دکتر فريده شجاعي اكبرابادي

تحصیلات آکادمیک

 داشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی فیزیک , از 1356 تا 1364

 دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی (پایان نامه: لیزر رنگ) , از 1371 تا 1374

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا فیزیک اتمی مولکولی , از 1381 تا 1387

علاقمندی ها

 پراکندگی اتمی، محاسبات عددی، پلاسما، لیزر

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. S. Moradi, A. Ganjovi, F. Shojaei, and M. Saeed, Parametric study of broadband terahertz radiation generation based on interaction of two-color ultra-short laser pulses

Physics of Plasmas, 22, 043108, 2015

2. S. Moradi, A. Ganjovi, F. Shojaei, and M. Saeed, Influences of different gases on the terahertz radiation based on the application of two-color laser pulses

Physics of Plasmas, 22, 103115, 2015

3. Reza Fathi, Faridah Shojaei Akbarabadi, Mohammad A. Bolorizadeh and Michael J. Brunger, Three-body treatment of the Z-dependence for excitation cross sections in Aq+ + H(1s) collisions – Excitation from the ground to the 2s and 3s states

Eur. Phys. J. D, 69, 170, 2015

4. R Fathi, M A Bolorizadeh, F Shojaei Akbarabadi, and M J Brunger, Polarization of Lyman-α and Balmer-α emission in proton–hydrogen collisions: a study using first-order Born–Faddeev type equations

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 45, 205201-6, 2012

5. M A Bolorizadeh, M Sadeghi, F Shojaei Akbarabadi, R Fathi and M J Brunger, Application of Haar multi-resolution analysis in subspace V2 to calculate Faddeev partial amplitudes of electron transfer in three-body proton-hydrogen scatteri

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 45, 165201-9, 2012

6. F Shojaei, M A Bolorizadeh and R Fathi, A self-consistent central potential to simulate methane in scattering calculations

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 45, 045202-6, 2012

7. R Fathi, E Ghanbari-Adivi, M A Bolorizadeh, F Shojaei and M J Brunger, Excitation of hydrogen atoms at intermediate and high energies by proton impact under a three-body Born–Faddeev-type formalism

J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 42, 125203-9, 2009

8. F. Shojaei, E. Ghanbari-Adivi, M. J. Brunger, and M. A. Bolorizadeh, Positronium formation as a three-body reaction. II. The second-order nuclear amplitudes

JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS, 50, 013501, 2009

9. شیما عزیزان، منصوره رحمانیان، رضا فتحی، فریده شجاعی, محاسبة سطح مقطع جزئی و کل در برخورد پوزیترون با اتم هیدروژن در گذار از حالت پایه به حالت‌های برانگیختة و با استفاده از موج کولنی در کانال تهییج

مجله سیستم های بس ذره ای, 8, 1393

10. رضا فتحی، فریده شجاعی و محمد آقا بلوریزاده, محاسبة سطح مقطع كل تهييج در برخورد يون برهنة Aq+ با اتم هيدروژن در گذار از حالت پايه به حالت های 2s و 3s در تقريب بورن‐ فاديف

مجله پژوهش فیزیک ایران, 13, 1, 78-84, 1392

11. رضا فتحی، محمد آقا بلوریزاده، فریده شجاعی و قاسم راست پور, محاسبه ی سطح مقطع دیفرانسیلی و کل تهییج تک الکترونی هلیوم در برخورد با پروتون در انرژی های میانی و بالا به روش فرمولبندی سه جسمی

مجله ی پژوهش فیزیک ایران, 11, 2, 140-150, 1390

برنامه های کلاسی

 روشهای تجربی در فیزیک اتمی

- یک شنبه 15:30 تا 17:30 - سه شنبه 15:30 تا 16:30

 اپتیک الکترونی

- یک شنبه 17:30 تا 19:30

 فیزیک محاسباتی

- یک شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 09:30 تا 11:30 - سه شنبه 17:30 تا 19:30