دکتر عفت جمالي زاده

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا شیمی فیزیک (پایان نامه: مطالعه شیمی کوانتومی بازدارنده های خوردگی و بررسی پوشش ها و نانومخازن هوشمند جهت کاهش خوردگی) , از 1383 تا 1388

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک (پایان نامه: بررسی و پيش بينی ضريب توزيع و کميت های ترموديناميکی انحلال در سيستم گاز-مايع) , از 1379 تا 1381

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی شیمی دبیری (پایان نامه: -) , از 1375 تا 1379

افتخارات و جوایز

 دانشجوی برگزیده دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 1388

دانشجو,

 جوان برتر سال 1387 از طرف سازمان ملی جوانان استان کرمان به عنوان چهره دانشگاهی

دانشجو,

 فارغ التحصیل سال رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در بین هم گرایشی ها 1381

دانشجو,

 فارغ التحصیل سال رتبه اول مقطع کارشناسی در بین هم ورودی ها و هم گرایشی ها 1379

دانشجو,

طرح های تحقیقاتی

 ساخت پوشش سل-ژل برای حفاظت از خوردگی آلیاژ آلومینیوم AA2024

از 93/12/23 تا 94/01/30

انتشارات

مقاله های مجله

1. S. Mahmoudi E.Jamalizadeh S.M.A.Hosseini, Corrosion of iron and aluminum in acidic and basic media:Theoretical and experimental investigation

Anti-Corrosion Methods and Materials, 63, 5, 329-336, 2016

2. M. Ghanei-Motlagh M. Fayazi M. A. Taher E. Darezereshki E. Jamalizadeh R. Fayazid, Novel modified magnetic nanocomposite fordetermination of trace amounts of lead ions

RSC Advance, 5, 100039-100048, 2015

3. A. Khajouei E.Jamalizadeh S.M.A.Hosseini, Corrosion protection of coatings doped with inhibitor-loaded nanocapsules

Anti-Corrosion Methods and Materials, 62, 2, 88-94, 2015

4. A. Khajouei E.Jamalizadeh A. H. Jafari S.M.A.Hosseini, Layer-by-layer surfactants on silica nanoparticles for active corrosion protection

Corrosion Engineering, Science and Technology, 49, 8, 743-748, 2014

5. M. Parsa S.M.A.Hosseini Z. Hassani E.Jamalizadeh, Corrosion protective properties of coatings doped with inhibitors

Anti-Corrosion Methods and Materials, 61, 6, 416-422, 2014

6. E.Sedghamiz E.Jamalizadeh S.M.A.Hosseini T.Sedghamiz E.Zahedi, Molecular Dynamics Simulation of Boron Nitride Nanotube as a Drug Carrier

Arabian Journal for Science and Engineering, 39, 6737-6742, 2014

7. M. Parsa S.M.A.Hosseini E.Jamalizadeh V. Saheb, Preparation and corrosion protective properties of titania-containing modified self-assembled nanophase particle (TMSNAP) sol–gel on AA2024 aluminum alloy

Materials and Corrosion, 64, 9999, 1-9, 2013

8. S.M.A.Hosseini M. Salari E.Jamalizadeh A.H. Jafari, Electrochemical and Quantum Chemical Studies of Aromatic Amines on the Steel Corrosion in Acid Solution

Corrosion (NACE International), 68, 7, 600-609, 2012

9. S.M.A. Hosseini M. Salari E. Jamalizadeh S.Khezripoor M. Seifi, Inhibition of mild steel corrosion in sulfuric acid by some newly synthesized organic compounds

Materials Chemistry and Physics, 119, 100-105, 2010

10. A.H. Jafari S.M.A. Hosseini E. Jamalizadeh, Investigation of Smart Nanocapsules Containing Inhibitors for Corrosion Protection of Copper

Electrochimica Acta, 55, 9004-9009, 2010

11. S.M.A. Hosseini A.H. Jafari E. Jamalizadeh, Self–healing corrosion protection by nanostructure sol-gel impregnated with propargyl alcohol

Electrochimica Acta, 54, 7207-7213, 2009

12. E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini A.H. Jafari, Quantum chemical studies on corrosion inhibition of some lactones on mild steel in acid media

Corrosion science, 51, 1428-1435, 2009

13. E. Jamalizadeh A.H. Jafari S.M.A. Hosseini, Semi-empirical and ab-initio quantum chemical characterisation of pyridine derivatives as HCl inhibitors of aluminium surface

Journal of Molecular Structure (Theochem), 870, 23-30, 2008

14. E. Jamalizadeh S. M. A. Hosseini, Calculation of Thermodynamics of Gas–Liquid Solutions for 15 Homologous Series of Solutes in n-Hexadecane via a Cavity-Interaction-Based Method

Russian Journal of Physical Chemistry, 80, 9, 1423-1427, 2006

15. A. Nasehzadeh E. Jamalizadeh G.A. Mansoori, Prediction of thermodynamics of solutions of 15 homologous series of solutes inn-hexadecane viathe solubility-parameter-based method

Journal of Molecular Structure (Theochem), 629, 117-126, 2003

16. A. Nasehzadeh E. Jamalizadeh G.A. Mansoori, Prediction of gas-hexadecane partition coefficients (L16) via the solubility-parameter-based method

Journal of Molecular Structure (Theochem), 623, 135-143, 2003

مقاله های کنفرانس

1. N. Khorasani esmaili E. Jamalizadeh, مطالعه و ساخت نانوتیوپهای هالوسایت حاوی ممانعت کننده با غلاف کاتیونی در پوشش های خود ترمیم برای جلوگیری از خوردگی آلیاز آلومینیوم 2024

14th national corrosion congress, Tehran, Iran, 2013

2. M.Rezvani E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini H. Khabazzadeh, Corrosion inhibition of 4- (di(1H- indol-3- yl) methyl)on mild steel in 0.5M H2SO4

The 16thIranian Chemistry Congress, Yazd, Iran, 2013

3. M.Rezvani E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini H. Khabazzadeh, Quantum chemical studies on corrosion inhibitionof indole and benzimidazole derivatives on mild steel in acid media

The 16thIranian Chemistry Congress, Yazd, Iran, 2013

4. M. Dehghanian E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini, Quantum chemical studies on adsorption of benzene, toluene, ethylbenzene and p-xylene by NaOCl-oxidized carbon nanotubes

The 5thConference & Workshop on Mathematical Chemistry, Yazd, Iran, 2012

5. E. Sedghamiz E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini, Cyotoxic activity prediction of 2-chloroethylnitrosoureas using quantum chemical study and sensitivity analysis

15th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran, Iran, 2012

6. E. Sedghamiz E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini, Theoretical investigation of nitrogen mustards using quantum chemical calculation and neural network

15th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran, Iran, 2012

7. M. Dehghani E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini, Adsorption study of benzene, toluene, ethylbenzene and p-xylene on Multiwalled carbon nanotubes surface

10thPayame Noor Chemistry Conference, Kerman, Iran, 2012

8. R. Shafiei E.Jamalizadeh S.M.A. Hosseini, Quantum chemical studies of some Schiff bases as corrosion inhibitors on mild steel

14th Iranian Physical Chemistry Seminar, Kish, Iran, 2011

9. A. Khajoi, E. Jamalizadeh, S.M.A. Hosseini, Investigation of some metal ions as stoppers for the benzotriazole contained in the Holloysite nanotubes

Third International Conference on Frontiers in Nanoscience and Technologhy, Cochin, India, 2011

10. M. Owladshanbeh E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini, Preparation and Investigation of corrosion protective properties of nanostructured hybrid sol-gel coatings on AA2024

7th annual seminar of electrochemistry of Iran, Tehran , Iran, 178, 2011

11. M. Owladshanbeh E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini, Preparation of nanostructured hybrid sol-gel coatings for corrosion protection of 2024 aluminium alloy

The first national green chemistry congress, Kerman, Iran, 2011

12. E. Jamalizadeh S.M.A. Hosseini M. Amiri, Theoretical study of few organic compounds on corrosion inhibition of stainless steel in acidic solution

13th Iranian Physical Chemistry Seminar, Shiraz, Iran, 2010