دکتر حسين دريجاني

دانشیار مهندسی مکانیک - دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

darijani@uk.ac.ir

 تلفن ثابت

32114041-256 (034)

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی شریف

دکترا مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی , از 83 تا 89

 دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مکانیک- طراحی کاربردی , از 80 تا 82

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مکانیک جامدات , از 76 تا 80

تجربیات

 کارشناس تحلیل و طراحی سازه و بدنه خودرو

مرکز تحقیقات و نوآوری خودرو سایپا, تهران, از 1383 تا 1389

افتخارات و جوایز

 استفاده از بورس تحصیلی استعدادهای درخشان دانشگاه شریف

 برگزیده و مشمول جوایز سطح یک بنیاد ملی نخبگان (دانش آموخته برترآموزشی، پژوهشی و نوآوری دوره دکتری)

 فناور برتر دانشگاه در سال 95 ((طراحی و ساخت دستگاه کشش دو محوره الاستومرها بصورت فول اتوماتیک))

علاقمندی ها

 مکانیک محیطهای پیوسته غیرخطی، مدلسازی ساختاری و رفتار مواد غیرخطی

 مکانیک مواد هوشمند، مکانیک انتشار موج در مواد

 مکانیک اجسام تغییرشکل پذیر با رفتارهای ترموالاستیک و الاستوپلاستیک

 اتوفرتاژ مخازن جدار ضخیم

انتشارات

مقاله های مجله

1. M.Molaie, H.Darijani, M.Bahreman and S.M.Hosseini, Autofrettage of nonlinear strain-hardening cylinders using the proposed analytical solution for stresses

International Journal of Mechanical Sciences, 141, 450-460, 2018

2. A. Bagheri, H. Darijani and A. Darijani, On the effect of temperature gradient on the stability of circular tubes made of hyperelastic entropic material

International Journal of Non-Linear Mechanics, 95, 93-102, 2017

3. H.R. Zare, H.Darijani, Strengthening and Design of the Linear Hardening Thick-walled Cylinders Using the New Method of Rotational Autofrettage

International Journal of Mechanical Sciences, 124, 125, 1-8, 2017

4. M. R. Mansouri, H. Darijani and M. Baghani, On the correlation of FEM and experiments for hyperelastic elastomers

Experimental Mechanics, 57, 2, 195-206, 2017

5. Hossein Darijani, Abbas Panahi, On a Conceptual Method for the Extraction of Wind Energy Using Airfoil and Linear Generator

Scientia Iranica, 24, 2, 2017

6. H.R. Zare and H. Darijani, A novel autofrettage method for strengthening and design of thick-walled cylinders

Materials & Design, 105, 5, 366–374, 2016

7. Marzieh Bahreman, Hossein Darijani and Majid Fooladi, Constitutive modeling of isotropic hyperelastic materials using proposed phenomenological models in terms of strain invariants

Polymer Engineering and Science, 56, 3, 299–308, 2016

8. A. Bagheri . D. Taghizadeh . H. Darijani, On the behavior of rotating thick-walled cylinders made of hyperelastic materials

Meccanica, 51, 673-692, 2016

9. D.M. Taghizadeh, A. Bagheri and H. Darijani, On the hyperelastic pressurized thick-walled spherical shells and cylindrical tubes using the analytical closed-form solutions

International Journal of Applied Mechanics, 7, 2, 1-27, 2015

10. Meisam Mohammadi, Majid Fooladi, & Hossein Darijani, Exact Boundary Conditions for Buckling Analysis of Rectangular Micro-Plates Based on the Modified Strain Gradient Theory

Journal for Multiscale Computational Engineering, 3, 13, 265–280, 2015

11. H. Darijani , A.H. Shahdadi, A new shear deformation model with modified couple stress theory for microplates

Acta Mechanica, 226, 13, 2773-2788, 2015

12. M. Bahreman, H. Darijani, New polynomial strain energy function; application to rubbery circular cylinders under finite extension and torsion

Journal of Applied Polymer Science, 132, 13, 1-14, 2015

13. H. Darijani, Conjugated kinetic and kinematic measures for constitutive modeling of the thermoelastic continua

Continuum Mechanics and Thermodynamics, 27, 6, 987-1008, 2015

14. M.R. Mansouri, H. Darijani, Constitutive modeling of isotropic hyperelastic materials in an exponential framework using a self-contained approach

International Journal of Solids and Structures, 51, 25-26, 4316–4326, 2014

15. H. Darijani, H.Mohammadabadi, A New Deformation Beam Theory for Static and Dynamic Analysis of Microbeams

International Journal of Mechanical Sciences, 89, 31–39, 2014

16. H. Darijani , A. Panahi, Airfoil Linear Wind Generator (ALWG): As a Novel Wind Energy Extraction Approach

International Journal of Recent advances in Mechanical Engineering, 3, 4, 51-67, 2014

17. H. Darijani, R. Naghdabadi, Constitutive Law of Finite Deformation Elastoplasticity With Proportional Loadings

Journal of Pressure Vessel Technology, 135, 1-7, 2013

18. H. Darijani, R. Naghdabadi, Kinematics and kinetics modeling of thermoelastic continua based on the multiplicative decomposition of the deformation gradien

International Journal of Engineering Science, 62, 56-69, 2013

19. H. Darijani, Finite Deformation Thermoelasticity of Thick-Walled Cylindrical Vessels Based on the Multiplicative Decomposition of Deformation Gradient

Journal of Thermal Stresses, 35, 12, 1143–1157, 2012

20. H. Darijani, R. Naghdabadi, Hyperelastic materials behavior modeling using consistent strain energy density functions

Acta Mechanica, 213, 3-4, 235-254, 2010

21. H. Darijani, M.H. Kargarnovin, Kinematics and kinetics description of thermoelastic finite deformation from multiplicative decomposition of deformation gradient viewpoint

Mechanics Research Communications, 37, 515–519, 2010

22. H. Darijani, R. Naghdabadi, M.H. Kargarnovin, Constitutive Modeling of Rubberlike Materials Based on Consistent Strain Energy Density Functions

Polymer Engineering and Science, 50, 05, 1058–1066, 2010

23. H. Darijani , R. Naghdabadi, Constitutive modeling of solids at finite deformation using a second-order stress–strain relation

International Journal of Engineering Science, 48, 223–236, 2010

24. H Darijani,R Naghdabadi, and MH Kargarnovin, Hyperelastic materials modelling using a strain measure consistent with the strain energy postulates

IMechE Part C: J. Mechanical Engineering Science, 224, 591-602, 2010

25. H. Darijani , M.H. Kargarnovin , R. Naghdabadi, Design of thick-walled cylindrical vessels under internal pressure based on elasto-plastic approach

Materials and Design, 30, 3537–3544, 2009

26. H. Darijani, M.H. Kargarnovin, R. Naghdabadi, Design of spherical vessels under steady-state thermal loading using thermo-elasto–plastic concept

International Journal of Pressure Vessels and Piping, 86, 143–152, 2009

27. M.H. Kargarnovin, H. Darijani, R. Naghdabadi, Evaluation of the optimum pre-stressing pressure and wall thickness determination of thick-walled spherical vessels under internal pressure

Journal of the Franklin Institute, 344, 439–451, 2007

28. M.H. Kargarnovin, A. Rezai Zarei, H. Darijani, Wall thickness optimization of thick-walled spherical vessel using thermo-elasto-plastic concept

International Journal of Pressure Vessels and Piping, 82, 379–385, 2005

29. صدرا پورطاهری، علی رحمانی هنزکی، حسین دریجانی, مدل سازی ریاضی و بررسی پایدار پذیری حرکت کایت مولد در فضا

نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران, سال هفدهم, اول, 1-14, 1394

مقاله های کنفرانس

1. Mehdi Danesh Sararoudi, Nima Shamsaei, Hossein Darijani, Reza Naghdabadi, Engineering Development of an Instrument Panel Concept Using a Unified FE Modeling Approach

8TH Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July 4–7, 2006, Torino, Italy, 1-6, 2006

2. Hossein Darijani, Reza Naghdabadi, Nima Shamsaei, Mehdi Danesh, Elastoplastic Stress Study in Thick-walled Spherical Vessels Considering Finite Deformation

8TH Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July 4–7, 2006, Torino, Italy, 1-8, 2006

دروس

دروس ترم های گذشته

 استاتیک (کارشناسی)

بیش از شش ترم ارائه شده است

 مقاومت مصالح 1 (کارشناسی)

برای بیش از 5 ترم ارائه گردیده است

 مقاومت مصالح 2 (کارشناسی)

برای بیش از 5 ترم ارائه گردیده است

 دینامیک (کارشناسی)

در دو ترم ارائه شده است

 ارتعاشات (کارشناسی)

در سه ترم ارائه شده است.

 ریاضیات مهندسی (کارشناسی)

 مکانیک محیطهای پیوسته 1 (کارشناسی ارشد)

در سه ترم ارائه گردیده است.

 مکانیک محیطهای پیوسته 2 (کارشناسی ارشد)

 تئوری الاستیسیته خطی (کارشناسی ارشد)

برای سه ترم ارائه گردیده است.

 تئوری پلاستیسیته (کارشناسی ارشد)

دو ترم ارائه شده است.

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 سعید شهبازی

در مرحله ارائه پروپوزال پایان نامه, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشترک با آقای دکتر فولادی

 احسان حسین رنجبر

پيداكردن خواص مكانيكي مواد هايپرالاستيك همسانگرد توسط روش معكوس اجزاء محدود براي تغييرشكل هاي بزرگ, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشترک با آقای دکتر فولادی
دانشجویان قبلی

 حسین محمدآبادی

ارائه یک تئوری تغییرشکل دومتغیره برای تحلیل تیرهای میکرو, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 افسر باقری

تحليل تنش وبررسي پايداري جداره هاي استوانه ايي ضخيم هايپرالاستيك تحت اثر بارهاي مكانيكي و حرارتي متقارن محوري, 93, دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

 مرضیه بهرمن

مدلسازي ساختاري مواد هايپرالاستيك بر حسب نامتغيرهاي اول و دوم تانسور كرنش و كاربرد آنها در حل استوانه هاي هايپرالاستيك تحت كشش و پيچش, 93, دانشگاه شهید باهنر کرمان
(مشترک با آقای دکتر فولادی)

 داود محمد تقی زاده

مدلسازي ساختاري مواد هايپر الاستيك همسانگرد جانبي بر اساس توابع انرژي چندمحدبي در قالب تئوري بال, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمدرضا منصوری

مدلسازي ساختاري مواد هايپر الاستيك همسانگرد جانبي بر اساس توابع انرژي چندمحدبي در قالب تئوري بال, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
(مشترک با آقای دکتر فولادی)

 عاطفه بحرانی

تحليل استاتيكي و ديناميكي ميكرو ورق ها بر اساس ارائه يك تئوري تغيير شكل جديد, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدی ابریشم داری

ارائه يك تابع چگالي انرژي كرنشي براي مواد همسانگرد جانبي با رويكرد كاربردآن در رگ هاي بيولوژيكي, 95, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشترک با آقای دکتر فولادی

 شیوا طالبی

مدلسازي ساختاري مواد ويسكوالاستيك غير خطي با استفاده از ناوردا‌هاي تانسور تغيير شكل و نرخ آن, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشترک با آقای دکتر فولادی

 حمیدرضا زارع

تحلیل و طراحی مخازن جدار ضخیم استوانه ای بر اساس روش اتوفرتاژ دورانی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان