سيما فردوسي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

sima.ferdowsi@uk.ac.ir

 ایمیل

sima.ferdowsi@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علامه طباطبائی

دکترا مترجمی زبان انگلیسی (پایان نامه: The Effect of Emotional Intelligence Development on Undergraduate Trainees’ Simultaneous Interpreting Performance: A Causal Comparative Study) , از 1393 تا 1398

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی (پایان نامه: Investigation of Translation Strategies of Idiomatic Expirations in Subtitled Movies) , از 1383 تا 1385

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی , از 1378 تا 1382

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

کتاب ها

1. Sima Ferdowsi, Masoud Sharififar, The Theory and Practice of Poetry Translation

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1392

2. Masoud Sharififar, Sima Ferdowsi, Practicing Interpretation

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1389

3. Masoud Sharififar, Sima Ferdowsi, A Textbook of Audiovisual Translation

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1387

مقاله های مجله

1. Gholam Reza Tajvidi, Sima Ferdowsi, The Effect of EQ and Gender on Oral Cloze Performance of Simultaneous Interpreting Students

Applied Research on English Language, V.8, N.2, 165-186, 2019

2. Gholamreza Tajvidi, Sima Ferdowsi, : the role of emotional quotient and self efficacystudent trainees' performance in SI aptitude test:

Translation Studies, V.15, N.59, 23-38, 2017

3. Sima Ferdowsi, Mohammad Abbasnejad, In search of a Training Model for Interpreting Course at Universities of Iran

پژوهش در نظام هاي آموزشی, V.7, N.23, 2014

4. Sima Ferdowsi, Investigating four aspects of the Muqattaa`t letters translation

Iranian EFL Journal, V.10, Issue 3, 2014

5. Sima Ferdowsi, Moving Towards an Objective Scoring Assessment in Interpreting

Iranian EFL Journal, V.10, Issue 4, 2014

6. Sima Ferdowsi, Translation of Idiomatic Expression in Subtitling

Iranian EFL Journal, V.9, Issue 4, 2013

7. Sima Ferdowsi, Vahideh Abolhasanizadeh, A Quantitative Study of Rhythm of Literal and Metrical Translations of Khayyam`s Rubaiyat Based on Grabe and Lows` Theory

translation studies, Summer 93, 46, 1393

مهارت ها

 نرم افزار subtitle edit

 نرم افزار subtitle workshop

 نرم افزار SDL Trados Studio

دروس

دروس ترم جاری

 ترجمه شفاهی (کارشناسی)

 ترجمه نوار و فیلم 2 (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 ترجمه نوار و فیلم 1 (کارشناسی)

 روشهای پیشرفته تحقیق در ترجمه (کارشناسی ارشد)

 شناخت عناصر فرهنگی در دو زبان (کارشناسی ارشد)

برنامه های کلاسی

 شناخت عناصر فرهنگی در ترجمه

- شنبه 09:30 تا 11:00

 روشهای پیشرفته تحقیق در ترجمه

- شنبه 11:30 تا 13:00

 ترجمه نوار و فیلم 1 - گروه 1

- چهارشنبه 11:30 تا 13:00

 ترجمه نوار و فیلم 1 - گروه 2

- چهارشنبه 09:30 تا 11:00