دکتر فاطمه خالويي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

f_khalooei@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ریاضی , از 1371 تا 1375

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی-جبرخطی (پایان نامه: اختلال در چند جمله ایهای ماتریسی هرمیتی) , از 1375 تا 1378

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی-آنالیز ماتریسی (پایان نامه: نگهدارنده های خطی مهادینگی چپ ماتریسی) , از 1382 تا 1387

علاقمندی ها

 جبرخطی و آنالیز ماتریسی

انتشارات

مقاله های مجله

1. F. Khalooei, , Linear maps which preserve or strongly preserve majorization on matrices

Bulletin of the Iranian Mathematical society, 2015
To appear

2. F. Khalooei, , Linear preservers of two-sided matrix majorization

Wavelets and Linear Algebra, 1, 33-38, 2014

3. F. Khalooei, Linear preservers of majorization

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 6, 2, 43-50, 2011

4. F. Khalooei, A. Salemi, The structure of linear preservers of left matrix majorization

Electronic Journal of linear Algebra, 18, 88-97, 2009

5. F. Khalooei, M. Radjabalipour and P. Torabian, Linear preservers of left matrix majorization

Electronic Journal of linear Algebra, 17, 304-315, 2008

مقاله های کنفرانس

1. F. Khalooei, Complex functions preserving Perron-Frobenius property

3th Seminar on Harmonic Analysis, Yazd University,Yazd, Iran, 145-148, 2015

2. Fatemeh Khalooei, Nonlinear preservers of majorization

8th Seminar on Linear Algebra and its Applications, University of Kurdistan, Iran, 184-186, 2015

3. F. Khalooei, Sh. Riyahiyan Eshkor, On the collection WPFn of matrices

7th Seminar on Linear Algebra and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 382-385, 2014

4. F. Khalooei, Complex matrices with the Perron-Frobenius property

7th Seminar on Linear Algebra and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 145-148, 2014

5. N. Behzadimoghadam, F. Khalooei, Joint majorization

45th Annual Iranian Mathematics Conference, Semnan University of Semnan, Iran, 131-133, 2014

6. M. Adeli Sablooei, F. Khalooei, On some complex matrices which have the Perron-Frobenius property

45th Annual Iranian Mathematics Conference, Semnan University , Semnan, Iran, 307-309, 2014

7. F. Khalooei, P. Torabian, On some linear operators preserving left matrix majorization

44th Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 606-609, 2013

8. F. Khalooei, , Linear preservers of vector majorization

44th Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 603-605, 2013

9. F. Khalooei, A. Salemi, Linear Preservers of Majorization

Workshop of Matrix Analysis, Frames and Wavelets Theory, , Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran, 38-43, 2010

10. F. Khalooei, A. Salemi, , Linear Preservers and Majorization

40th Annual Iranian Mathematics Conference, Sharif university of Technology, Tehran, Iran, 2009

11. F. Khalooei, A. Salemi, , Linear preservers of left vector majorization

Extended abstract of 39th Annual Iranian Mathematics Conference, Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman, I. R. Iran, 2008

مهارت ها

 [جبرخطی و آنالیز ماتریسی

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 عشرت ابراهیم نژاد

شهید باهنرکرمان

 مجید مشایخی

شهید باهنر کرمان

 کیمیا زرگر

شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 فرزانه ارزانی بیرگانی

نامساوی دیاز-مت کالف برای نگاشتهای خطی مثبت و کاربردهای آن, 1390, آزاد اسلامی واحد کرمان

 زهرا پذیرش

توابع ماتریسی محافظ ماتریسهای نامنفی تعمیم یافته, 1391, آزاد اسلامی واحد کرمان

 اعظم کرمی

گردایه های مهتری از ماتریسهای صحیح, 1392, شهید باهنر کرمان

 هانیه ایران نژاد پاریزی

ماتریس الگو علامت و ساختارهای آن،, 1392, شهید باهنر کرمان

 شیرین ریاحیان اشکور

ماتریسهای نهایتا نامنفی و کاربردهای آن, 1392, شهید باهنر کرمان

 محمد عادلی سبلویی

نظریه پرون-فروبنیوس برای ماتریسهای مختلط, 1393, شهد باهنر کرمان

 نجمه بهزادی مقدم

مهتری توام و ماتریسهای تصادفی دوگانه تعمیم یافته, 1393, شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 مبانی آنالیز ریاضی

- شنبه 15:30 تا 17:30 - دوشنبه 15:30 تا 17:30

 ریاضی1

- شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30

 ریاضی1

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30