آزاده السادات عمرانی زرندی

عضو هیات علمی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

a.emrani@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکترا معماری کامپیوتر ,

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر ,

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی سخت افزار ,

علاقمندی ها

 حساب کامپیوتری

 طراحی پردازنده های حسابی مبتنی بر سیستم اعداد مانده ای

 طراحی سیستم های پردازشی مبتنی بر محاسبات تقریبی

انتشارات

کتاب ها

1. Azadeh Alsadat Emrani zarandi, "RNS Applications in Computer Networks" Chapter 14 in the Book "Embedded Systems Design with Special Arithmetic and Number Systems"

Springer, 2017

مقاله های مجله

1. A. A. Emrani Zarandi, A.S. Molahosseini, L. Sousa, and M. Hosseinzadeh, An Efficient Component for Designing Signed Reverse Converters for a Class of RNS Moduli Sets with Composite Form {2K, 2P-1}

IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 25, 1, 48-59, 2017

2. C.H. Chang, A.S. Molahosseini, A. A. Emrani Zarandi, T.F. Tay, Residue Number System - A new paradigm to datapath optimization for low-power and high-performance digital signal processing applications

IEEE Circuits and Systems Magazine, 15, 4, 26-44, 2015

3. A. A. Emrani Zarandi, A.S. Molahosseini, M. Hosseinzadeh, S. Sorouri, S. Antao, and L. Sousa, Reverse Converter Design via Parallel-Prefix Adder: Novel Components, Methodology and Implementations

IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 23, 2, 374-378, 2015

4. A. A. Emrani Zarandi, A.S. Molahosseini and M. Hosseinzadeh, Modern Residue Number System Moduli Sets: Efficiency vs. Complexity

Neurocomputers: Development and Application, Special Issue on High-Performance Computing, 15, 9, 7-12, 2014

5. M. J. Rostami, A. A. Emrani Zarandi, S. M. Hoseini Nasab, MSDP with ACO: A maximal SRLG disjoint routing algorithm based on ant colony optimization

Elsevier Journal of Network and Computer Applications, 35, 1, 394-402, 2012

مقاله های کنفرانس

1. A. A. Emrani Zarandi, A.S. Molahosseini, L. Sousa, Mehdi Hosseinzadeh, and K. Navi, Area-Delay-Power-Aware Adder Placement Method for Designing RNS Reverse Converters

IEEE Latin-America International Conference on Circuits and Systems, Brazil, 2016

2. A.S. Molahosseini, A. A. Emrani Zarandi, S.M. Mirhosseini, and Mehdi Hosseinzadeh, Rethinking Reverse Converter Design: From Algorithms to Hardware Components

IEEE International Symposium on Integrated Circuits, Singapore, 2014

3. A.S. Molahosseini, S. Sorouri, A. A. Emrani Zarandi, Research Challenges in Next-Generation Residue Number System Architectures

IEEE International Conference on Computer Science and Education, Australia, 2012

4. آزاده السادات عمرانی زرندی، امیر صباغ ملاحسینی، مهدی حسین زاده, پیاده سازی سریع مبدل های معکوس سیستم اعداد مانده ای بر روی FPGA با استفاده از جمع کننده های پیشوندی موازی

مقاله برتر در بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران, دانشگاه شهید بهشتی, 1393