا 14:00

 پول و بانکداری

- یک شنبه 12:00 تا 14:00 - دوشنبه 08:00 تا 10:00