دکتر اسماعيل رستمي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

e_rostami@uk.ac.ir and e_rostami6458@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی محض - جبر جابجایی(بورسیه) (پایان نامه: On spap rings) , از 1389 تا 1393

رتبه اول

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی محض جبر (پایان نامه: کاربرد اصل ایده آل های اول و کاربرد آن) , از 1387 تا 1389

رتبه اول

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ریاضی محض , از 1383 تا 1387

رتبه اول

فایل ها

 ریاضی یک فنی ( ارسال فایل )

  1. نمونه سوالات
    برای دوشنبه تمرین 2 از صفحه2، تمرین 4 از صفحه8، تمرین 3 از صفحه 10،تمرین 3(قسمت دوم ) صفحه 11. را حل بفرمایید.

افتخارات و جوایز

 دانشجوی برتر دکتری ریاضی محض

طرح های تحقیقاتی

 نتایجی از گراف مقسوم علیه های صفر وابسته به یک ایده آل

کامل شده, از 94/8/30 تا 95/6/30

انتشارات

مقاله های مجله

1. Sina Hedayat, Esmaeil Rostami, A characterization of commutative rings whose maximal ideal spectrum is Noetherian

J. Algebra Appl., 8 pages, 2018

2. Sina Hedayat, Esmaeil Rostami, Decomposition of ideals into pseudo-irreducible ideals

Communications in Algebra, 1711-1718, 2017

3. E. Rostami, R. Nekooei, On a question about almost prime ideals

Turkish Journal of Mathematics, 40, 3, 620-623, 2016

4. E. Rostami; R. Nekooei, On SPAP-rings

Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 41, 4, 907-921, 2015

5. R. Nekooei and E. Rostami, A Prime Submodule Principle

Algebra Colloquium, 697, 21, 697-710, 2014

6. E. Rostami, A Prime Fuzzy Ideal Principle

0
revised

7. Esmaeil Rostami, A graphical characterization of SPAP-rings

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 0
accepted

8. Esmaeil Rostami, A characterization for Dedekind domains and ZPI-rings

Kyungpook Mathematical journal, 0
Accepted

مقاله های کنفرانس

1. Esmaeil Rostami1 , Masumeh Hedayati, Inverse topology over maximal spectrum of a

The ۹th Seminar on Geometry and Topology, مراغه, 198-201, 2017

2. Esmaeil Rostami1 , Sina Hedayat, A characterization of Noetherian quasi-compact T1

The ۹th Seminar on Geometry and Topology, مراغه, 406-409, 2017

3. Esmaeil Rostami, Minimum Hamming weight of linear codes over

The ۹th Seminar on Geometry and Topology, مراغه, 222-226, 2017

4. E. Rostami, Extended annihilating ideal graph of a ring

46th annual Iranian mathematics conference, yazd, 199-201, 2015

5. E.Rostami, A graphical characterization for SPAP-rings

8th Conference on Algebraic Combinatorics and Graph Theory, Qazvin, 133-137, 2015

دروس

دروس ترم های گذشته

 ریاضی یک (کارشناسی)

 ریاضی دو (کارشناسی)

 ریاضیات یک (کارشناسی)

 جبر (کارشناسی)

 مبانی ریاضی (کارشناسی)

 جبرپیشرفته (کارشناسی ارشد)

 معادلاتدیفرانسیل (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 ریاضیات عمومی

- یک شنبه 15:30 تا 17:30 - سه شنبه 15:30 تا 17:30

 ریاضی دو (شیمی)

- شنبه 17:30 تا 19:30 - دوشنبه 17:30 تا 19:30 - چهارشنبه 17:30 تا 19:30

 مبانی علوم ریاضی

- شنبه 15:30 تا 17:30 - دوشنبه 15:30 تا 17:30 - چهارشنبه 15:30 تا 17:30

 ریاض یک فنی

- شنبه 08:00 تا 10:00 - دوشنبه 08:00 تا 10:00 - چهارشنبه 08:00 تا 10:00