دکتر فرشته بختياري

دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

fereshteh@uk.ac.ir

 ایمیل

fereshteb@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی شیمی ,

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ,

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکترا مهندسی شیمی ,

تجربیات

 مشاور بخش طراحي فرايند

شرکت توسعه صنایع انرژي پيشگام وابسته به سازمان انرژي اتمي ايران, اصفهان,

 مشاور بخش تحقيق و توسعه

شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي اصفهان (DMT), اصفهان,

فایل ها

 بازیافت و جداسازی (ارشد بیوتکنولوژی) ( ارسال فایل )

  1. طرح درس

 پدیده های انتقال در سامانه های زیستی (ارشد بیوتکنولوژی) ( ارسال فایل )

  1. Fundamentals of Biochemical Engineering
    این کتاب شامل فصلهای مجزا است.
  2. Najafpour_Biochemical Engineering and Biotechnology
  3. طرح درس
  4. Transport phenomena (Bird & Stewart & Lightfoot)
  5. جدول انتگرال

علاقمندی ها

 کوهنوردی

 طبیعت

 گردشگری داخل و خارج از ایران

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمان

عضو هيئت علمي بخش شیمی, از بهمن ماه 1376 تا تیر ماه 1382

 دانشگاه صنعتي اصفهان

ارائه آزمايشگاه عمليات واحد صنعتي مهندسي شيمي در دانشکده مهندسي شيمي, از در نيمسال دوم سال تحصيلي 74-1373 تا کنون

طرح های تحقیقاتی

 امکان سنجي حذف فلزات سنگين با استفاده از کربن فعال اصلاح شده با نانوذرات مغناطيسی

از 1391/6/1 تا 1392/6/1

 توليد نانوذرات اکسيد مس از محلول¬هاي ليچينگ

از 1388/7/1 تا 1390/11/30

 توليد نانو ذرات اکسيد مس با روش تجزيه حرارتي

از 1388/7/1 تا 1389/10/15

 بيوليچينگ غبار الكتروفيلترهاي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه

از 1383/1/15 تا 1386/6/31

 توليد نانوذرات اکسيدمس (CuO) از خاک کم عيار مجتمع مس ميدوک با روش تجزيه حرارتي مستقيم

از 1392/4/22 تا 1393/4/21

همکار طرح

 توليد نانوذرات اکسيدروي از محلول سولفاته با روش تجزيه حرارتي مستقيم

از بهمن ماه 1389 تا بهمن ماه 1390

همکار طرح

 توليد نانوذرات هماتيت (α-Fe2O3) به روش تجزيه حرارتي مستقيم و شناسايي آن

از مهر ماه 1390 تا مهر ماه 1391

همکار طرح

انتشارات

مقاله های مجله

1. Maryam Barati, Fereshteh Bakhtiari, Dariush Mowla, Sedigheh Safarzadeh, Comparison of the Effects of Poultry Manure and Its Biochar on Barley Growth in Petroleum Contaminated Soils

International Journal of Phytoremediation, 20, 2, 98-103, 2018

2. Mina Salary, Eyed Ahmad Ataei, Fereshteh Bakhtiari, Evaluation of sequencing batch reactor performance for petrochemical wastewater treatment

Advances in Environmental Technology, 3, 3, 133-137, 2017

3. Maryam Barati, Fereshteh Bakhtiari, Dariush Mowla, Sedigheh Safarzadeh, Total Petroleum Hydrocarbon Degradation in Contaminated Soil As Affected by Plants Growth and Biochar

Environmental Earth Sciences, 76, 20, 688, 2017

4. Z. Khadem Modaresi F.Bakhtiari E. Darezereshki S. A. Ataei, Electrodeposition of Cu2O Particles on Reinforced Concrete Substrate

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 24, 140-147, 2015

5. E. Darezereshki F. Tavakoli F. Bakhtiari A.Behradvakyl abad M. Ranjbar, Innovative impregnation process for production of γ-Fe2O3–activated carbon nanocomposite

Materials Science in Semiconductor Processing, 27, 56–62, 2014

6. Z. Mirghiasi F.Bakhtiari E. Darezereshki 4- E. Esmaeilzadeh, Preparation and Characterization of CaO Nanoparticles from Ca(OH)2 by Direct Thermal Decomposition Method

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 113–117, 2014

7. E. Darezereshki, F. Bakhtiari, A. Behradvakylabad, Z. Hassani, Single-step synthesis of activated carbon/γ-Fe2O3 nano-composite at room temperature

Materials Science in Semiconductor Processing, 16, 1, 221–225, 2013

8. E. Darezereshki F. Bakhtiari, Synthesis and characterization of tenorite (CuO) nanoparticles from smelting furnace dust (SFD)

Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 49, (1) B, 21-26, 2013

9. S. Mirzadeh E. Darezereshki F. Bakhtiari M.H. Fazaelipoor M.R. Hosseini, Characterization of Zinc Sulfide (ZnS) Nanoparticles Biosynthesized by Fusarium Oxysporum

Materials Science in Semiconductor Processing, 16, 2, 374–378, 2013

10. ٍ E. Darezereshki, F. Bakhtiari, M. Alizadeh, A. Behradvakylabad, M. Ranjbar ,, Direct thermal decomposition synthesis and characterization of hematite (-Fe2O3) nanoparticles

Materials Science in Semiconductor Processing, 15, 91-97, 2012

11. E. Darezereshki, M. Alizadeh, F. Bakhtiari, M. Schaffie, M. Ranjbar, A novel thermal decomposition method for the synthesis of ZnO nanoparticles from low concentration ZnSO4 solutions

Applied Clay Science, 54, 1, 107-111, 2011

12. E. Darezereshki, F. Bakhtiari, A novel technique to synthesis of tenorite (CuO) nanoparticles from low concentration CuSO4 solution

Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 47, 1, 73-78, 2011

13. F. Bakhtiari, E. Darezereshki, One-step synthesis of tenorite (CuO) nano-particles from Cu4 (SO4) (OH)6 by direct thermal-decomposition method

Materials Letters, 65, 171-174, 2011

14. A. B. Vakylabad, M. Ranjbar, Z. Manafi, F. Bakhtiari, Tank bioleaching of copper from combined flotation concentrate and smelter dust

International Biodeterioration & Biodegradation, 65, 1208-1214, 2011

15. F. Bakhtiari, H. Atashi, M. Zivdar, S.A. Seyed Bagheri, M. H. Fazaelipoor, Bioleaching kinetics of copper from copper smelters dust

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 17, 29-35, 2011

16. E. Darezereshki, M. Ranjbar, F. Bakhtiari, One-step synthesis of maghemite (γ-Fe2O3) nano-particles by wet chemical method

Journal of Alloys and Compounds, 502, 257-260, 2010

17. F. Bakhtiari, M. Zivdar, H. Atashi, S.A. Seyed Baghery, Continuous Bioleaching of Copper from Copper Smelters Dust with a Mixed Culture of Mesophilic Bacteria

Journal of the Chemical Society of Pakistan, 32, 215-222, 2010

18. F. Bakhtiari, M. Zivdar, H. Atashi, S.A. Seyed Bagheri, Bioleaching of copper from smelter dust in a series of airlift bioreactors

Hydrometallurgy, 90, 40-45, 2008

19. F. Bakhtiari, H. Atashi, M. Zivdar, S.A. Seyed Bagheri, Continuous copper recovery from a smelter's dust in stirred tank reactors

International Journal of Mineral Processing, 86, 50-57, 2008

20. F. Bakhtiari, H. Atashi, M. Zivdar, S.A. Seied Baghery, Bioleaching of a mixed copper dust emanating from copper smelters

Advanced Materials Research, 20-21, 143-148, 2007

21. S. Gh. Etemad, F. Bakhtiari, General equations for fully developed fluid flow and heat transfer characteristics in complex geometries

International Communication Heat and Mass Transfer, 26, 2, 229-238, 1999

22. سيد غلامرضا اعتماد، فرشته بختياري, انتخاب مناسبترين شکل هندسي در طراحي مبدلهاي حرارتي فشرده

استقلال, 18, 2, 1378

23. زهرا خادم مدرسي، رضا بازرگان لاري، فرشته بختياري، محمدعلي زارع, بررسي اثر ملاس چغندر و نيز مقايسه جريان مستقيم و پالسي در رسوبگذاري الکتريکي اکسيد مس، جهت کنترل خوردگي ميکروبي فاضلابروهاي بتني مسلح

مواد نوين, 3, 3, 73-80, 0

24. زهرا خادم مدرسي، رضا بازرگان لاري، فرشته بختياري, بررسي خوردگي ميكروبي شبكه فاضلابرو بتني شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفيد هيدروژن

مواد نوين, 2, 4, 97-104, 0

25. فرشته بختياري، سيدعلي سيدباقري, ميكروارگانيزم‫هاي مورد استفاده در استحصال فلزات از كانه‫ها و كنسانتره‫ها و مشخصات كلي آنها

انديشه گزارش فصلي امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه, 35, 0

26. فرشته بختياري، حسين آتشي، مرتضي زيودار، سيدعلي سيدباقري, مقايسه بيوليچينگ غبار الکتروفيلترهاي کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه در سري راکتورهاي مخزني همزندار و راکتورهاي هوا بالابر پيوسته

انديشه "گزارش فصلي امور تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه", 41, 0

مقاله های کنفرانس

1. M. Kazemiranjbar, F. Bakhtiari, A comparison study of two processes for production of biohydrogen from black liquor

The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering (ncnc01), Tehran, Iran, 2013

2. Z. Mirghiasi, F. Bakhtiari, E. Darezereshki, Preperation and Characterization of CaO Nanoparticles from Ca(OH)2 by Direct Thermal Decomposition Method

4th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2012), Kashan, Iran, 2012

3. S. Mirzadeh, F. Bakhtiari, E. Darezereshki, M.H. Fazaelipoor, Biosynthesis of Zinc Sulfide Nanoparticles Using Fusarium Oxysporum Fungus

4th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2012), Kashan, Iran, 2012

4. E. Darezereshki, M. Alizadeh, F. Bakhtiari, M. Schaffie, M. Ranjbar, A Simple Synthesis of ZnO Nanoparticles via Thermal Decomposition with Zn4(SO4)(OH)6.0.5H2O as precursor

4th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2012), Kashan, Iran, 2012

5. E. Darezereshki, A. Behradvakylabad, F. Bakhtiari, M. Alizadeh, M. Schaffie, M. Ranjbar, A Simple Synthesis of Zinc Oxide (ZnO) with Nanorod and spherical Shapes by Thermal Decomposition Method

4th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2012), Kashan, Iran, 2012

6. M. Nazari, E. Darezereshki, M. Ranjbar, F. Bakhtiari, M. Schaffie, M. H. Fazaelipoor, An innovative one-step wet chemical method for synthesis of maghemite (γ-Fe2O3) nano-particles

3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN), Shiraz, Iran, 2010

7. F. Bakhtiari, M. Zivdar, H. Atashi, S.A. Seyed Baghery, Bioleaching of a smelter copper dust in a continuous series of airlift reactors

The 5th International Chemical Engineering Conference, Kish, Iran, 2008

8. F. Bakhtiari, H. Atashi, M. Zivdar, S.A. Seyed Baghery, Biological copper extraction from copper smelters dusts

The 5th International Chemical Engineering Conference, Kish, Iran, 2008

9. F. Bakhtiari, H. Atashi, M. Zivdar, S.A. Seied Baghery, Bioleaching of a mixed copper dust emanating from copper smelters

The 17th International Biohydrometallurgy Symposium (IBS 2007), Frankfurt, Germany, 2007

10. A. Khosravan, F. Bakhtiari, Corrosion and deposit in Zarand power plant and methods for their decrease

The 19th International Power System Conference (PSC), Tehran, 2004

11. فرشته بختياري، مرتضي زيودار، حسين آتشي ، سيدعلي سيدباقري, استحصال مس از غبار الکتروفيلترهاي کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه با روش فروشويي ميکروبي

پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران, تهران, 1386

12. فرشته بختياري، سيدعلي سيدباقري، حسين آتشي، مرتضي زيودار، محمد فضائلي پور, طراحي و ساخت بيوراکتورهاي پيوسته براي فروشوئي زيستي غبار الکتروفيلترهاي کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه جهت استحصال مس

چهارمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران, کرمان (ماهان), 1384

13. فرشته بختياري، حسين آتشي، مرتضي زيودار، سيدعلي سيدباقري، منوچهر وثوقي, سازگاري ميکروارگانيزمها با درصدهاي مختلف جامد براي بيوليچينگ غبار الکتروفيلترهاي کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه

دهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران, زاهدان (دانشگاه سيستان و بلوچستان), 1384

14. سيد غلامرضا اعتماد، فرشته بختياري, انتخاب بهترين شکل هندسي در طراحي مبدلهاي حرارتي فشرده

پنجمين کنفرانس سالانه هندسي مکانيک, دانشگاه تبريز, 1376

15. سيد غلامرضا اعتماد، فرشته بختياري, روش تقريبي براي محاسبه افت فشار جريان آرام سيالات نيوتني و غيرنيوتني در کانالهاي با سطح مقطع دلخواه

يازدهمين کنگره شيمي و مهندسي شيمي ايران, دانشگاه تربيت معلم تهران, 1375

16. F. Danafar, F. Bakhtiari, L. Hasanzadeh, Immobilization of Cellulase on Chitosan- CNT Nanocomposites for Cellulose-to-glucose Conversion Applications

Asian Nano Forum Conference, Kish Island, Iran, 0

17. مهری رحمانی، فرشته بختياري، اسماعیل دره زرشکی, حذف نیترات توسط زئولیت اصلاح شده با نانو ذرات اکسیدآهن

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, تهران, 0

18. حسام شمسی، فرشته بختياري، امیر صرافی، علیرضا الهام فر, بررسی عملکرد باکتری¬های مزوفیل به تنهایی و به صورت مخلوط بر روی حذف مرکاپتان

چهارمین همایش ملی نفت، گاز، پتروشیمی و صنايع وابسته, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 0

19. فائزه مهدی زاده، فرشته بختياري، مجید لطفعلیان, حذف مس از کنسانتره موليبدنيت به روش باکتریایی سازگار با محیط زیست

اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع و معدن (کاربردها و چالشها), مرکز آموزش عالی شرکت زغالسنگ کرمان, 0

20. بهناز مومن پور، فیروزه دانافر، فرشته بختياري, تولید نانوذرات نشاسته از گندم به روش رسوبدهی

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی, دانشگاه علامه طباطبایی, 0

21. فرزانه فرد، حسن حاجی امين شيرازی، فرشته بختياري, سنتز نانو ذرات مگنتيت به روش هم رسوبي از باطله ي معدن گل گهر

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران, کاشان, 0

22. طاهره خانی، فرشته بختياري، امیر صرافی، شهرام دانش پژوه, بررسي تاثير دماي تبخير و افزودن جوانه نمك آمونيوم سولفات بر تشكيل كريستال آمونيوم سولفات توليد شده از اسيد سولفوريك مجتمع مس سرچشمه

چهارمین همایش بین المللی، نهمین همایش مشترک، نوزدهمین کنگره سالانه متالورژی، بیست و هفتمین سمینار سالانه ریخته گری, دانشگاه علم و صنعت ایران, 0

23. مهدی عتیقی لرستانی، فرشته بختياري, حذف رنگهاي مالاشيت گرين و تيونين با استفاده از نانو كامپوزيت مغناطيسي كربن فعال (AC/FeOOH)

پنجمین همایش ملی "سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار", دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس, 0

24. نجمه پورافغان، فرشته بختياري، اسماعيل دره زرشكي، لونا ابراهيمی, بررسي تاثير درصد جامد بر روي بيوليچينگ لجن غبار كارخانه ليچينگ مجتمع مس شهربابك با استفاده از مخلوط باكتريهاي مزوفيل

کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی, دبی، امارات, 0

25. مریم بنی عبدالیوسفی، فرشته بختياري، اسماعيل دره زرشكي، علی رياحی, تاثير يون كلر در ليچينگ كانسنگ سولفيدي(كالكوپيريت) مجتمع مس سرچشمه

چهارمین کنفرانس ملي مهندسي فرآيند، پالايش و پتروشيمي چهارمین کنفرانس ملي مهندسي فرآيند، پالايش و پتروشيمي, تهران، مركز همايشهاي صدا و سيما, 0

26. سعید شریفی نژاد، علی مرتضی پور کوهبنانی، کوشا اکبری حقیقی، فرشته بختياري, توليد بيوديزل (سوخت پاك) با استفاده از جلبك ها و تكنولوژي راكتورهاي غشايي

اولین همایش ملی نانوتکنولوژی در شیمی و مهندسی شیمی, دانشگاه آزاد واحد گچساران, 0

27. سعيده دوست محمدی، فرشته بختياري، اسماعيل دره زرشكي، زهرا منافی، زهرا حيدری مفرد, بيوليچينگ مخزنی کنسانتره کالکوپيريتی مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری¬های ترموفيل معتدل

پانزدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران, دانشگاه تهران, 0

28. اسما ميرزازاده، فرشته بختياري، اسماعيل دره زرشكي، زهرا منافی, تأثير ميدان مغناطيسی بر بيوليچينگ کنسانتره مس مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتري اسيدی تيوباسيلوس فرواکسيدانس

هشتمين همايش مشترک و سومين کنفرانس بين المللی مواد مهندسی و متالورژی, مرکز همايشهای بين¬المللی شهيد بهشتی تهران, 0

29. 24اسما ميرزازاده، فرشته بختياري، اسماعيل دره زرشكي، زهرا منافی, تأثير ميدان مغناطيسی بر بيوليچينگ کنسانتره مس مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتريهای ترموفيل معتدل

چهارمين همايش ملی کاربردهای شيمی در فناوری¬های نوين, موسسه آموزش عالی جامی, 0

30. لیلا حسن زاده، فرشته بختياري، فیروزه دانافر, تثبیت آنزیم بر نانوکامپوزیتهای کیتوسان

سومین همایش ملی فن¬آوری¬های نوین شیمی و مهندسی شیمی, دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان, 0

31. لیلا حسن زاده، فیروزه دانافر، فرشته بختياري, کاربرد کیتوسان در کاتالیست های زیستی و تثبیت آنزیم-ها

سومین همایش ملی فن¬آوری¬های نوین شیمی و مهندسی شیمی, دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان, 0

32. احسان محققي دره رنجي، فرشته بختياري، اسماعيل دره زرشكي, حذف فنل توسط نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن نشانده شده روي كربن فعال

چهارمين همايش ملی آب، پساب و پسماند تهران, هم انديشان انرژي كيميا, 0

33. فاتح توکلی، فرشته بختياري، اسماعيل دره زرشكي، امير صرافی, بررسي سينتيك و ايزوترم جذب ماده رنگي متيل اورانژ توسط نانوكامپوزيت کربن فعال/ γ-Fe2O3

چهارمين همايش ملی آب، پساب و پسماند تهران, هم انديشان انرژي كيميا, 0

34. فاتح توکلی، فرشته بختياري، اسماعيل دره زرشكي، امير صرافی, Removal of methyl orange by adsorption onto γ-Fe2O3/activated carbon nanocomposite: Equilibrium and kinetics studies

چهارمين همايش ملی آب، پساب و پسماند تهران،, هم انديشان انرژي كيميا, 0

35. فاتح توکلی، فرشته بختياري، اسماعيل دره زرشكي, حذف ماده رنگی متيلن بلو از محلول توسط نانوکامپوزيت کربن فعال/ γ-Fe2O3

اولين همايش ملی و تخصصی پژوهش¬های محيط زيست ايران, دانشکده شهيد مفتح همدان, 0

36. مرضيه سنجری پور بنستانی، فرشته بختياري، حسن هاشمي پور رفسنجاني, حذف کروم و مس از محلول¬های آبی با استفاده از ذرات کربن فعال اصلاح شده با نانوذرات مغناطيسی

شانزدهمين کنگره شيمی ايران, دانشگاه يزد, 0

37. امير بابايي قره باغ، علي برادر خوش فطرت، فرشته بختياري، مهدي حسن زاده، حسن عباسي, حذف آلودگي هاي موجود در کنده هاي حفاري ناشي از گل روغني به روش ازناسيون

اولين همايش ملي فناوري¬هاي نوين در شيمي و مهندسي شيمي, مرکز سالن¬هاي بين المللي آبگينه تهران, 0

38. زهرا ميرغياثي، اسماعيل دره زرشکي، فرشته بختياري، عصمت اسماعيل زاده، رازقه اخبارزاده، خديجه قاسم زاده،, حذف يونهاي فلزي مس Cu(II) و نيکل Ni(II) از محلول توسط نانوذرات هيدروکسيدکلسيم

همايش ملي مهندسي آب و فاضلاب, دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، کرمان, 0

39. زهرا خادم مدرسي، فرشته بختياري، رضا بازرگان لاري, روش¬هاي بيولوژيکي و شيميايي جلوگيري از انتشار هيدروژن سولفيد در سيستم¬هاي بتني انتقال فاضلاب

کنفرانس ملي آب و فاضلاب, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان, 0

40. زهرا خادم مدرسي، رضا بازرگان لاري، فرشته بختياري, بررسي خوردگي ميکروبي لوله¬هاي بتني انتقال فاضلاب شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفيد هيدروژن

سيزدهمين کنگره ملي خوردگي, دانشگاه تبريز, 0

41. زهرا ميرغياثي، فرشته بختياري، اسماعيل دره¬زرشکي، عصمت اسماعيل¬زاده, توليد نانوذرات هيدروکسيد کلسيم به روش رسوب شيميايي مستقيم

همايش ملي فناوري¬هاي نوين در صنايع شيميايي, دانشگاه تربيت مدرس, ص12, 0

42. محسن دامن افشان، عطاالله سلطاني گوهرريزي، فرشته بختياري، علي محبي, 3 بررسي مسير حركت و نشست نانوذرات درسلول الكتروليز مجتمع مس سرچشمه

اولين همايش نانومواد و نانوتكنولوژی, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود, 0

43. مينا سالاري، سيد احمد عطائي، فرشته بختياري، حسن هاشمي پور رفسنجاني, بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر عملکرد راکتور ناپيوسته متوالي جهت تصفيه پساب صنايع پتروشيمي

سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر, 0

44. مينا سالاري، سيد احمد عطائي، فرشته بختياري، حسن هاشمي پور رفسنجاني, توليد بيوگاز با استفاده از تصفيه پساب در راكتور ناپيوسته متوالي(بي هوازي)

دومين همايش بيوانرژي ايران, تهران, 0

45. سيد حميدرضا طباطبايي، فرشته بختياري، محمدحسن فضائلي¬پور, بررسي عوامل موثر بر توليد اتانول از پودر آب پنير توسط مخمر کلوي¬ورومايسس مارکسيانوس با استفاده از طراحي آزمايش

هفتمين همايش بيوتکنولوژي, تهران، پژوهشگاه نيرو, 0

46. مريم حوائج، محمد رنجبر، فرشته بختياري، علي احمدي, مقايسه نرخ رشد باکتري هاي ترموفيل معتدل در بيوليچينگ سه نمونه غبار حاصل از کوره هاي مجتمع مس سرچشمه

همايش صنايع معدني, دانشگاه شهيد باهنرکرمان, 0

47. مهران فضيلتي, مهين شفيعي, فرشته بختياري, مرادي کاکش,, تاثير ميکروارگانيسم ها بر روي رئولوژي سيستم هاي پليمري مورد استفاده در عمليات ازدياد برداشت نفت

اولين کنفرانس ملي نانو و بيو فناوري, کرمان (دانشگاه شهيد باهنر), 0

48. علي بهزاد, محمد رنجبر, مهين شفيعي, فرشته بختياري, بررسي تاثير اختلاط غبار و کنسانتره بر بازيابي بيولوژيکي مس

اولين کنفرانس ملي نانو و بيو فناوري, دانشگاه شهيد باهنر کرمان, 0

دروس

دروس ترم جاری

 ریاضی مهندسِي (متالورژی) (کارشناسی)

درس سه واحدی نظری، که در هر هفته از 16 هفته یک نیمسال تحصیلی، دو جلسه نود دقیقه ای برگزار می شود. به دلیل زیاد بودن مباحث و در صورت کمبود وقت، امتحان میان ترم در وقت مناسبی خارج از ساعت کلاس بعد از جلسه هجدهم برگزار می گردد. طرح درس نام درس: ریاضی مهندسی نوع درس: نظری تعداد واحد: 3 پيشنياز یا هم نیاز درس: معادلات دیفرانسیل مقطع: کارشناسی هدف هاي درس: آنالیز فوریه، انواع روشهای حل معادلات دیفرانسیل جزیی, اعداد و توابع مختلط مبحث- نحوه ی ارزیابی دانشجو (کوئیز- تمرین) جلسه اول و دوم معرفی منابع و آشنایی با سرفصل مطالب درس، اهمیت و کاربرد سری فوریه و فرمولهای اویلر، توابع پریودیک جلسه سوم و چهارم توابع پیوسته تکه¬ای، شرایط دیریکله، سری فوریه توابع پریودیک با پریود π2 همراه با حل مثال جلسه پنجم و ششم فرم کلی سری فوریه با حل مثال، سری فوریه توابع زوج و فرد، کوئیز جلسه هفتم و هشتم فرمولهای اویلر برای توابع زوج و فرد، بسط¬های نیم دامنه-ای سینوسی و کسینوسی فوریه با حل مثال، تمرین جلسه نهم و دهم فرم مختلط سری فوریه با حل مثال، اتحاد پارسوال، نامساوی بسل جلسه یازدهم و دوازدهم انتگرال فوریه و استخراج روابط مربوطه، قضیه انتگرال فوریه و حل مثال جلسه سیزدهم و چهاردهم انتگرال فوریه توابع زوج و فرد، انتگرال سینوسی و کسینوسی فوریه با حل مثال، کوئیز جلسه پانزدهم و شانزدهم انتگرالهای لاپلاس، فرم مختلط انتگرال فوریه و حل مثال، تبدیل فرم مختلط انتگرال فوریه به فرم حقیقی، تمرین جلسه هفدهم و هجدهم تبدیل فوریه با حل مثال، تبدیلات سینوسی و کسینوسی فوریه با حل مثال، خواص تبدیل فوریه جلسه نوزدهم و بیستم توابع گاما، خطا، مکمل خطا، بتا، مروری بر معادلات دیفرانسیل لژاندر و بسل جلسه بیست و یکم و بیست و دوم امتحان میان ترم جلسه بیست و سوم و بیست و چهارم معادلات دیفرانسیل استورم- لیوویل عادی و غیرعادی، توابع متعامد و بسط توابع برحسب توابع متعامد، کوئیز جلسه بیست و پنجم و بیست و ششم معادلات دیفرانسیل جزئی خطی و غیرخطی، همگن و ناهمگن، انواع شرایط مرزی، حل معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم خطی با دو متغیر مستقل با روش جداسازی متغیرها، تمرین جلسه بیست و هفتم و بیست و هشتم حل معادله لاپلاس دو بعدی در مختصات کارتزین به روش جداسازی متغیرها برای جسم محدود و نیمه محدود با شرلیط مرزی دیریکله، کوئیز جلسه بیست و نهم و سی ام حل معادله لاپلاس دو بعدی در مختصات کارتزین به روش جداسازی متغیرها برای با شرلیط مرزی نیومان و رابین و با شرایط ناهمگن (روش سوپرپوزیشن) جلسه سی و یکم و سی و دوم حل معادله لاپلاس دو بعدی در مختصات استوانه¬ای در جهت r و φ به روش جداسازی متغیرها برای یک میله توپر و یک قطاع استوانه¬ای جلسه سی و سوم و سی و چهارم حل معادله لاپلاس دو بعدی در مختصات استوانه¬ای در جهت r و z به روش جداسازی متغیرها برای جسم محدود و نیمه بینهایت، تمرین جلسه سی و پنجم و سی و ششم حل معادله لاپلاس دو بعدی در مختصات کروی به روش جداسازی متغیرها و تغییر متغیر برای تبدیل معادله به معادله لژاندر، کوئیز جلسه سی و هفتم و سی و هشتم حل معادله نفوذ یک بعدی با شرلیط مرزی دیریکله، نیومان و رابین به روش جداسازی متغیرها جلسه سی و نهم و چهلم حل معادله نفوذ یک بعدی با شرلیط مرزی غیرهمگن ثابت، حل معادله ut=auxx-hu و ut=auxx-hux به روش جداسازی متغیرها جلسه چهل و یکم و چهل و دوم حل معادلات دیفرانسیل جزئی به روش تبدیلات انتگرالی، تبدیل فوریه نمائی، تبدیلات سینوسی و کسینوسی فوریه نیمه محدود و محدود جلسه چهل و سوم و چهل و چهارم حل معادلات دیفرانسیل جزئی به روش تبدیل لاپلاس، تمرین جلسه چهل و پنجم و چهل و ششم اعداد مختلط و اعمال حسابی، صفحه مختلط، اعداد مختلط مزدوج، فرم قطبی اعداد مختلط، فرمول دموآور، ریشه¬های اعداد مختلط، کوئیز جلسه چهل و هفتم و چهل و هشتم منحنی¬ها و نواحی در صفحه مختلط، تابع مختلط و نگاشت، حد، پیوستگی، مشتق توابع مختلط، توابع تحلیلی، معادلات کشی-ریمان جلسه چهل و نهم و پنجاهم معادله لاپلاس و توابع همساز (هارمونیک)، توابع مقدماتی مختلط، تابع نمائی، توابع مثلثاتی و هذلولی، تابع لگاریتم و توان عمومی، تمرین حل تمرین هر هفته یک ساعت خارج از ساعت کلاس برگزار می¬گردد. نام ونام خانوادگی مدرس: فرشته بختیاری تاریخ و امضاء: مراجع: 1. E. Kreyszig, “Advanced Engineering Mathematics”, 2. ترجمه دکتر عبدا.. شیدفر و علیمردان شاهرضایی، "ریاضیات مهندسی پیشرفته"، انتشارات دالفک. 3. ترجمه دکتر عالم زاده، "ریاضی مهندسی پیشرفته" 4. دکتر عبدا.. شیدفر، "ریاضی مهندسی"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت. 5. فرزین حاجی جمشیدی، "ریاضی مهندسی"، انتشارات صفاری- اشراقی

 بازیافت و جداسازی مواد زیستی (کارشناسی ارشد)

درس سه واحدی نظری، که در هر هفته از 16 هفته یک نیمسال تحصیلی، دو جلسه نود دقیقه ای برگزار می شود. دانشکده فنی و مهندسی طرح درس نام درس: بازیافت و جداسازی مواد زیستی نوع درس: نظری تعداد واحد: 3 پيشنياز یا هم نیاز درس: مقطع: کارشناسی ارشد هدف هاي درس: آشنایی با انواع روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی و خالص¬سازی مواد و محصولات زیستی مبحث- نحوه ی ارزیابی دانشجو (ترم پیپر- تمرین) مبحث- نحوه ی ارزیابی دانشجو ( ترم پیپر- تمرین) جلسه اول و دوم معرفی منابع و آشنایی با سرفصل مطالب درس، اهمیت جداسازی زیستی و فصل اول کتاب Bioseparation جلسه سوم و چهارم دستگاه های متداول فیلتراسیون، روشهای پیش تیمار فیلتراسیون، قانون دارسی برای فیلتراسیون جلسه پنجم و ششم عملکرد و محاسبات فیلتر دوار پیوسته، تستهای آزمایشگاهی فیلتراسیون، میکروفیلتراسیون جلسه هفتم و هشتم اصول ترسیب ذرات جامد، انواع سانتریفیوژ (لوله ای، دیسکی و ...) و محاسبات آنها جلسه نهم و دهم بزرگ مقیاس کردن سانتریفیوژ، فیلتراسیون سانتریفیوژی جلسه یازدهم و دوازدهم شکست سلولی و انواع روشهای آن شامل روشهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی جلسه سیزدهم و چهاردهم شیمی استخراج با حلال و انواع حلالهای مورد استفاده، استخراج با حلال منقطع و محاسبات آن جلسه پانزدهم و شانزدهم استخراج چند مرحله ای و محاسبات تحلیلی و ترسیمی آن، استخراج دیفرانسیلی و محاسبات آن جلسه هفدهم و هجدهم استخراج جزیی با یک فاز ساکن، استخراج جزیی با دو فاز متحرک جلسه نوزدهم و بیستم شیمی جذب و انواع جذب، ایزوترمهای جذب، فرایند جذب ناپیوسته جلسه بیست و یکم و بیست و دوم جذب در مخزن همزندار پیوسته، جذب در بستر ثابت جلسه بیست و سوم و بیست و چهارم انواع مدلهای ارائه شده برای فرایند جذب و روش حل مسائل مربوطه جلسه بیست و پنجم و بیست و ششم امتحان میان ترم جلسه بیست و هفتم و بیست و هشتم انواع کروماتوگرافی، تعریف و فرمول بازده و خلوص، آنالیز کروماتوگرافی مرحله ای جلسه بیست و نهم و سی ام آنالیز سینتیک کروماتوگرافی و بررسی مدلهای پیشنهاد شده، جلسه سی و یکم و سی و دوم انواع روشهای بزرگ مقیاس کردن کروماتوگرافی جلسه سی و سوم و سی و چهارم روش ترسیب پروتئینها با روشهای مختلف مانند: استفاده از یک ناحلال، ترسیب با نمکها، ترسیب با دما، بزرگ مقیاس کردن ترسیب جلسه سی و پنجم و سی و ششم اصول و مبانی اولترافیلتراسیون و فشار اسمزی، انواع غشاءهای مورد استفاده در اولترافیلتراسیون جلسه سی و هفتم و سی و هشتم اصول الکتروفورز، الکترودیالیز و تمرکز ایوالکتریک جهت جداسازی پروتئینها جلسه سی و نهم و چهلم اصول اولیه کریستالیزاسیون و مکانیزم آن، فرایند کریستالیزاسیون پیوسته و محاسبات آن جلسه چهل و یکم و چهل و دوم کریستالیزاسیون منقطع، بزرگ مقیاس کردن کریستالیزاسیون منقطع جلسه چهل و سوم و چهل و چهارم کریستالیزاسیون مجدد جهت خالص سازی پروتئینها و محاسبات آن جلسه چهل و پنجم و چهل و ششم اصول اولیه خشک کردن و نرخ تبخیر و حرارتدهی، انواع تجهیزات خشک کردن جلسه چهل و هفتم و چهل و هشتم خشک کردن هدایتی، خشک کردن آدیاباتیک مراجع: 1. BIOSEPARATIONS: Downstream Processing for Biotechnology, Paul A. Belter, E. L. Cussler, Wei-Shou Hu, JOHN WIELY & SONS, 1988. 2. Bioprocess Engineering Principles, Pauline M. Doran, Elsevier Science & Technology Books, 1995. 3. Fundamentals of Biochemical Engineering, Rajiv Dutta, Ane Books India, 2008.

 ریاضی مهندسیی (مهندسی شیمی) (کارشناسی)

درس سه واحدی نظری، که در هر هفته از 16 هفته یک نیمسال تحصیلی، دو جلسه نود دقیقه ای برگزار می شود. به دلیل زیاد بودن مباحث و کمبود وقت، امتحان میان ترم در وقت مناسبی خارج از ساعت کلاس بعد از جلسه هجدهم برگزار می گردد. مراجع: 1. E. Kreyszig, “Advanced Engineering Mathematics”, 2. ترجمه دکتر عبدا.. شیدفر و علیمردان شاهرضایی، "ریاضیات مهندسی پیشرفته"، انتشارات دالفک. 3. ترجمه دکتر عالم زاده، "ریاضی مهندسی پیشرفته" 4. دکتر عبدا.. شیدفر، "ریاضی مهندسی"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت. 5. فرزین حاجی جمشیدی، "ریاضی مهندسی"، انتشارات صفاری- اشراقی

دروس ترم های گذشته

 ریاضیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)

درس سه واحدی نظری، که در هر هفته از 16 هفته یک نیمسال تحصیلی، دو جلسه نود دقیقه ای برگزار می شود. به دلیل اینکه این درس بصورت مشترک با آقای دکتر حسن هاشمی پور برگزار می¬گردد. روزهای شنبه ساعت 15-17 مباحث حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل جزیی توسط اینجانب و روزهای دوشنبه مباحث حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی توسط آقای دکتر حسن هاشمی پور تدریس خواهد شد. به دلیل زیاد بودن مباحث و در صورت کمبود وقت، امتحان میان ترم در وقت مناسبی خارج از ساعت کلاس بعد از جلسه هجدهم برگزار می گردد. جلسه اول و دوم مروری بر معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) خطی مرتبه اول و مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن و ناهمگن، توابع گاما، خطا، مکمل خطا، بتا جلسه پنجم و ششم مروری بر معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) خطی مرتبه دوم با ضرایب متغیر (معادله اویلر-کوشی، بسل و لژاندر) جلسه نهم و دهم فرم کلی سری فوریه و فرمولهای اویلر، فرم مختلط سری فوریه و اتحاد پارسوال جلسه سیزدهم و چهاردهم انتگرال فوریه سینوسی و کسینوسی، تبدیلات سینوسی و کسینوسی فوریه جلسه هفدهم و هجدهم معادلات دیفرانسیل استورم- لیوویل عادی و غیرعادی، توابع متعامد و بسط توابع برحسب توابع متعامد جلسه بیست و یکم و بیست و دوم معادلات دیفرانسیل جزئی خطی و غیرخطی، همگن و ناهمگن، انواع شرایط مرزی، حل معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم خطی با دو متغیر مستقل با روش جداسازی متغیرها جلسه بیست و پنجم و بیست و ششم حل معادله نفوذ یک بعدی و دو بعدی همگن و ناهمگن با شرلیط مرزی دیریکله، نیومان و رابین و یا شرلیط مرزی غیرهمگن ثابت و حل معادله ut=auxx-hu و ut=auxx-hux به روش جداسازی متغیرها جلسه بیست و نهم و سی ام حل معادله لاپلاس دو بعدی و سه بعدی همگن و ناهمگن در مختصات کارتزین به روش جداسازی متغیرها برای جسم محدود و نیمه محدود با شرلیط مرزی دیریکله، نیومان و رابین و با شرایط ناهمگن (روش سوپرپوزیشن) جلسه سی و سوم و سی و چهارم حل معادله لاپلاس دو بعدی و سه بعدی در مختصات استوانه¬ای در جهت r و z و φ به روش جداسازی متغیرها برای یک میله توپر و یک قطاع استوانه¬ای جلسه سی و هفتم و سی و هشتم حل معادله لاپلاس دو بعدی و سه بعدی در مختصات کروی به روش جداسازی متغیرها و تغییر متغیر برای تبدیل معادله به معادله لژاندر جلسه چهل و یکم و چهل و دوم حل معادلات دیفرانسیل جزئی به روش تبدیلات انتگرالی، تبدیل فوریه نمائی، تبدیلات سینوسی و کسینوسی فوریه نیمه محدود و محدود جلسه چهل و پنجم و چهل و ششم حل معادلات دیفرانسیل جزئی به روش تبدیلات انتگرالی، تبدیل لاپلاس مراجع: 1. E. Kreyszig, “Advanced Engineering Mathematics”, 2. ترجمه دکتر عبدا.. شیدفر و علیمردان شاهرضایی، "ریاضیات مهندسی پیشرفته"، انتشارات دالفک. 3. ترجمه دکتر عالم زاده، "ریاضی مهندسی پیشرفته" 4. دکتر عبدا.. شیدفر، "ریاضی مهندسی"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت. 5. فرزین حاجی جمشیدی، "ریاضی مهندسی"، انتشارات صفاری- اشراقی

 پديده هاي انتقال در سامانه هاي بیولوژیک (دکترا)

 سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی (کارشناسی)

 شیمی صنعتی 2 (کارشناسی)

 پدیده های انتقال در سامانه های زیستی (کارشناسی ارشد)

درس سه واحدی نظری، که در هر هفته از 16 هفته یک نیمسال تحصیلی، دو جلسه نود دقیقه ای برگزار می شود. به دلیل زیاد بودن مباحث و کمبود وقت، امتحان میان ترم در وقت مناسبی خارج از ساعت کلاس بعد از جلسه بیست و هشتم برگزار می گردد. مراجع: 1. R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 2002. 2. P. M. Doran, “Bioprocess Engineering Principles”, Academic Press, Elsevier Science & Technology Books, 1995. 3. R. Dutta, “Fundamentals of Biochemical Engineering”, Springer, 2008. 4. J. Baily, D. F. Ollis, “Biochemical Engineering Fundamentals”, McGraw Hill, 1986. 5. Gh. D. Najafpour, “Biochemical Engineering and Biotechnology”, Elsevier, 2007. طرح درس نام درس: پدیده¬های انتقال در سامانه¬های زیستی نوع درس: نظری تعداد واحد: 3 پيشنياز یا هم نیاز درس: مقطع: کارشناسی ارشد هدف هاي درس: آشنایی با مفاهیم اولیه پدیده¬های انتقال و کاربرد آنها در سامانه¬های زیستی محتوي و منابع: (پیوست) مبحث- نحوه ی ارزیابی دانشجو (کوئیز- تمرین) مبحث- نحوه ی ارزیابی دانشجو (کوئیز- تمرین) جلسه اول معرفی منابع و آشنایی با سرفصل مطالب درس، تعریف سیال و قانون ویسکوزیته نیوتن، ویسکوزیته ظاهری، انواع سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی جلسه بیست و هفتم جریان آرام در اطراف یک کره دوار، تمرین جلسه دوم جلسه بیست و هشتم جلسه سوم مدلهای ارائه شده برای انواع سیالات غیرنیوتنی (مدل ماکسول، کلوین-ویگت)، عوامل موثر بر ویسکوزیته سیالات بیولوژیکی جلسه بیست و نهم انواع انتقال حرارت و مبدلهای حرارتی در بیوراکتورها، ضرایب کلی انتقال حرارت و انواع مقاومتهای انتقال حرارت جلسه چهارم جلسه سی ام جلسه پنجم اندازه¬گیری ویسکوزیته سیالات بیولوژیکی، آشنایی با انواع ویسکومترها (مخروط-صفحه¬ای، استوانه¬ای، پره¬ای) جلسه سی و یکم محاسبه ضرایب انتقال حرارت، جریان داخل و بیرون لوله بدون تغییر فاز، کاربرد معادلات طراحی در طراحی مبدلهای حرارتی، تمرین جلسه ششم جلسه سی و دوم جلسه هفتم سیال ایده¬ال و واقعی، جریان پایدار و ناپایدار، یکنواخت و غیریکنواخت، یک، دو و سه بعدی، آزمایش رینولدز، جریان آرام روی صفحه، لایه مرزی و جدایش لایه مرزی، جریان آرام و ناآرام، کمیتهای اسکالر، برداری و تنسوری، تنسور تنش جلسه سی و سوم اصول و مکانیزمهای انتقال جرم، سیستمها و تئوریهای انتقال جرم دو جزیی، ضرایب نفوذ در گازها و مایعات، روابط مختلف فلاکس انتقال جرم، قانون اول و دوم فیک، تشابه انتقال ممنتوم، حرارت و جرم، توزیع غلظت در جامدات و در جریان آرام، انواع شرایط مرزی انتقال جرم جلسه هشتم جلسه سی و چهارم جلسه نهم قوانین اصلی و فرعی برای محیطهای پیوسته، مفاهیم سیستم و حجم کنترل، دیدگاه اولری و لاگرانژی، توزیع سرعت در جریان آرام، مراحل تعیین توزیع سرعت، انواع شرایط مرزی جلسه سی و پنجم نفوذ از میان یک فیلم گاز ساکن (سیستم دو جزیی)، نفوذ همراه با یک واکنش شیمیایی هتروژن بر روی کاتالیست (دیمریزاسیون) جلسه دهم جلسه سی و ششم جلسه یازدهم توزیع سرعت در یک فیلم ریزان، توزیع سرعت برای حرکت آرام در لوله های استوانه ای جلسه سی و هفتم نفوذ با یک واکنش هتروژن آهسته بر روی کاتالیست، نفوذ همراه با واکنش هموژن جلسه دوازدهم جلسه سی و هشتم جلسه سیزدهم حرکت از میان یک حلقه استوانه ای (توزیع سرعت، توزیع تنش، دبی حجمی، سرعت متوسط و ماکزیمم و ...) جلسه سی و نهم نفوذ گاز در فیلم مایع ریزان (ترکیبی از نفوذ و انتقال جرم جابجایی)، نفوذ و واکنش شیمیایی در داخل کاتالیست متخلخل، تمرین جلسه چهاردهم جلسه چهلم جلسه پانزدهم حرکت خزشی اطراف یک کره جامد، نیروی وارد بر دیواره کره، سرعت حد کره، تمرین جلسه چهل و یکم انواع انتقال جرم، ضرایب حجمی انتقال اکسیژن، انتقال جرم در انواع بیوراکتورها، هوادهی، پخش کننده¬های هوا و اختلاط در بیوراکتورها، جلسه شانزدهم جلسه چهل و دوم جلسه هفدهم معادلات تغییر، معادله پیوستگی، ممنتوم، معادلات حالت، انواع مشتقات نسبت به زمان (مشتق کلی، واقعی، جزیی و..) جلسه چهل و سوم تامین و مصرف اکسیژن و عوامل موثر بر انتقال و مصرف اکسیژن در کشتهای سلولی، تعیین ضرایب انتقال جرم اکسیژن توسط روابط تجربی جلسه هجدهم جلسه چهل و چهارم جلسه نوزدهم معادله پیوستگی و حرکت (ناویر-استوکس) در مختصات کارتزین و استوانه ای در شرایط پایدار جلسه چهل و پنجم تعیین سطح مشترک حبابهای اکسیژن با محیط کشت با روشهای مستقیم و غیرمستقیم آزمایشگاهی و روابط تجربی، تعیین ماندگی گاز جلسه بیستم جلسه چهل و ششم جلسه بیست و یکم تعین توزیع سرعت در یک فیلم ریزان و یک سیال داخل لوله با استفاده از معادلات تغییر جلسه چهل و هفتم محاسبه توان مصرفی همزن در بیوراکتور هوادهی شده و بدون هوادهی، اندازه¬گیری غلظت اکسیژن محلول و ضریب انتقال اکسیژن به روشهای مختلف جلسه بیست و دوم جلسه چهل و هشتم جلسه بیست و سوم حرکت دورانی یک سیال از میان یک حلقه استوانه ای و تعیین ویسکوزیته از طریق ویسکومتر Couette-Hatschek جلسه چهل و نهم ارائه تحقیق انجام شده توسط دانشجویان بسته به تعداد دانشجویان در یک یا دو جلسه جلسه بیست و چهارم جلسه پنجاهم جلسه بیست و پنجم توزیع سرعت و گشتاور در یک ویسکومتر مخروط- صفحه با استفاده از معادلات تغییر جلسه پنجاه و یکم هفته هفدهم جلسه بیست و ششم ------------- درس سه واحدی، که در هر هفته از 16 هفته یک نیمسال تحصیلی، دو جلسه نود دقیقه ای آن به همراه حداقل یک امتحان میان ترم در طول نیمسال برگزار می شود. به دلیل زیاد بودن مباحث و کمبود وقت، امتحان میان ترم در وقت مناسبی خارج از ساعت کلاس بعد از جلسه بیست و هشتم برگزار می گردد. نام ونام خانوادگی مدرس: فرشته بختیاری تاریخ و امضاء: مراجع: 1. R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 2002. 2. P. M. Doran, “Bioprocess Engineering Principles”, Academic Press, Elsevier Science & Technology Books, 1995. 3. R. Dutta, “Fundamentals of Biochemical Engineering”, Springer, 2008. 4. J. Baily, D. F. Ollis, “Biochemical Engineering Fundamentals”, McGraw Hill, 1986. 5. Gh. D. Najafpour, “Biochemical Engineering and Biotechnology”, Elsevier, 2007.

 نانومواد (دکترا)

 نانوتکنولوژی 1 (دکترا)

برنامه های کلاسی

 ریاضی مهندسی (مهندسی شیمی)

- یک شنبه 08:00 تا 10:00 - سه شنبه 08:00 تا 10:00

 بازيافت و جداسازي مواد زيستي (ارشد)

- شنبه 10:00 تا 12:00 - دوشنبه 08:00 تا 10:00

 ریاضی مهندسی (متالورژی)

- یک شنبه 15:00 تا 17:00 - سه شنبه 15:00 تا 17:00