Publications

Journal papers

1. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

2. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

3. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

4. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

5. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

6. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

7. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

8. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

9. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

10. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

11. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

12. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

13. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

14. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

15. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

16. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

17. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

18. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

19. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

20. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

21. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

22. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

23. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

24. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

25. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

26. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

27. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

28. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

29. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

30. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

31. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

32. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

33. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

34. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

35. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه جلوه هنر, 2, 5, 1390

36. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

37. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

38. علیرضا مهدی زاده, تاملات هایدگر در باب هنر

کتاب ماه هنر, 144, 1389

39. علیرضا مهدی زاده, تاملات هایدگر در باب هنر

کتاب ماه هنر, 144, 1389

40. علیرضا مهدی زاده, تاملات هایدگر در باب هنر

کتاب ماه هنر, 144, 1389

41. علیرضا مهدی زاده, تاملات هایدگر در باب هنر

کتاب ماه هنر, 144, 1389

42. علیرضا مهدی زاده, تاملات هایدگر در باب هنر

کتاب ماه هنر, 144, 1389

43. علیرضا مهدی زاده, تاملات هایدگر در باب هنر

کتاب ماه هنر, 144, 1389

44. علیرضا مهدی زاده, تاملات هایدگر در باب هنر

کتاب ماه هنر, 144, 1389

45. علیرضا مهدی زاده, هنر مفهومی،بحران هننر مدرن

کتا ماه هنر, 137, 1388

46. علیرضا مهدی زاده, هنر مفهومی،بحران هننر مدرن

کتا ماه هنر, 137, 1388

47. علیرضا مهدی زاده, نقش آموزش در توسعه هنر

کتاب ماه هنر, 1, 1388

48. علیرضا مهدی زاده, هنر مفهومی،بحران هننر مدرن

کتا ماه هنر, 137, 1388

49. علیرضا مهدی زاده, نقش آموزش در توسعه هنر

کتاب ماه هنر, 1, 1388

50. علیرضا مهدی زاده, تاملی پیرامون توسعه فرهنگی و توسعه هنری

فصلنامه همندسی فرهنگی, 35_36, 1388

51. علیرضا مهدی زاده, هنر مفهومی،بحران هننر مدرن

کتا ماه هنر, 137, 1388

52. علیرضا مهدی زاده, نقش آموزش در توسعه هنر

کتاب ماه هنر, 1, 1388

53. علیرضا مهدی زاده, تاملی پیرامون توسعه فرهنگی و توسعه هنری

فصلنامه همندسی فرهنگی, 35_36, 1388

54. علیرضا مهدی زاده, هنر مفهومی،بحران هننر مدرن

کتا ماه هنر, 137, 1388

55. علیرضا مهدی زاده, نقش آموزش در توسعه هنر

کتاب ماه هنر, 1, 1388

56. علیرضا مهدی زاده, تاملی پیرامون توسعه فرهنگی و توسعه هنری

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 35_36, 1388

57. علیرضا مهدی زاده, هنر مفهومی،بحران هننر مدرن

کتا ماه هنر, 137, 1388

58. علیرضا مهدی زاده, نقش آموزش در توسعه هنر

کتاب ماه هنر, 1, 1388

59. علیرضا مهدی زاده, تاملی پیرامون توسعه فرهنگی و توسعه هنری

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 35_36, 1388

60. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

61. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

62. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

63. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

64. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

65. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

66. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

67. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

68. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

69. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

70. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

71. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

72. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

73. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

74. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

75. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

76. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

77. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

78. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

79. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

80. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, تاملی جامعه شناختی و تحلیلی از نگاره معراج فالنامه

فصلنامه شیعه شناسی, 0

81. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه جلوه هنر, 0
پذیرش نهایی اسفند ۹۳

Conference papers

1. علیرضا مهدی زاده, مطالعه تطبیقی نگارهای فتح خیبر دوره های تیموری، ترکمن و صفوی بر مبنای روایت

هنر شیعی،, فرهنگستان هنر, 1394

2. علیرضا مهدی زاده, مطالعه تطبیقی نگارهای فتح خیبر دوره های تیموری، ترکمن و صفوی بر مبنای روایت

همایش ملی جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم هنر اسلامی, فرهنگستان هنر, 1394

3. علیرضا مهدی زاده, مطالعه تطبیقی نگارهای فتح خیبر دوره های تیموری، ترکمن و صفوی بر مبنای روایت

همایش ملی جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم هنر اسلامی, فرهنگستان هنر, 1394

4. علیرضا مهدی زاده, مطالعه تطبیقی نگارهای فتح خیبر دوره های تیموری، ترکمن و صفوی بر مبنای روایت

همایش ملی جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم هنر اسلامی, فرهنگستان هنر, 1394

5. , مناسبت معنویت با آموزش هنر

همایش ملی هنر و تحول بنیادین, دانشگاه فرهنگیان مشهد, 1391

6. , مناسبت معنویت با آموزش هنر

همایش ملی هنر و تحول بنیادین, دانشگاه فرهنگیان مشهد, 1391

7. , مناسبت معنویت با آموزش هنر

همایش ملی هنر و تحول بنیادین, دانشگاه فرهنگیان مشهد, 1391

8. , ضرورت مهندسی فرهنگ و هنر

همایش مدیریت شهری, دانشگاه آزاد, 1387

9. , ضرورت مهندسی فرهنگ و هنر

همایش مدیریت شهری, دانشگاه آزاد, 1387

10. , نقش هنر در اتحاد ملی

همایش منطقه هفت دانشگاه آزاد, دانشگاه آزاد, 1386