دکتر مهدی افتخاری

دانشيار بخش مهندسی کامپيوتر

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431323262

 آدرس

کرمان، دانشگاه شهید باهنر ، دانشکده فنی، بخش مهندسی کامپیوتر

 ایمیل

m.eftekhari@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی سخت افزار (پایان نامه: طراحی و پياده سازی بخشی از نرم افزارامور آموزشی دانشگاه شيراز) , از 1375 تا 1379

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی (پایان نامه: طراحی کنترل کننده غير خطی چند متغيره بر مبنای الگوريتم های تکاملی) , از 1380 تا 1382

 دانشگاه شیراز

دکترا هوش مصنوعی (پایان نامه: شناسايي سيستم های غيرخطی بر مبنای الگوريتم های تکاملی و فازی) , از 1382 تا 1386

تجربیات

 داور و دبير تخصصی مجله سیستم های فازی ايران

Iranian Journal of Fuzzy Systems, از 1386 تا کنون

 Information Sciences

داور, از 2012 تا کنون

 Journal of Intelligent and Fuzzy Systems

داور, از 2012 تا کنون

 Iranian Journal of Science and Technology, Transaction E

داور, از 2012 تا کنون

 عضو هيات تحريريه، مجله انفورماتيک سلامت و زيست پزشکی

از 0 تا کنون

فایل ها

 Lectures ( ارسال فایل )

 1. The role of EC and SI in machine learning
  Presented in CSIEC2017 as keynote speaker.
 2. Machine learning techniques and Applications in IT
  "Presented in "Jahad Dansehgahi

 ساختمان گسسته ( ارسال فایل )

 Machine Learning ( ارسال فایل )

 1. تمرين های فصل 1و2 يادگيری ماشين.
  لطفا فايل های برنامه نويسی به همراه يک گزارش مختصر را به صورت زيپ شده در يک پوشه با نام خانوادگی خودتان از طريق دکمه ارسال با وارد کردن pass ارسال نماييد.
 2. تمرين های مربوط به درخت تصميم و vc dimension
  تاريخ تحويل-----
 3. تمرين 3 (فایلهای پیوست)
  پیاده سازی یک کاربرد از PCA در پردازش تصویر، بر اساس فایلهای پیوست
 4. تمرين های آمادگی امتحان پايان ترم.
  مهلت تحويل - روز امتحان
 5. سرفصل درس یادگیری ماشین

 Artificial Intelligence ( ارسال فایل )

 1. تمرين اول روشهای جستجوی آگاهانه و ناآگاهانه
  تاريخ تحويل ---
 2. پروژه تحقيقاتی درس هوش مصنوعی
  1- Moral Turing test 2- Intelligent Chat bot 3- Introducing the JIProlog a mobile app for logic programming تاریخ تحویل -----
 3. تمرين های نهایی - فصل 5و6 و منطق
  مهلت تحويل - روز امتحان پايان ترم.
 4. مثال مربوط به الگوریتم های A * در دو حالت tree , Graph
 5. مثال الگوریتم IDA*
 6. مثال الگوریتم SMA*

 Fuzzy Sets and Systems ( ارسال فایل )

 1. HW#1
  تاريخ تحويل -----
 2. Wang Mendel Project
  Given the Sinc_data.m Matlab file, you can run the file that causes to generate 2601 sample data for Sinc function as well as its plot. Use 2000 samples randomly for train and 601 remaining samples for test. Then implement the Wang Mendel method in Matlab for producing a Mamdani FIS as well as the improved Wang Mendel Method.
 3. HW2
  clustering by fuzzy relations
 4. Car Simulator
  شبیه ساز ماشین سوگنو-پروژه اول درس سیستم های فازی
 5. فایلهای مربوط به clustering
  فایل clustering Criteria حاوی یک مثال با معیارهای ارزیابی NMI , ACC است
 6. فایلهای ارائه دانشجویان

افتخارات و جوایز

 فناور برتر استان کرمان، سال 1392

 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی، سال 1393

علاقمندی ها

 کاربرد روش های يادگيری ماشين در بيوانفورماتيک

 یادگیری عمیق، یادگیری تقویتی عمیق

 الگوريتم های يادگيری ماشين

 کاربرد روشهای هوشمند در کنترل(یادگیری تقویتی در محیط های پیوسته)

 روشها وسيستم های مبتنی بر مجموعه های فازی و ناهموار

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

طرح های تحقیقاتی

 سامانه های هوشمند تخمين کيفيت صوت

انتشارات

کتاب ها

1. Javad Rahimipour Anaraki , Saeed Samet, Wolfgang Banzhaf, Mahdi Eftekhari, Transactions on Rough Sets XX (Book chapter)

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2016
A New Fuzzy-Rough Hybrid Merit to Feature Selection.

مقاله های مجله

1. M Zare, M Eftekhari, G Aghamollaei, Supervised feature selection via matrix factorization based on singular value decomposition

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 185, 1, 105-113, 2019

2. Fatemeh AghaeipoorMahdi Eftekhari, EEFR-R: extracting effective fuzzy rules for regression problems, through the cooperation of association rule mining concepts and evolutionary algorithms

Soft Computing, 2019

3. Mohammad Kazem EbrahimpourMahdi Eftekhari, Distributed feature selection: A hesitant fuzzy correlation concept for microarray high-dimensional datasets

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 173, 1, 51–64, 2018

4. Mohammad K. Ebrahimpoura, Hossein Nezamabadi-pour, Mahdi Eftekhari, CCFS: A Cooperating Coevolution Technique for Large Scale Feature Selection on Microarray Datasets

Computational biology and chemistry, 73, 1, 171–178, 2018

5. M Khamar, M Eftekhari, Multi-Manifold based Rotation Forest for classification

Applied Soft Computing, 68, 1, 626-635, 2018

6. JR Anaraki, S Samet, M Eftekhari, CW Ahn, A Fuzzy-Rough based Binary Shuffled Frog Leaping Algorithm for Feature Selection

International Journal of Computer and Information Engineering, 12, 9, 722-729, 2018

7. R Mousavi, M Eftekhari, F Rahdari, Omni-Ensemble Learning (OEL): Utilizing Over-Bagging, Static and Dynamic Ensemble Selection Approaches for Software Defect Prediction

International Journal on Artificial Intelligence Tools, 27, 6, 2018

8. M Mohtashami, M Eftekhari, A HYBRID FILTER-BASED FEATURE SELECTION METHOD VIA HESITANT FUZZY AND ROUGH SETS CONCEPTS

Iranian Journal of Fuzzy Systems, 2018

9. MK Ebrahimpour, M Eftekhari, Ensemble of feature selection methods: A hesitant fuzzy sets approach

Applied Soft Computing, 50, 1, 300-312, 2017

10. Mojtaba Eftekhari,S. Kamyab, Mahdi Eftekhari, Mohammad Hosseini, Application of R2PSO Algorithm in Crack Detection of Functionally Graded Beams

International Journal of Acoustics and Vibrations, 22, 4, 431-438, 2017

11. Sahar Sardari, Mahdi Eftekhari, Fatemeh Afsari, Hesitant Fuzzy Decision Tree Approach for Highly Imbalanced Data Classification

Applied Soft Computing, 61, 1, 727-741, 2017

12. Mohammad Kazem Ebrahimpour, Masoumeh Zare, Mahdi Eftekhari, Gholamreza Aghamollaei, Occam's razor in dimension reduction: Using reduced row Echelon form for finding linear independent features in high dimensional microarray datasets

Engineering Applications of Artificial Intelligence, 62, 1, 214-221, 2017

13. Laya Aliahmadipour, Vicenç Torra, Esfandiar Eslami, Mahdi Eftekhari, A Definition for Hesitant fuzzy Partitions

. International Journal of Computational Intelligence Systems, 9, 3, 2016

14. Farhad Rahdari, Mahdi Eftekhari, Reza Mousavi, A two-level multi-gene genetic programming model for speech quality prediction in Voice over Internet Protocol systems

Computers & Electrical Engineering, 49, 1, 2016

15. Mojtaba Eftekhari, Mahdi Eftekhari, Controller design for multivariable nonlinear control systems based on gradient based ant colony optimisation

International Journal of Modelling, Identification and Control, 25, 1, pp.38 - 47, 2016

16. S. Kamyab and M. Eftekhari, Feature Selection using Multimodal Optimization Techniques

NeuroComputing, 171, 1, 586–597, 2016

17. Mojtaba Eftekhari, Mahdi Eftekhari, Hossein Karimpour, Neuro-fuzzy adaptive control of a revolute stewart 2 platform carrying payloads of unknown inertia

Robotica, 33, 09, 2001-2024, 2015

18. Mahshid Khatibi, Mahdi Eftekhari, R. Mousavi, Combining Classifiers Generated by Multi-gene Genetic Programming for Protein Fold Recognition Using Genetic Algorithm

International journal of Bioinformatic research and applications, 11, 2, 171-186, 2015

19. Javad Rahimipour ANARAKI, Mahdi Eftekhari, Chang Wook AHN, Novel Improvements on the Fuzzy-Rough QuickReduct Algorithm

IEICE Transactions on Information and Systems, E98.D, 2, 453-456, 2015

20. Hojjat-Allah Bazoobandi, Mahdi Eftekhari, A fuzzy based memetic algorithm for tuning fuzzy wavelet neural network parameters

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2015

21. Reza Mousavi, Mahdi Eftekhari, Mehdi Ghezelbash Haghighi, A new approach to human MicroRNA target prediction using ensemble pruning and rotation forest

Journal of Bioinformatics and Computational Biology, 13, 6, 1-23, 2015

22. S. BarchiNejad and M. Eftekhari, Unsupervised feature selection method based on sensitivity and correlation concepts for multiclass problems

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2015
In Press

23. R. Mousavi and M. Eftekhari, A new ensemble learning methodology based on hybridization of classifier ensemble selection approaches

Applied Soft Computing, 37, 1, 652-666, 2015

24. M. Mahdizadeh and M. Eftekhari, Proposing a Novel Cost Sensitive Imbalanced Classification Method based on Hybrid of New Fuzzy Cost Assigning Approaches, Fuzzy Clustering and Evolutionary Algorithms

International Journal of Engineering, 28, 8, 1160-1168, 2015

25. M. Khatibi, M.Eftekhari, Comparing ensemble learning methods based on decision tree classifiers for protein fold recognition

International journal of data mining and bioinformatics, 9, 1, 89-104, 2014

26. Mohsen Zeinalkhani, Mahdi Eftekhari, Comparing Different Stopping Criteria for Fuzzy Decision Tree Induction through IDFID3

Iranian journal of fuzzy systems, 11, 1, 27-48, 2014

27. Farhad Rahdari, Mahdi Eftekhari, Ahmad Akbari, Mohsen Zeinalkhani, Developing Fuzzy Models for Estimating the Quality of VOIP

Iranian journal of fuzzy systems, 11, 1, 49-73, 2014

28. S. Barchinejad, M. Eftekhari, A New Fuzzy and Correlation Based Feature Selection Method for Multiclass Problems

International Journal of Artificial Intelligence, 12, 2, 24-41, 2014

29. H. Nosrati Nahook, M. Eftekhari, A new method for feature selection based on fuzzy similarity measures using multi objective genetic algorithm

Journal of Fuzzy Set Valued Analysis, 1-12, 2014

30. Hossein Kaydani, Ali Mohebi, M. Eftekhari, Permeability estimation in heterogeneous oil reservoirs by multi-gene genetic programming algorithm

Journal of Petroleum Science and Engineering, 2014

31. H. A. Bazoobandi, M. Eftekhari, A Differential Evolution and Spatial Distribution based Local Search for Training Fuzzy Wavelet Neural Network

International Journal of Engineering, 27, 8, 1185-1194, 2014

32. M. Mahdizadeh, M. Eftekhari, Generating fuzzy rule base classifier for highly imbalanced datasets using a hybrid of evolutionary algorithms and subtractive clustering

Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 27, 6, 3033-3046, 2014

33. Mohsen Zeinalkhani, Mahdi Eftekhari, Fuzzy Partitioning of Continuous Attributes through Discretization Methods to Construct Fuzzy Decision Tree Classifiers

Information Sciences, 278, 1, 715-735, 2014

34. Farideh Halakou, Mahdi Eftekhari, Ali Esmailizadeh, Comparison of Hybrid and Filter Feature Selection Methods to Identify Candidate Single Nucleotide Polymorphisms

Journal of Computing and Security, 1, 3, 203-215, 2014

35. Mostafa Langarizadeh, Esmat Khajehpour, Hassan Khajehpour, Mehrdad Farokhnia, Mahdi Eftekhari, A Fuzzy Expert System for Distinguishing between Bacterial and Aseptic Meningitis

Iranian Journal of Medical Physics, 12, 1, 1-6, 2014

36. Asadi, M.; Hossein Bagheripour, M.; Eftekhari, Development of Optimal Fuzzy Models for Predicting the Strength of Intact Rocks

Computers & Geosciences, 54, 1, 107–112, 2013

37. Afsari, F.; Eftekhari, M.; Eslami, E.; Woo, P.Y., Interpretability-based fuzzy decision tree classifier a hybrid of the subtractive clustering and the multi-objective evolutionary algorithm

Soft Computing, 17, 1, 1673–1686, 2013

38. M. Amiri; M. Efthekhari; M. Dehestani, Modeling intermolecular potential of He-F2 dimer from symmetry-adapted perturbation theory using multi-gene genetic programming

Scientia Iranica, Transactions C: Chemistry and Chemical Engineering, 20, 1, 543–548, 2013

39. M. Eftekhari ; M. Zeinalkhani, Extracting Interpretable Fuzzy Models for Nonlinear Systems Using Gradient Based Continuous Ant ColonyOptimization (GCACO

Journal of fuzzy information and Engineering, 3, 1, 255-277, 2013

40. S. Kamyab, M. Eftekhari, Using a Self-Adaptive Neighborhood scheme with Crowding Replacement Memory in Genetic Algorithm for Multimodal Optimization

Swarm and Evolutionary Computation, 12, 1, 1-17, 2013

41. Mehdi Rezaei, Mahdi Eftekhari, Mahin Schaffie and Mohammad Ranjbar, ACO2-oil minimum miscibility pressure model based on multi-gene genetic programming

Energy Exploration & Exploitation, 31, 4, 607–622, 2013

42. Ahmadreza Ghaffarizadeh, Mehdi Eftekhari, Ali K. Esmailizadeh and Nicholas S. Flann, Quantitative Trait Loci Mapping Problem: An Extinction-Based Multi-Objective Evolutionary Algorithm Approach

Algorithms, 6, 1, 546-564, 2013

43. F. Farahbod, M. Eftekhari, A new clustering-based approach for modeling accurate fuzzy rule-based classification systems

Iranian Journal of Science and Technology, Transaction of Electrical Eng, 37, 1, 67-77, 2013

44. Paria Arab Khedri, Mahdi Eftekhari and Ramin Maazallahi, Comparing evolutionary algorithms on tuning the parameters of fuzzy wavelet neural network

Iranian Journal of Science and Technology, Transaction of Electrical Eng, 37, 2, 193-198, 2013

45. M. Eftekhari, M.M. Farsangi, M. Zeinal Khani, Boosting Fuzzy rules for nonlinear system identification through Unscented Kalman Filter

Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 12, 1, 2013

46. Mojtaba Eftekhari, Mahdi Eftekhari, M. Majidi, H. Nezamabadi-pour, Securing interpretability of fuzzy models for modeling nonlinear MIMO systems using a hybrid of evolutionary algorithms

Iranian Journal of Fuzzy Systems, 9, 1, 61-77, 2012

47. M. Eftekhari; M.M. Tajiki; H. Nezamabadi-pour; and M. Nouroozi, Improving Agent Based Patchwork Model for Numerical optimization

Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE, 11, 2, 2012

48. Farahbod, F.; Eftekhari, M., An Evolutionary Approach for Learning Rule weights in Fuzzy Rule-Based Classification Systems

International Journal of Fuzzy Logic Systems, 2, 3, 1-15, 2012

49. Farahbod, F.; Eftekhari, M., Comparison of different T-norm operators in classification problems

International Journal of Fuzzy Logic Systems, 2, 3, 33-39, 2012

50. Mojtaba Asadi, Mehdi Eftekhari, Mohammad Hossein Bagheripour, Evaluating the strength of intact rocks through genetic programming

Applied Soft Computing, 11, 2, 1932-1937, 2011

51. Eftekhari, M., S.D. Katebi, M. Karimi, A.H. Jahanmiri,, Eliciting Transparent Fuzzy Model using Differential Evolution

Appl. Soft Comput., 8, 1, 446-457, 2008

52. M. Eftekhari, S.D. Katebi, Extracting compact fuzzy rules for nonlinear system modeling using subtractive clustering, GA and unscented filter

Applied Mathematical Modelling, 32, 1, 2634–2651, 2008

53. M. Eftekhari, M. J. Zolghadri and S. D. Katebi, New Criteria for Rule Selection in Fuzzy Learning Classifier Systems

Iranian Journal of Fuzzy Systems, 3, 1, 77-89, 2006

54. M. Eftekhari and S. D. Katebi, Evolutionary search for limit cycle and control design for multivariable control systems

Asian Journal of Control, 8, 4, 345-358, 2006

55. M. Eftekhari, B. Daei and S. D. Katebi, Gradient Based Ant Colony Optimization (GCACO I) for continuous problems

Journal of Esteghlal, 25, 1, 33-45, 2006

56. M. Eftekhari and H. J. Eghbali, Digital Image Filtering in Wavelet Domain Using Genetic Programming

Iranian Journal of Science & Technology Transaction B, Engineering,, 30, 6, 701-711, 2006

57. سید مرتضی خوشرو ، مجتبی افتخاری ، مهدی افتخاری, کنترل به روش یادگیری تقویتی پاندول معکوس چهار درجه آزادی

مجله مهندسی مکانیک مدرس, 18, 1, 388-396, 1397

58. افتخاری مهدی، مجیدی مومن آبادی مریم، خمر مجتبی., ارائه یک روش فازی-تکاملی برای تشخیص خطاهای نرم‌افزار.

پردازش علائم و داده‌ها., 15, 4, 3-16, 1397

59. محبوبه مهدی زاده، مهدی افتخاری, ارائه‌روش جديد مبتنی‌بر برنامه‌نويسی ژنتيک برای وزن‌دهی قوانين فازی در طبقه‌بندی نامتوازن

پردازش علائم و داده ها, 11, 2, 111-125, 1393

60. حسن نصرتی ناهوک و مهدی افتخاری, يک روش جديد برای انتخاب ويژگی مبتنی بر منطق فازی

هوش محاسباتی در مهندسی برق, 4, 1, 71-84, 1392

61. مريم آموزگار و مهدی افتخاری, بهينه سازی خودکار نرم افزار مبتنی بر مدل با استفاده از MOPSO

هوش محاسباتی در مهندسی برق, 2, 2, 1-11, 1390

مقاله های کنفرانس

1. Sahar Sardari, Mahdi Eftekhari, A Fuzzy Decision tree approach for imbalanced data classification

(6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad., 292-297, 2016

2. MK Ebrahimpour, M Eftekhari, Proposing a novel feature selection algorithm based on Hesitant Fuzzy Sets and correlation concepts

International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP, Mashhad, Iran, 41-46, 2015

3. M Hosseinzadeh, M Eftekhari, Improving rotation forest performance for imbalanced data classification through fuzzy clustering

International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), Mashhad, Iran, 35-40, 2015

4. HA. Bazoobandi, M. Eftekhari, Comparing Different Versions of Differential Evolution for Training Fuzzy Wavelet Neural Network

12th Iranian Conference on Intelligent Systems, Bam, Iran., 1, 1-6, 2014

5. E.Eslami and M.Eftekhari, An effective hybrid model based on PSO-SVM algorithm with a new local search for feature selection

in Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 4th International eConference on, Mashhad, 404-409, 2014

6. HA. Bazoobandi, M. Eftekhari,, Identification of Dynamic Plants Using Fuzzy Wavelet Network: A Multimodal Memetic Approach

12th Iranian Conference on Intelligent Systems, Bam, Iran, 1, 2014

7. HA. Bazoobandi, M. Khorashadizadeh, M. Eftekhari, Solving Task Scheduling Problem in Multi-processors with Genetic Algorithm and Task Duplication

12th Iranian Conference on Intelligent Systems, Bam, Iran, 1, 4-10, 2014

8. Bazoobandi، Hojjat Allah، Mahdi Eftekhari, A memetic GSA with niching selection for training fuzzy wavelet neural network

8th symposium of advanced science and technology, Khavaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran, 1, 2013

9. R. Mousavi and M. Eftekhari, Selection of classifiers and their combiners based on multi-objective optimization in ensemble learning

8th Symposium SASTech2013, Mashhad, Iran, 1, 1-6, 2013

10. S. Barchinezhad, M. Eftekhari, H. Sanatnama, A new feature ranking criterion based on density function of subtractive clustering

In proceeding of: 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), Qazvin, Iran, 1, 1-4, 2013

11. M. Mahdizadeh, M. Eftekhari, Designing fuzzy imbalanced classifier based on the subtractive clustering and Genetic Programming

In proceeding of: 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), Qazvin, Iran, 1, 2-6, 2013

12. Foroutan, F. ; Eftekhari, M, A new unsupervised fuzzy feature ranking measure for feature evaluation

In proceeding of: 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), Qazvin, Iran,, 1, 4-8, 2013

13. Anaraki, J.R. ; Eftekhari, M.,, Rough set based feature selection: A Review

5th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT), Shiraz, Iran, 1, 301 – 306, 2013

14. Rahdari, F.; Eftekhari, M, Using Bayesian classifiers for estimating quality of VOIP

16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), Shiraz, Iran, 1, 348-353, 2012

15. Arab Khedri, P.; Eftekhari, M., Comparing Evolutionary Algorithms on Tuning the Parameters of Fuzzy Wavelet Neural Network

16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), Shiraz, Iran, 1, 2012

16. Azimi, M.; Mirvaziri, H.; Eftekhari, M.; Ebrahimimanesh, A., An intelligent key related attack using NSGA II algorithm

16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), Shiraz, Iran, 1, 161-165, 2012

17. Kamyab, S.; Eftekhari, M.; Anaraki, J.R., A novel rough set based dissimilarity measure and its application in multimodal optimization

16th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), Shiraz, Iran, 1, 180-185, 2012

18. M. Dehestani, M. Amiri, M. Eftekhari, Ab initio potential energy surface for He-F2 complex

14th Iranian Physical Chemistry Conference, University of Tehran, Kish, 47-49, 2011

19. F. Rahdari, M. Eftekhari, Developing Fuzzy models for estimating quality of VoIP using a hybrid of GA and Neuro-Fuzzy

CICIS'11, IASBS, zanjan, Iran, 197-201, 2011

20. F. Rahdari, M. Eftekhari, Modeling the Perceived Voice Quality for VOIP System based on Neuro-Fuzzy: A Comparative Study

ICCKE2011, International Conference on Computer and Knowledge Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 1, 81-86, 2011

21. M. Zeinal khani, M. Eftekhari, A New Measure for Comparing Stopping Criteria of Fuzzy Decision Tree

International Conference on Computer and Knowledge Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 1, 120-123, 2011

22. J. Rahimipour, M. Eftekhari, Improving Fuzzy-Rough Quick Reduct for Feature Selection

19th Iranian conference of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran., 1, 1502-1506, 2011

23. Ahmadreza Ghaffarizadeh, Mahdi Eftekhari, Ali Esmailizadeh, A Novel Evolutionary algorithm based method for Efficient Quantitative Trait Loci Mapping

Iranian Conference on Bioinformatics (ICB), Third Iranian Conference on Bioinformatics, Iran, 2010

24. Ahmadreza Ghaffarizadeh, Kamelia Ahmadi, Mehdi Eftekhari, Adding Crossover to Extinction-Based Evolutionary Algorithms

Second International Conference on Computer and Electrical Engineering, 2, 43-48, 2009

25. Ghafarizadeh, F., M. Eftekhari and S.D. Katebi, Improving Mass-Extinction EP for function optimization

Joint congress on Fuzzy and intelligence systems, mashhad, Ferdowsi university of mashhad, 2007

26. Eftekhari, M., S.D. Katebi, M. Karimi, A.H. Jahanmiri, Eliciting Transparent Fuzzy Model using Differential Evolution

Proc. Int. Conf. on Systems Engineering, Coventry, England., 2006

27. M. Eftekhari and S. D. Katebi, Ant colony optimization for continuous spaces

7th intelligence systems conference, Khaje Nasir University of Technology. Tehran, 2005

28. M. Eftekhari, M. R. Moosavi and S. D. Katebi, Solving Constrained Continuous Optimization Problems with GCACO II

11th. Annual Conference of Computer Society of Iran, Tehran, 2005

29. M. Eftekhari, GH. Yaghobi and S. D. Katebi, Combining the Information Retrieval Evaluation Measures by LP-Norm for fuzzy rule evaluation

11th. Annual Conference of Computer Society of Iran, Tehran., 2005

30. M. Eftekhari, B. Daei and S. D. Katebi, Controller design for multivariable nonlinear control systems using PSO Algorithm.

12th Annual Conference of Electrical Engineering of Iran, Mashhad. Ferdowsi university of Mashhad., 2005

31. M. Eftekhari and S. D. Katebi, Controller design for multivariable nonlinear control systems using Multiobjective Genetic Algorithm

5th intelligence systems conference., Mashhad. Ferdowsi university of Mashhad., 2004

32. ساناز خواجویی، مهدی افتخاری, یک الگوریتم ممتیک جدید بااستفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات در حل مسائل چندمدی

ششمین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و چهارمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک, دانشگاه آزاد قزوین، قزوین, 1393

33. ساناز خواجویی، مهدی افتخاری, الگوریتم ممتیک ترکیبی مبتنی بر خوشه‌بندی فازی و الگوریتم سه‌مرحله‌ای کاوش بهینه در حل مسائل چندمدی

نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی،, موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد, 1393

34. احسان اسلامی، مهدی افتخاری, یک الگوریتم ممتیک جدید مبتنی بر PSO-SVM برای انتخاب ویژگی

نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, دانشگاه شهید بهشتی , تهران, 1393

35. احسان اسلامی، مهدی افتخاری, یک الگوریتم جدید ممتیک خودتطبیقی مبتنی بر عدم قطعیت متقارن برای انتخاب ویژگی

نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی, موسسه آموزش عالی خاوران , مشهد, 1393

36. مهدی زاده، محبوبه، و مهدی افتخاری, ارائه روش جدید نمونه گیری مبتنی بر رتبه بندی نمونه ها و خوشه بندی کاهشی

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها, مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران, 1, 1392

37. مهدی زاده، محبوبه، و مهدی افتخاری, طراحی سیستم طبقه بندی مبتنی بر قوانین فازی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی در مسائل نامتوازن

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها, مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران, 1, 1392

38. غلامی، سجاد، و مهدی افتخاری, ترکیب خوشه بندی، معیار شباهت فازی و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات برای طبقه بندی بر مبنای یادگیری جمعی

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها, مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران, 1, 1392

39. غلامی، سجاد، و مهدی افتخاری, ارائه یک معیار تنوع فازی جدید برای طبقه بندهای مبتنی بر یادگیری جمعی

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها, ، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران, 1, 1392

40. بازوبندی، حجت اله، و مهدی افتخاری, بررسی تاثیر نوع تابع موجک بر کارایی شبکه های عصبی فازی – موجک

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها, مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران, 1, 1392

41. عارفیان، فاطمه، و مهدی افتخاری, روش جدید K نزدیکترین همسایه فازی و ناهموار برای طبقه بندی نیمه نظارتی

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها, مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران, 1, 1392

42. عارفیان، فاطمه، و مهدی افتخاری, روش جدید طبقه بندی خودفراگیر نیمه نظارتی بر مبنای تئوری مجموعه فازی ناهموار

همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها, مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران, 1, 1392

43. فرهاد راهداري، مهدي افتخاري و مرجان فرهمند, توسعه مدلهاي ارزيابي کارايي شرکتهاي دانش بنيان مستقر در مراکز رشد فناوري با استفاده از روشهاي داده کاوي

پنجمين کنفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1, 1390

44. اصغر ابراهيمي منش، مهدي افتخاري, کلاس بندي با استفاد از قوانين فازي و توابع عضويت ذوزنقه اي

پنجمين کنفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1, 1390

45. فريده هلاکو، مهدي افتخاري، علي اسماعيلي زاده کشکوئيه, ترکيب ضريب همبستگي و رگرسيون ريج براي انتخاب ويژگي هاي مهم در بانک اطلاعاتي چند شکلي هاي تک نوکلئوتيدي (SNP)

نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران, دانشگاه صنعتي امير کبير، تهران ايران, 1, 3192-3197, 1390

46. فريده هلاکو، مهدي افتخاري، علي اسماعيلي زاده کشکوئيه، حميد صنعت نما, استفاده از ترکيب معيار همبستگي، شبکه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيک براي انتخاب چند شکلي هاي تک نوکلئوتيدي(SNP) مهم

هفتمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران, پژوهشگاه نيرو، تهران، ايران, 1, 1390

47. فريده هلاکو، مهدي افتخاري، علي اسماعيلي زاده کشکوئيه, انتخاب چند شکلي هاي تک نوکلئوتيدي(SNP) مهم با استفاده از ترکيب معيار همبستگي و الگوريتم k-نزديک ترين همسايه

سومين کنفرانس ملي کاربردهاي رياضيات و نظريه کنترل در علوم پزشکي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، خراسان شمالي، ايران, 1, 1390

48. فريده هلاکو، مهدي افتخاري، علي اسماعيلي زاده کشکوئيه, ارائه يک روش ترکيبي فيلتر-بسته بندي براي انتخاب SNPهاي کانديد

پنجمين کنفرانس داده کاوي ايران, دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، ايران, 1, 1390

49. محسن زينل خانی، مهدی افتخاری, يک معيار توقف جديد برای ساخت درخت تصميم فازی

يازدهمين کنفرانس سيستمهای فازی ايران, دانشگاه سيستان و بلوچستان, 1, 475-481., 1390

50. احمدرضاغفاري زاده،كاميليا احمدي،مهدي افتخاري،مهدي معدن دار, رمزگشايي الگوريتمDESهشت مرحله اي بااستفادهازالگوريتم ژنتيك و بررسي پارامترهاي كنترلي

دومين کنگره مشترک سيستم هاي هوشمند و سيستم هاي فازي, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1387

51. فاطمه افسري، مهدي افتخاري, برنامه ريزي دروس دانشگاهي با سيستم مورچه-فازي

چهاردهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران, دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1387

52. ياسر نوروززاده، محمد دهقاني، مهدي افتخاري, مرزبندي پوياي نواحي در شبکه¬هاي GSM با استفاده از الگوريتم ژنتيک و مرزبندي گراف

دومين کنگره مشترک سيستم هاي هوشمند و سيستم هاي فازي, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1387

53. ساناز خواجویی، مهدی افتخاری, یک الگوریتم ممتیک جدید با استفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی وفقی مبتنی بر توپولوژی حلقه در حل مسائل چندمدی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات ارتباطات و کامپیوتر, تهران, 1393, 0

مهارت ها

 برنامه نويسی در نرم افزار متلب

دروس

دروس ترم جاری

 مجموعه ها و سیستم های فازی (کارشناسی ارشد)

 ساختمانهای گسسته (کارشناسی)

 هوش مصنوعی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 روشها و سيستم های فازی (کارشناسی ارشد)

 يادگيری ماشين (کارشناسی ارشد)

 پردازش تکاملی (کارشناسی ارشد)

 رايانش نرم (کارشناسی ارشد)

 ساختمان گسسته (کارشناسی)

 مبانی کامپيوتر و برنامه سازی (کارشناسی)

 ساختمان داده ها و الگوريتم ها (کارشناسی)

 برنامه نویسی کامپيوتر (مهندسی) (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 بهزاد ابراهیمی

انتخاب ویژگی در داده های چند برچسبی با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی و تجزیه ماتریسی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهلا مختیا

 محمد رضایی

 جواد علمی

دانشجویان قبلی

 محسن زينل خانی

بهبود درخت های تصميم فازی, 90, دانشگاه شهيد با هنر کرمان

 جواد رحيمی پور انارکی

انتخاب ويژگی بر پايه روش های فازی- ناهموار, 90, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 شيما کامياب

بهبود الگوريتمهاي تكاملي براي بهينه سازي چند حالته با استفاده از روشهاي فازي و ناهموار, 1391, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 فهيه فرهبد

بهبود روش هاي شهودي استخراج قوانين فازي براي دسته بندي و پيشنهاد روشي بر مبناي خوشه بندي, 1391, دانشگاه شهيد با هنر کرمان

 فرزانه فروتن

بهبود الگوريتم هاي انتخاب ويژگي بدون نظارت با رويكرد فازي, 1392, شهيد باهنر کرمان

 حجت ا... بازوبندی

بهبود سيستمهاي فازي موجك با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي و جستجوي محلي, 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 فاطمه عارفيان

بهبود روشهاي طبقه بندي نيمه نظارتي با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي و ناهموار, 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 سجاد غلامی

بهبود روشهاي يادگيري جمعي با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي و ناهموار, 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 محبوبه مهدی زاده

بهبود الگوريتمهاي طبقه بندي مجموعه داده هاي نامتوازن با استفاده از روشهاي فازي و الگوريتمهاي تكاملي, 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 مهلا حاتمی

حل مساله بهينه سازي چند هدفه با استفاده از روشهاي فازي و الگوريتم ممتيك, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 احسان اسلامی

انتخاب ويژگي با استفاده از الگوريتمهاي ممتيك و يادگيري تقويتي, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 مرضيه بواسحق

ارائه روشهايي براي هماهنگي اجزاء الگوريتمي در الگوريتمهاي ممتيك, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 ساناز خواجوِیی

بهبود الگوريتمهاي ممتيك براي مسائل چند مدي, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 محمد کاظم ابراهيم پور

استفاده از مجموعه هاي فازي مردد و فازي شهودي در انتخاب ويژگي, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 مهرداد حسين زاده

پيشنهاد الگوريتمهاي يادگيري جمعي مبتني بر روش هاي فازي براي طبقه بندي داده ها ي نامتوازن, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 الهام السادات جعفری نسب

ارائه يك طبقه بند فازي براي پيش بيني اهداف ميكرو آر ان اي

 سحر سرداری

ارائه طبقه بندي مبتني بر درخت تصميم فازي براي طبقه بندي داده هاي نامتوازن

 سميه بستان پيرا

ارايه ي طبقه بندي مبتني بر روش نايوبيز براي طبقه بندي داده هاي نامتوازن

 سعيد زراعتکار

ارائه يك روش براي طبقه بندي داده ها ي نامتوازن مبتني بر طبقه بند نزديك ترين همسايه

 مجتبی خمر

ارائه روشي براي يادگيري زيرفضاهاي ويژگي و كاربرد آن در طبقه بندي داده ها, شهید باهنر کرمان

 محمد محتشمی

استفاده از روش هاي گسسته سازي و مجموعه هاي فازي مردد براي انتخاب ويژگي براساس نظريه مجموعه هاي ناهموار, شهید باهنر کرمان

 سید حمید رضا موسوی

شبکه های فازی عمیق برای طبقه بندی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 هوش مصنوعی(کارشناسی)

- شنبه 07:30 تا 09:00 - دوشنبه 07:30 تا 09:00

 یادگیری ماشین(کارشناسی ارشد)

- شنبه 09:30 تا 11:00 - دوشنبه 09:30 تا 11:00

 ساختمان گسسته (کارشناسی)

- شنبه 13:30 تا 15:00 - سه شنبه 07:30 تا 09:00