دکتر فرخنده رضانژاد

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-33202073

 ایمیل

frezanejad@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی جدید)

کارشناسی زیست شناسی عمومی , از 1365 تا 1369

 دانشگاه تریبت معلم تهران (خوارزمی جدید)

کارشناسی ارشد زیست شناسی- سلولی تکوینی گیاهی (پایان نامه: اثر برخی تیمارهای دما و پرتو فرابنفش بر رویش و رشد لوله گرده) , از 1369 تا 1372

 دانشگاه تریبت معلم تهران (خوارزمی جدید)

دکترا زیست شناسی- سلولی تکوینی گیاهی (پایان نامه: اثر آلودگی هوا روی نمو گل و آلرژی زایی دانه های گرده در برخی گیاهان فضای سبز تهران) , از 1376 تا 1382

یک دوره 6 ماه کارهای تکمیلی پایان نامه در کشور هلند انجام شد

دوره ها

 دوره 6 ماهه انجام کارهای تکمیلی پایان نامه دکتری در کشور هلند

با پایان نامه دکتری

 دوره 9 ماهه فرصت مطالعاتی در آدلید استرالیا

فرصت مطالعاتی

علاقمندی ها

 مطالعه ساختاری، نموی، بیوشیمایی و مولکولی چرخه زندگی گیاه بویژه گل و گرده و و عوامل متفاوت دخیل در آن، تکثیر و تولید مثل،

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. رضانژاد فرخنده و چهرگاني عبدالکريم, Batygina T.B. 2005. Embryology Of Flowering Plants; Terminolog And Concepts; V. 1: Generative Organs And Concepts- رويان‌زايي در گياهان گل‌دار (واژگان و مفاهيم): اندام‌هاي زايشي گل، جلد دوم

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1395

2. رضانژاد فرخنده و چهرگاني عبدالکريم, Batygina T.B. 2001. Embryology Of Flowering Plants; Terminolog And Concepts; V. 1: Generative Organs And Concepts- رويان‌زايي در گياهان گل‌دار (واژگان و مفاهيم): اندام‌هاي زايشي گل، جلد اول

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1387

3. کلانتری خسرو و رضانژاد فرخنده, Balbach M and Bliss L.C. 1991. A Laboratory Manual For Botan- راهنمای آزمايشگاهی در گياه‌شناسی

انتشارات دانشگاه شهيد باهنر کرمان, 1384

مقاله های مجله

1. Mohammadrezakhani S., Hajilou J. & Rezanejad F., Evaluation of phenolic and flavonoid compounds in pollen grains of three Citrus species in response to low temperature

Grana, 1-9, 2017
doi.org/10.1080/00173134.2017.1358763

2. Rezanejad F. and Gangalikhani F., Studies of pollen charactristics in plants of fruitless of Tecomella undulata (Sm.) Seem. (Bignoniaceae) in Golparaki region of Jiroft city, Iran. Iranian Journal of Science and Technology

Iran J Sci Technol Trans Sci, 1-10, 2017
DOI 10.1007/s40995-017-0338-2

3. Zamani Bahramabadi, E., Jonoubi, P. & Rezanejad, F., Ultrastructural changes of pistachio (Pistacia vera L.) mature seeds and pollen in relation to desiccation

Trees, 2017
https://doi.org/10.1007/s00468-017-1606-7

4. Tarrahia R., Khataee A., Movafeghia A., Rezanejad F,, Gohari G. 2017. Toxicological implications of selenium nanoparticles with different coatings along with Se4+ on Lemna minor.

. Chemosphere, 181, 655–665, 2017

5. Rezanejad F, Shekari M, . Study of morphological and anatomical traits of female flower and fruit development in pistachio (Pistacia vera), JPB) 8 (30): 75

. Iranian Journal ff Plant Biology (IJPB) in Farsi (Persian), 75-88,, 2017

6. Rezanejad F, Oloumi H, Kalantri K., Response of two pine species (Pinus nigra and P. eldarica) around copper complex of Sarcheshmeh in heavy metals assimilation and some structural characteristics of leaf

Journal of plant researches,in Farsi (Persian),, 30, 376-390., 2017