دکتر عنايت الله توحيدي نژاد

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات , از 1363 تا 1368

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد زراعت , از 1369 تا 1372

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا زراعت , از 1373 تا 1379

علاقمندی ها

 کشت مخلوط

 گیاهان دارویی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انتشارات

مقاله های مجله

1. سميرا آقائي، مهدي نصر اصفهاني* ، عنايت اله توحيدي, ارزيابي صفات كيفي لاين‏هاي اميد بخش گندم دوروم در منطقه اصفهان

پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي, پاییز, 19, 9-16, 1395

2. سميرا آقايي ، عنايت اله توحيدي نژاد ، مهدي نصراصفهاني, مقايسه عملكرد و ساير صفات زراعي در ژنوتيپ هاي گندم دوروم در منطقه اصفهان

مجله به نژادي گياهان زراعي و باغي, 3, 1, 69-77, 1394

3. حسين جهانگيري ، عنايت اله توحيدي نژاد ، مسعود ترابي ، پوراندخت گلكار, ارزيابي عملكرد علوفه، نسبت برابري زمين و برخي ويژگي هاي كيفي سيلو در كشت مخلوط يولاف (Avena sativa L.) و ماشك گل خوشه اي (Vicia sativa L.)

مجله به زراعي كشاورزي, 17, 2, 373-384, 1394

4. رضا بني اسدي ، عنايت الله توحيدي نژاد* ، قاسم محمدي نژاد, ارزيابي روش هاي مختلف خاك ورزي و مديريت پسماند هاي جو در توليد ذرت

فصلنامه دانش كشاورزي و توليد پايدار, 24, 4, 61-69, 1393

5. عنايت الله توحيدي نژاد ، محمدرضا بهرام جردي ، قاسم محمدي نژاد, تاثير دور آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام كلزا در جيرفت

مجله توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي, 2, 1, 39-46, 1389

6. عادل اميري، عنايت اله توحيدي، محمدعلي جواهري، قاسم محمدي نژاد, بررسي اثر تاريخ كاشت، رقم و ازتوباكتر بر عملكرد گندم در منطقه بردسير

مجله به زراعي كشاورزي, 12, 1, 11, 1389

7. عنايت الله توحيدي نژاد ، محمد كوركي ، قاسم محمدي نژاد ، محمد مهدي مجيدي ، مسعود احمدي افزادي, اثر تاريخ كاشت و كود نيتروژن بر عملكرد و اسانس گياه دارويي بابونه

مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان،, 1, 1, 15, 1387

8. عنايت الله توحيدي نژاد، داريوش مظاهري، عوض كوچكي و امير قلاوند, بررسي كشت مخلوط ذرت و آفتابگردان

فصلنامه پژوهش و سازندگي, پاییز, 64, 39, 1383

مقاله های کنفرانس

1. سمیه بدخشان - مهدیه امیری نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد - بهاره پارسامطلق, کشت مخلوط راهکاری جهت دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی, 1395

2. زینب زارعی راد - عنایت اله توحیدی نژاد - علی اکبر مقصودی مود, مطالعه مکانیسم های اثرات تنش شوری در ارقام یونجه

سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1394

3. میثم امیری نژاد - عنایت اله توحیدی نژاد - رزیتا کبیری, بررسی اثرات سطوح مختلف شوری تحت شرایط آبیاری بارانی بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای سینگل کراس (رقم 407)

سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1394

4. فریبا گودرزی - عنایت الله توحیدی نژاد، - قاسم محمدی نژاد, بررسی تاثیر سوپرجاذب بر برخی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های مختلف ارزن معمولی تحت تاثیر تنش خشکی

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران, 1393

5. بهنام جباری ظهیرآبادی - عنایت الله توحیدی نژاد, اثرتنش خشکی برفعالیت پراکسیداز وبرخی خصوصیات مورفولوژیک سورگوم

دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار, 1393

6. بهنام جباری ظهیرآبادی - عنایت الله توحیدی نژاد, اثرکاربرد سوپرجاذب برمحتوای رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد علوفه سورگوم تحت تنش خشکی

دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار, 1393

7. فریبا گودرزی - عنایت الله توحیدی نژاد - قاسم محمدی نژاد, اثرکاربرد سوپرجاذب در سطوح مختلف تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی ارقام مختلف ارزن

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران, 1393

8. زهرا توحیدی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد - قاسم محمدی نژاد, ارزیابی پتانسیل عملکرد ژنوتیپ های بزرک تحت تأثیر نیتروژن و روی

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران, 1393

9. مهدی معاذالهی - عنایت الله توحیدی نژاد, بررسی اثر اسموپرایمینگ بر خصوصیات رشد آغازین ارقام گلرنگ تحت تنش شوری

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران, 1393

10. مهدی معاذالهی - عنایت الله توحیدی نژاد, بررسی اثر تنش شوری و پیش تیمار اسمزی بر وزن خشک گیاهچه و برخی پارامترهای فیزیولوژیک ارقام گلرنگ (Cartahamus tinctorius L.)

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران, 1393

11. زهرا توحیدی نژاد - عنایت اله توحیدی نژاد, ارزیابی پتانسیل عملکرد ژنوتیپ های بزرک تحت تأثیر نیتروژن و روی

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, 1393

12. میثم امیری نژاد - عنایت اله توحیدی نژاد - نادر کوهی چله کران, بررسی اثرات سطوح مختلف شوری تحت شرایط آبیاری بارانی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays)

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران, 1393

13. مهدی معاذالهی - عنایت الله توحیدی نژاد, تاثیر اسموپرایمینگ برصفات رشد اولیه ارقام گلرنگ(Carthamus tinctorius) تحت تنش شوری

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1392

14. مهدی معاذ الهی - عنایت الله توحیدی نژاد, اثر پیش تیمار اسمزی بررفتار جوانه زنی سه رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت تنش شوری

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1392

15. امیر مددیان - عنایت الله توحیدی نژاد, مطالعه عملکرد علوفه خشک، نسبت برابری زمین و محتوای آب نسبی در کشت مخلوط ارزن پیشاهنگ و خلر در سطوح مختلف آبیاری

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1392

16. مهدی احمدیوسفی - عنایت الله توحیدی نژاد, بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کشت مخلوط شنبلیله با دو رقم ارزن

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1392

17. سعدالله غضنفری - عنایت الله توحیدی نژاد - علی اکبر مقصودی مود, بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی ریشه ارقام مختلف جو در مرحله رشد گیاهچه

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1392

18. عباس خرمی - عنایت الله توحیدی نژاد, مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد سه ژنوتیپ ارزن معمولی (Panicum miliaceum) تحت تنش خشکی

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1392

19. عباس خرمی - عنایت الله توحیدی نژاد, اثرات پلیمر سوپر جاذب روی شاخص های رشدی گیاهان ارزن معمولی تحت تنش خشکی

دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1392

20. سمیرا آقایی - عنایت الله توحیدی نژاد - مهدی نصراصفهانی - اکبر قندی, واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم تحت تاثیرتنوع ژنتیکی لاینها

دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, 1392

21. سمیرا آقایی - عنایت الله توحیدی نژاد - مهدی نصراصفهانی - اکبر قندی, قرابت ژنتیکی لاین های امید بخش گندم دوروم براساس صفات کیفی

دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, 1392

22. حسین جهانگیری - عنایت اله توحیدی نژاد - مسعود ترابی - پوراندخت گلکار, ارزیابی عملکردعلوفه و نسبت برابری زمین کشت مخلوط یولاف و ماشک گل خوشه ای درمنطقه معتدل سرد

دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم, 1392

23. ندا سعیدی گراغانی - عنایت الله توحیدی نژاد - غلامرضا خواجویی نژاد - مهدی سرچشمه پور, بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر شاخص های مرفولوژیک دو اکوتیپ زیره سبز تحت تنش خشکی

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1390

24. اسماء ادهمی - عنایت الله توحیدی نژاد - قاسم محمدی نژاد, بررسی اثر تنش خشکی ، پرایمینگ بذر و محلول پاشی با سالیسیلیک اسید و سولفات منگنز بر ویژگی های زراعی شنبلیله

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, 1390

25. سعید دهیادگاری - حسین شمسی محمودآبادی - قاسم محمدی نژاد - عنایت اله توحیدی نژاد, مدلسازی اثر تراکم بوته بر ژنوتیپهای مختلف گلرنگ بهاره در سیرجان

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, 1389

26. جهانبخش بهزادنژآد - عنایت اله توحیدی نژاد - قاسم محمدی نژآد - امین پسندی پور, ارزیابی عملکرد سیب زمینی در مدلسازی کشت مخلوط با سورگوم علوفه ای در طرح استمرار منطقه جیرفت

اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, 1389

27. سمیه بدخشان - عنایت الله توحیدی نژاد - قاسم محمدی‌نژاد, بررسی اثر زمان و دورهای مختلف آبیاری والقای تحمل به تنش خشکی درلوبیا چشم بلبلی محلی جیرفت

همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت, 1389

28. احمد اسلامی - قاسم محمدی نژاد - حسین شمسی - عنایت الله توحیدی نژاد, بررسی تنش خشکی برژنوتیپ های مختلف گلرنگ درسیرجان

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389

29. حسین صبوری - مهناز کاتوزی - قاسم محمدی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد, استفاده ازشاخصهای گزینشی چندگانه برای انتخاب بهترین خانواده های f3 برنج

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389

30. سیدذبیح ا... راوری - علی حمزه نژاد - حمید نجفی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد, بررسی اثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکرد چهاررقم پنبه درارزوئیه بافت

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389

31. داوود سرانجام - ماندانا عباسلو - عنایت الله توحیدی نژاد - مسعود موسی نژاد, بررسی تاثیر مدیریت مصرف عنصرروی برعملکرد وخواص کیفی ژنوتیپ های جو بدون پوشینه

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389

32. اشکان امیرخسروی - قاسم محمدی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد - لیلا شافع, ارزیابی پتانسیل ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت سطوح متفاوت نیتروژن و آهن درکرمان

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389

33. اشکان امیرخسروی - قاسم محمدی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد - لیلا شافع, ارزیابی پتانسیل ژنوتیپ های مختلف گلرنگ تحت سطوح متفاوت نیتروژن و آهن درکرمان

یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1389

34. نجمه کمالی - قاسم محمدی نژاد - عنایت اله توحیدی نژاد - حسن فرحبخش, بررسی پتانسیل عملکرد ژنوتیپهای مختلف گلرنگ در سطوح مختلف روی در منطقه جیرفت

اولین همایش ملی دانه های روغنی, 1388

35. نجمه کمالی - قاسم محمدی نژاد - عنایت اله توحیدی نژاد, تجزیه علیت عملکرد دانه ژنوتیپهای مختلف گلرنگ تحت سطوح مختلف روی در جیرفت

اولین همایش ملی دانه های روغنی, 1388

36. رحیمه کردستانی - قاسم محمدی نژاد - عنایت اله توحیدی نژاد - حسن فرحبخش, تجزیه علیت عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف کنجد تحت سطوح مختلف آهن در جیرفت

اولین همایش ملی دانه های روغنی, 1388

37. نعیمه پیشوایی - حسن فرح بخش - قاسم محمدی نژاد - عنایت اله توحیدی نژاد, روش ساخت محلول غذایی اختصاصی یونجه با استفاده از عناصر موجود در آن

اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای, 1388

38. قاسم محمدی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد - محمد کورکی - محمدمهدی مجیدی, رزیابی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونه

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران, 1388

39. رحیمه کردستانی - قاسم محمدی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد - محمدحسین فتوکیان, ارزیابی ژنوتیپهای مختلف کنجد تحت سطوح متفاوت سکوسترین آهن در جیرفت

اولین همایش ملی دانه های روغنی, 1388

40. مهسا جلالیان - مهری صفاری - عنایت الله توحیدی نژاد - قاسم محمدی نژاد, تاثیر روش مصرف آهن، روی و بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در کرمان

اولین همایش ملی دانه های روغنی, 1388

41. نوشین بوستان - عنایت الله توحیدی نژاد - قاسم محمدی نژاد - حسن فرحبخش, بررسی اثرسطوح مختلف کودهای فسفر و روی برسرعت رشد محصول،سرعت رشد نسبی ،شاخص سطح برگ و وزن خشک کل گیاه آفتابگردان در کرمان

اولین همایش ملی دانه های روغنی, 1388

42. مریم کامیاب - عنایت الله توحیدی نژاد - غلامرضا شریفی سیرچی, بررسی اثر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و سبز شدن کلزا (Brassica napus L.) تحت شرایط استرس خشکی

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387

43. عنایت الله توحیدی نژاد - حسن فرح بخش - محمد رضا شریفی - نوشین بوستان, اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد کمی و کیفی دانه ارقام کلزا در منطقه جیرفت

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387

44. عنایت الله توحیدی نژاد - محمد نظری - محمد مهدی مجیدی - نوشین بوستان, اثر میزان نیتروژن و زمان مصرف آن بر عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جیرفت

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387

45. عنایت الله توحیدی نژاد - کرامت سالاری - نوشین بوستان - قاسم محمدی نژاد, اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد سیب زمینی رقم اگریا در منطقه جیرفت

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387

46. مصطفی محمد زاده - غلامرضا خواجوئی نژاد - عنایت الله توحیدی نژاد - مهری صفاری, اثر تاریخ کاشت بر میزان روغن و پروتئین دانه ارقام سویا (لوبیای روغنی) در منطقه کرمان

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387

47. عنایت الله توحیدی نژاد - حسن فرحبخش - مهدی شفیعی - نوشین بوستان, اثر تراکم کاشت و رقم بر عملکرد کمی و کیفی و علوفه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ذرت دانه ای در منطقه کرمان

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387

48. عنایت الله توحیدی نژاد - فضل الله کردی - محمد مهدی مجیدی - نوشین بوستان, اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه برخی از هیبریدهای ذرت دانه ای در منطقه ایرانشهر

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387

49. مریم کامیاب - عنایت الله توحیدی نژاد - حسین شاهسوند حسنی, بررسی لاین های تریتی پایرم از نظر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک در شرایط کرمان

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1387

50. عنایت اله توحیدی نژاد - علی رضا بهرامی نژاد, ررسی اثر شخم و آبیاری بر روی عملکرد پنبه

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

51. عنایت اله توحیدی نژاد - کورش صادقی, بررسی اثرات مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بذر بر روی عملکرد دانه و اجزای متشکل آن در گندم رقم آتیلا ۵ (چمران)

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

52. عنایت اله توحیدی نژاد - امیر عباس نخعی نژاد, بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه و تراکم بر روی عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی و بررسی منحنی رشد آن در منطقه جیرفت

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

53. عنایت اله توحیدی نژاد - محمدحسین حبیب الهی, بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژنه و شیوه توزیع آن بر عملکرد کلزا در منطقه حاجی آباد هرمزگان

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

54. عنایت اله توحیدی نژاد - داریوش مظاهری - بهنام گنجه سلطان آباد, بررسی اثرات تراکم بر روی شاخص های رشد و عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفت

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

55. عنایت اله توحیدی نژاد - داریوش مظاهری - اسداله علی توکلی, بررسی اثرات رقم و تاریخ کاشت بر روی عملکرد ارقام جو در منطقه جیرفت

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

56. عنایت اله توحیدی نژاد - داریوش مظاهری - محمدرضا محمدرضاخانی, بررسی و مقایسه ارقام مختلف جو از نظر کشت دو منظوره (علوفه‐ دانه) و رسم منحنی رشد در منطقه جیرفت

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

57. عنایت اله توحیدی نژاد - محمدعلی باقری پور, بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر روند رشد،عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ ( ۲۹۵ بی خار ورامین) در منطقه بم

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

58. عنایت اله توحیدی نژاد - عبدالحسین عسکری, بررسی پتانسیل عملکرد سه رقم گندم در چهار تاریخ کاشت در منطقه نیریز

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

59. عنایت اله توحیدی نژاد - غلامرضا خواجوئی نژاد - محمدرضا بهرامجردی, بررسی اثرات زمان و میزان کود نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد سیب زمینی در منطقه جیرفت

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات, 1385

60. حسن سرحدی - حسین حیدری شریف آباد - عنایت الله توحیدی نژاد - غلامرضا افشارمنش, مطالعه و بررسی اثرات روش های کاشت بر روی عملکرد دانه ارقسام لوبیا چشم بلبلی در منطقه جیرفت و کهنوج

هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, 1381