دانشکده ها

دانشکده ادبيات وعلوم انساني

دانشکده بردسير

دانشکده پژوهشكده صنايع معدني

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشکده حقوق والهيات

دانشکده دامپزشكي

دانشکده رياضي وكامپيوتر

دانشکده علوم

دانشکده فني ومهندسي

دانشکده فيزيك

دانشکده كشاورزي

دانشکده مديريت و اقتصاد بافت

دانشکده مديريت واقتصاد

دانشکده مركزآموزش عالي فرش راور

دانشکده هنر