دکتر فاطمه افسري

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (پایان نامه: طراحی و پیاده سازی برنامه پیام رسان با جاوا) , از 1374 تا 1378

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز (پایان نامه: بهینه سازی سیستمهای توزیع برق با الگوریتمهای ژنتیک چندهدفه) , از 1379 تا 1382

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا (پایان نامه: مجموعه های فازی شهودی در پردازش تصویر و یادگیری متریک فاصله) , از 1388 تا 1392

فایل ها

 رایانش تکاملی ( ارسال فایل )

 کامپایلر ( ارسال فایل )

  1. پروژه
    گرامر زبان جاوالی
  2. Last Homeworks
  3. کتاب منبع

انتشارات

مقاله های مجله

1. Elham Moeinaddini, Fatemeh Afsari, Robust watermarking in DWT domain using SVD and opposition and dimensional based modified firefly algorithm

Multimedia Tools and Applications, 2018

2. Sahar Sardari, Mahdi Eftekhari, Fatemeh Afsari, Hesitant fuzzy decision tree approach for highly imbalanced data classification

Applied Soft Computing, 61, 727-741, 2017

3. H. Dadgostar, F. Afsari, Image steganography based on interval-valued intuitionistic fuzzy edge detection and modified LSB

Journal of Information Security and Applications, 30, 94-104, 2016

4. MS Baghshah, F Afsari, SB Shouraki, E Eslami, Scalable semi-supervised clustering by spectral kernel learning

Pattern Recognition Letters, 45, 161-171, 2014

5. F Afsari, E Eslami, PY Woo, A Fuzzy Similarity Measure of Intuitionistic Fuzzy Sets for Color Image Retrieval Systems

Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 22, 1-2, 1-20, 2014

6. F Afsari, E Eslami, P Eslami, Interval-valued intuitionistic fuzzy generators: Application to edge detection

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 27, 3, 1309-1324, 2014

7. F Afsari, M Eftekhari, E Eslami, PY Woo, Interpretability-based fuzzy decision tree classifier a hybrid of the subtractive clustering and the multi-objective evolutionary algorithm

Soft Computing, 17, 9, 1673-1686, 2013

دروس

دروس ترم جاری

 رایانش تکاملی (کارشناسی ارشد)

 اصول طراحی کامپایلر (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 مبانی هوش محاسباتی (کارشناسی)

 شناسایی الگو (کارشناسی ارشد)

 مبانی محاسبات نرم (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 مهسا افلاکی

آموزش مدل نمایش قابل انتقال عمیق برای تطبیق دامنه, شهید باهنر کرمان

 حمیده خادم پیر

توسعه ی شبکه های تقابلی عمیق برای تطبیق دامنه, شهید باهنر کرمان

 صدیقه صفری

خوشه بندی نیمه نظارتی: یک مدل آموزش گروهی, شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 سعید زراعت کار

ارائه يك روش براي طبقه بندي داده ها ي نامتوازن مبتني بر طبقه بند نزديك ترين همسايه, 95, شهید باهنر کرمان

 ظهیر نوری

انتخاب ويژگي مبتني بر يادگيري تنك و اطلاعات جانبي, 96, شهید باهنر کرمان

 مریم آذرکشت

يادگيري بدون نظارت متريك فاصله انتقالی و حفظ ساختار منيفولد, 97, شهید باهنر کرمان

 سمانه آذربرزین

بهبود يادگيري انتقالي با استفاده از متريك فاصله براي طبقه بندي تصوير, 97, شهید باهنر کرمان